Ostatnia emerytura zmarłego a zapis bankowy - czy bank miał prawo jej nie wypłacić?

Mój Tato ustanowił dla mnie dyspozycję na wypadek swojej śmierci ze swojego rachunku w banku. Na dzień po śmierci Taty, który zmarł w niedzielę wpłynęła ostatnia emerytura Taty, która jak wynika z przepisòw nie wchodzi do masy spadkowej i należna jest najbliższej rodzinie. Bank wypłacił jednak kwotę z rachunku bez ostatniej emerytury. Powołał się na to, że zapis realizowany jest na kwotę "z dnia śmierci", a pozostałe wpływy po śmierci przechodzą do masy spadkowej. Tej emerytury nie zwrócił również do ZUS, który zwrócił się w moim imieniu o zwrot tej emerytury (art 136 ustawy). Dodam, że kwota nie była mała zaś sama dyspozycja zdecydowanie nie przekroczyła limitu ustawowego. Czy postępowanie banku jest zgodne z prawem?

Pytanie od: Lea


Nasz ekspert odpowiada

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 z późn. zm.) posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej.

Stanowi o tym art. 56 ust. 1 ustawy, nazywając tę instytucję dyspozycją wkładem na wypadek śmierci. Dyspozycja – zgodnie z przepisami – może być ustanowiona wyłącznie na rzecz osób wskazanych w wyżej zacytowanym przepisie. Ustanowienie dyspozycji na rzecz osób spoza tego kręgu będzie nieważne.

Kolejne ograniczenie to wysokość dyspozycji. Niezależnie od ilości wydanych dyspozycji, bank nie wypłaci kwoty wyższej niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. W styczniu 2019 roku była to kwota 4 931,76 zł. Jeżeli Pani Tato zmarł w lutym, maksymalną kwotą była kwota 98 635,20 zł. Naturalnie, decyduje jeszcze treść dyspozycji. Jeżeli dyspozycja dotyczyła mniejszej kwoty, taką wypłaci bank, o ile na rachunku będą wystarczające środki.

Kwota dyspozycji, tak jak Pani słusznie zauważyła, nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku, choć może być brana pod uwagę przy podziale spadku.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2017 r. (sygn. akt V CSK 50/17), dyspozycję należy uznać za odpowiadającą darowiźnie na wypadek śmierci. Przepis art. 1039 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.

Należy wyrazić pogląd, że dyspozycja może dotyczyć wyłącznie środków zgromadzonych na koncie do dnia śmierci posiadacza rachunku. Z chwilą śmierci – zgodnie z przepisem art. 59a ust. 1 ustawy Prawo bankowe – umowa rachunku bankowego ulega rozwiązaniu. Środki, które są na koncie w dniu śmierci wchodzą do masy spadkowej lub podlegają innemu rozdysponowaniu regulowanemu prawem (np. może być wypłacona kwota wydatkowana na koszty pogrzebu).

Emerytura, która jest należna za miesiąc, w którym Pani Tata żył, a wypłacona po jego śmierci, podlega rozdysponowaniu na szczególnych zasadach.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1270 z późn. zm.) – art. 136 ust. 1 – świadczenie należne Pani Tacie do dnia śmierci wypłaca się małżonkowi, dzieciom, z którymi Pani Tata prowadził wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku – małżonkowi i dzieciom, z którymi Pani Tata nie prowadził wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku – innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawał Pani Tata.

Świadczenie za miesiąc, w którym Pani Tata zmarł, jest należne na podstawie przepisu art. 136a ust. 2 ww. ustawy. Przepis ten stanowi, że w razie śmierci emeryta lub rencisty wstrzymanie wypłaty świadczenia następuje od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zmarł emeryt lub rencista.

Bank, który otrzymał kwotę emerytury po śmierci Pani Taty, nie może jej wypłacić chociażby ze względu na ograniczony ustawą krąg osób do niej uprawnionych.

Zgodnie z przepisem art. 136 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, roszczenie o wypłatę ostatniej emerytury wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której świadczenia przysługiwały.

Jeżeli jest Pani osobą należącą do kręgu osób uprawnionych, powinna Pani złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z informacją podawaną przez ZUS, wymagane do tego są następujące dokumenty:

  • wniosek o niezrealizowane świadczenie (ZUS Rp-18),
  • odpis aktu zgonu,
  • w przypadku małżonka: odpis aktu małżeństwa,
  • w przypadku dzieci: odpis aktu urodzenia,
  • oświadczenie lub inne dowody, które potwierdzają, że prowadziła Pani wspólne gospodarstwo domowe ze zmarłym lub przyczyniła się Pani do jego utrzymania.

Na podstawie złożonych dokumentów ZUS wyda decyzję. Powinno to nastąpić w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.

Z bankiem – w zakresie przelanej na konto emerytury, której bank nie chce wypłacić – ZUS powinien rozliczyć się samodzielnie. ZUS występuje w takim wypadku do banku z wnioskiem, zgodnie z przepisem art. 138a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o zwrot nienależnie pobranego świadczenia, a bank zwraca żądaną kwotę na podstawie przepisu art. 55 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo bankowe.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Jeżeli chcesz zadać pytanie o poradę w sekcji „Porady eksperta”, a nie jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która opisuje w jaki sposób Wonga.pl sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną zostały określone w Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WONGA.PL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Żaryna 2b, bud D, 02-593 Warszawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsłużenia Pani/Pana zapytania o poradę eksperta, w tym w zakresie informowania Pani/Pana o statusie zapytania o poradę eksperta oraz o przygotowanej gotowej odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie o poradę eksperta, jak i publikacji na stronie kapitalni.org Pani/Pana zapytania o poradę, odpowiedzi eksperta oraz imienia lub nicku. Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszym akapicie.

Wonga może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach ochrony przed potencjalnymi roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oraz w zakresie zapewnienia rozliczalności. W powyższych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej, firmom świadczącym usługi prawne, inne usługi doradcze na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania i usług technologicznych, organom ścigania oraz innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Administrator poza ogólną treścią zapytania o poradę nie przekaże żadnych Pani/Pana danych osobowych do żadnego z ekspertów, który podejmuje czynności w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA DANYCH)

W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić Administratorowi obsłużenie Pani/Pana zapytania o poradę eksperta. Niepodanie Administratorowi danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia wskazanego wyżej celu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo