Za pomocą aneksu można wprowadzić zmiany do większości umów. Aneksem można m.in. zmienić zapisy umowy najmu, dzierżawy, świadczenia usług czy umowy o pracę. Sporządzenie aneksu do umowy nie jest skomplikowaną czynnością, ale należy przestrzegać kilku reguł. Z naszego poradnika dowiesz się, jak powinien wyglądać prawidłowo sporządzony aneks do umowy oraz jakie elementy powinien zawierać taki dokument.
Pokaż więcej

Aneks do umowy stanowi dokument, za pomocą którego można wprowadzić zmiany do większości umów. Aneksem można na przykład dostosować zapisy umowy o pracę czy umowy zlecenia. Odpowiedni wzór aneksu pozwala na zmiany w umowach najmu, dzierżawy czy świadczenia usług. Sporządzenie aneksu do umowy nie jest skomplikowaną czynnością, ale należy przestrzegać kilku reguł. Omawiamy je w artykule na Kapitalni.org.

Aneks do umowy wzór do pobrania

Poza znajomością zasad, których należy przestrzegać sporządzając aneks do umowy, przydatnym dokumentem jest gotowy wzór do pobrania. Przygotowaliśmy go w formacie .word. Aneks do umowy możesz pobrać w dolnej części tego artykułu.

Aneks do umowy – jak go napisać?

Kodeks cywilny w art. 77 stanowi, że uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia. Jeżeli więc umowa została zawarta na piśmie, jej zmiany, czyli dodanie aneksu, także powinny zostać wprowadzone na piśmie. Z reguły już w treści samej umowy zawarta jest informacja, że wszelkie zmiany umowy powinny być dokonywane pisemnie pod rygorem nieważności. Jeżeli umowa została zawarta w formie aktu notarialnego, to jej aneksowanie także powinno być przygotowane w tej samej formie, czyli w formie aktu notarialnego. Notarialnie można także przygotować aneks, który będzie dotyczył umowy sporządzonej pisemnie bez udziału notariusza.

Za pomocą aneksu do umowy można zmienić praktycznie każdy jej punkt. Można więc dodać nowe postanowienia lub uchylić już istniejące. Przygotowując aneks do umowy o pracę można na przykład zmienić kwotę wynagrodzenia ustaloną za świadczenie pracy lub zakres obowiązków. Należy jednak pamiętać o tym, by dokładnie wskazać, które z postanowień umowy zostają zmienione i określić ich nowe brzmienie.

Aneks do umowy - czego nie można zmienić?

Warto wiedzieć, że nie wszystkie postanowienia umowy można zmieniać aneksem. Aneks nie może na przykład nakładać na pracownika dodatkowych obowiązków, które nie są ujęte w przepisach prawa pracy. Aneksem do umowy nie można też przedłużać umowy, która z mocy prawa wymaga podpisania nowej umowy. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy czwarta umowa o pracę powinna z mocy prawa przekształcić się w umowę na czas nieokreślony. Nie można jej więc aneksować po raz kolejny w celu podpisania umowy na czas określony.

Mówi o tym art. 25 kodeksu pracy: "Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech”.

Jakie elementy powinien zawierać aneks do umowy?

Co do zasady, prawidłowo przygotowany aneks do umowy powinien określać jakiej umowy dotyczy, zawierać datę, z którą został sporządzony i informację od kiedy zaczyna obowiązywać. W aneksie do umowy należy zawrzeć strony umowy oraz opis zmienianych postanowień. Należy też zamieścić tam informację, że zmiany dotyczą jedynie opisanych w aneksie elementów. Aneks do umowy powinien zostać podpisany przez każdą ze stron, której dotyczy.

Aneks do umowy - wzór

Przykładowy aneks do umowy może przyjąć poniższą formę.                                                     

Aneks do umowy – wzór                             

Aneks numer …. z dnia ….. do umowy …. (numer umowy i data jej sporządzenia) ……
Aneks do umowy zawarty pomiędzy ……………………………………(dane identyfikacyjne) zwanym dalej ………………………………. a ………………………………………………………………………………… (dane identyfikacyjne) zwanym dalej ……………………………….

I. Aneks został przygotowany za porozumieniem stron i wprowadza do umowy następujące zmiany:
1. Zawarty w § 3 umowy zapis przyjmuje nowe brzmienie w postaci ……………………………………………………………………………………………………………
2. §. 4 uchyla się.
3. Dodaje się § 7 o następującym brzmieniu ………………………………………………………………………………..

II. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

III. Aneks został sporządzony w ……… identycznych egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron (chyba, że to wersja elektroniczna - patrz poniżej).

IV. Aneks wchodzi w życie z dniem …………………………..

Podpisy stron

Aneks do umowy a podpis elektroniczny

Prawo nie zabrania sporządzania aneksu do umowy na odległość. Można przy tym zachować tradycyjną formę korespondencji pocztowej – koniecznie za potwierdzeniem odbioru! - lub skorzystać z możliwości podpisywania dokumentów tzw. e-podpisem. Jest tu jednak mowa o podpisie kwalifikowanym, którego nie należy mylić z Profilem Zaufanym. Podpisując aneks do umowy w ten sposób warto pamiętać o umieszczeniu w nim zapisu wyjaśniającego, że aneks został przyjęty i podpisany przez strony w formie cyfrowej. Za datę zawarcia aneksu można przyjąć wówczas moment złożenia pod nim ostatniego z wymaganych podpisów.

Aneks do umowy – podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93) - link

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo