Co to jest PKB? Produkt krajowy brutto w Polsce

Co znaczy PKB, jak to jest obliczane i jak to rozumieć?

Pytanie od: wongalubek


Nasz ekspert odpowiada

Kto miał choć niewielką styczność z ekonomią z pewnością spotkał się ze skrótem PKB. Bardzo często pada ono także w dyskusjach politycznych. Czy ten wskaźnik rzeczywiście można traktować jako miernik rozwoju gospodarki? O czym dokładnie nas informuje i jakie są rodzaje PKB?

Co to jest produkt krajowy brutto?

Skrót PKB oznacza „produkt krajowy brutto” i jest to miernik rozwoju gospodarki uznawany przez ekonomistów. PKB to łączna wyrażona w pieniądzu wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w danym kraju, mierzona zazwyczaj w czasie roku lub kwartału. Obowiązuje tu kryterium geograficzne, więc mierzona jest wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji – narodowość kapitału nie ma tu znaczenia, ważniejsze jest miejsce wytworzenia.

Co można wywnioskować z poziomu PKB? Z perspektywy konsumenta, istotna jest dynamika zmian, czyli czy nasze PKB rośnie każdego roku, czy też nie. W ten uproszczony sposób wiemy, że gospodarka się rozwija bądź kurczy.

PKB na osobę

Jak to bywa w ekonomii, jest kilka metod mierzenia PKB, a sam wskaźnik nie odzwierciedla idealnie zamożności społeczeństwa, ponieważ nie uwzględnia liczby ludności. Z tego też względu bardzo często stosuje się PKB per capita. O czym mówi ten wskaźnik? Jest to PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

PKB nominalny i realny

Wskaźnik PKB można przestawić dwojako, czyli w wyrażeniu nominalnym i realnym. PKB nominalny to produkt krajowy brutto, który jest wyrażony w cenach obowiązujących w danych chwili na rynku. PKB realny wyrażony jest zaś przy pomocy realnej wartości pieniądza. W praktyce PKB realny uznaje się za bardziej miarodajny, gdyż pozwala wskazać, ile rzeczywiście dobór wyprodukowano (w przybliżeniu).

Produkt krajowy brutto w Polsce

Prognozy dotyczące PKB w Polsce nie wydają się optymistyczne. W 2019 roku nastąpił jego wzrost o 4% (5,1 proc. w 2018 r.), podczas gdy zakładany miał wynieść przynajmniej 4,2%. W 2020 roku sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, co widać po bardzo różnych prognozach. Zgodne z obecnymi szacunkami Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB ma ulec obniżce o 4,6%. Nieco mniej pesymistyczni są ekonomiści Credit Agricole, którzy szacują obniżkę o -3,8%. Nie ulega wątpliwości, że PKB spadnie w nadchodzącym roku, podobnie jak w większości krajów dotkniętych epidemią, jednak trudno precyzyjnie oszacować skalę tego spadku.

PKB na świecie - ranking

Od 1971 roku na czele rankingu PKB plasuje się USA. Pod koniec 2019 roku poziom PKB w Stanach wynosił 21,44 bln USD. Na drugim miejscu z wynikiem niższym o niemal 30% znajdują się Chiny. W czołówce jest również Japonia. W pierwszej dziesiątce największych gospodarek świata nie brakuje także krajów europejskich. Na 4. miejscu znajdują się bowiem Niemcy, a na 6. i 7. odpowiednio Wielka Brytania i Francja.

PKB - nowy sposób liczenia?

Dnia 7 maja 2020 roku sejm uchwalił ustawę o zmianie sposobu obliczania PKB. Ma ona zostać dostosowana do unijnej metodologii statystycznego podziału kraju, czyli zgodnie z tzw. NUTS-ami (regionami). GUS będzie odtąd obliczał wartość PKB na jednego mieszkańca dla obszarów terytorialnych na różnych poziomach tj. makroregionów, regionów i podregionów.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Jeżeli chcesz zadać pytanie o poradę w sekcji „Porady eksperta”, a nie jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która opisuje w jaki sposób Wonga.pl sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną zostały określone w Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WONGA.PL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Żaryna 2b, bud D, 02-593 Warszawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsłużenia Pani/Pana zapytania o poradę eksperta, w tym w zakresie informowania Pani/Pana o statusie zapytania o poradę eksperta oraz o przygotowanej gotowej odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie o poradę eksperta, jak i publikacji na stronie kapitalni.org Pani/Pana zapytania o poradę, odpowiedzi eksperta oraz imienia lub nicku. Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszym akapicie.

Wonga może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach ochrony przed potencjalnymi roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oraz w zakresie zapewnienia rozliczalności. W powyższych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej, firmom świadczącym usługi prawne, inne usługi doradcze na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania i usług technologicznych, organom ścigania oraz innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Administrator poza ogólną treścią zapytania o poradę nie przekaże żadnych Pani/Pana danych osobowych do żadnego z ekspertów, który podejmuje czynności w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA DANYCH)

W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić Administratorowi obsłużenie Pani/Pana zapytania o poradę eksperta. Niepodanie Administratorowi danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia wskazanego wyżej celu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo