POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje Ogólne

Wonga nieustannie dba o zapewnienie wysokiego standardu ochrony prywatności Użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej „Polityką”, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez Wonga.

W ramach prowadzonej przez nas działalności zobowiązujemy się do przestrzegania niniejszej Polityki, jak również wymogów obowiązujących przepisów prawa w zakresie przetwarzania Danych Osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką, ponieważ wyjaśnia ona nasze podejście i praktyki związane z ochroną Danych Osobowych.

Ilekroć w Polityce jest mowa o:

Danych Osobowych – rozumie się przez to dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO, tj. m.in. informacje, które (w oderwaniu od innych lub w połączeniu z innymi posiadanymi przez Wonga informacjami) umożliwiają bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej; Konto – konto Użytkownika na Stronie; Platformie Edukacyjnej – rozumie się przez to platformę edukacyjną kapitalni.org działającą w powiązaniu ze Stroną, służąca edukacji finansowej Użytkowników;

RODO - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Stronie
 – jest to strona internetowa www.kapitalni.org ;
Użytkowniku – rozumie się przez to osobę odwiedzającą Stronę, osobę zamierzającą korzystać lub korzystającą z funkcjonalności i usług Platformy Edukacyjnej, zarówno obecnie, jak i w przyszłości;

Wonga – rozumie się przez to Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412352, NIP 1132853869, REGON 146025969, i z kapitałem zakładowym w wysokości 21.497.000,00 zł.

Jaki jest zakres danych zbieranych przez Wonga?

Użytkownik, który chce założyć konto na Stronie oraz skorzystać z szerszej funkcjonalności Platformy Edukacyjnej, zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem www.kapitalni.org musi założyć konto na Stronie poprzez podanie adresu e-mail i hasła do konta bądź założyć konto za pośrednictwem wtyczki z wykorzystaniem Danych Osobowych Użytkownika pochodzących z serwisu zewnętrznego Facebook. Aby skorzystać w pełni z funkcjonalności Platformy Edukacyjnej, należy podać następujące dane:
a. Adres e-mail
b. Pseudonim,
c. Wiek,
d. Płeć
e. Wielkość gospodarstwa domowego,

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usług oferowanych przez Wonga w zakresie korzystania z Platformy Edukacyjnej. Brak wskazania niezbędnych dla celów świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie Danych Osobowych może wiązać się z niemożliwością świadczenia tych usług względem Użytkownika.

W przypadku skorzystania przez Użytkownika z pełnej funkcjonalności Platformy Edukacyjnej, Wonga zbiera Dane Osobowe Użytkownika w zakresie IP Użytkownika, typu i wersji systemu operacyjnego czy przeglądarki, ustawień strefy czasowej, typu i wersji wtyczek do przeglądarki, czasu i miejsca wizyt na Stronie czy informacji o odwiedzanych stronach.

W przypadku prowadzenia rozmów telefonicznych z Użytkownikami, Wonga zastrzega sobie prawo ich nagrywania w celach szkoleniowych, kontroli jakości usług świadczonych przez Wonga oraz w celach dowodowych. W przypadku braku zgody na nagrywanie rozmowy, Użytkownik powinien zakończyć połączenie.

Kto jest administratorem i inspektorem Danych Osobowych? Administratorem Danych Osobowych podanych przez Użytkownika jest Wonga. Wonga powołała inspektora ochrony danych – Anetę Miśkowiec-Majewską. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt z inspektorem ochrony danych może nastąpić poprzez:
• e-mail: [email protected]
• pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, Wonga.pl sp. z o.o., ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa.

W jakim celu przetwarzamy dane Użytkowników?

Dane Osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) świadczenia usług drogą elektroniczną na Platformie Edukacyjnej;
b) umożliwienia korzystania z funkcjonalności Platformy Edukacyjnej;
c) weryfikacji tożsamości Użytkownika;
d) tworzenia profilu Użytkownika na podstawie dotychczasowej historii;
e) tworzenia rankingu na Platformie Edukacyjnej;
f) połączenia Konta z kontem www.wonga.pl;
g) profilowania Danych Osobowych zebranych na Platformie Edukacyjnej w celach personalizacji komunikacji i dopasowania treści edukacyjnych;
h) umożliwienia korzystania ze Strony oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa;
i) brania udziału w konkursach i akcjach promocyjnych organizowanych na Stronie;
j) bieżącego kontaktu z Użytkownikiem;
k) przeprowadzania kampanii edukacyjnych, w szczególności komunikacji edukacyjnej;
l) archiwalnych; m) ochrony przed roszczeniami;
n) prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
o) zapewnienia rozliczalności w zakresie przetwarzanych Danych Osobowych.

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?

Przede wszystkim, Wonga przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Platformy Edukacyjnej oraz zapewnienia i świadczenia względem Użytkownika wszystkich jej funkcjonalności. Przetwarzanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

W uzasadnionych przypadkach w uzasadnionym interesie Wonga leży przeprowadzenie stosownej weryfikacji Użytkowników. Przetwarzanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na połączenie konta założonego na Platformie Edukacyjnej do konta założonego na www.wonga.pl, Dane Osobowe Użytkownika podane w ramach założonego konta na Platformie Edukacyjnej będą przetwarzane celem spełnienia żądania Użytkownika w zakresie połączenia kont. W momencie połączenia kont, Użytkownik podlega Polityce Prywatności uregulowanej na stronie www.wonga.pl. W zakresie treści edukacyjnych, w szczególności prowadzenia komunikacji edukacyjnej, Wonga będzie przetwarzać Dane Osobowe na podstawie zgody Użytkownika. W tym zakresie Dane Osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika, Dane Osobowe Użytkownika mogą służyć do tworzenia jego profilu na podstawie dotychczasowej historii, w szczególności jego aktywności na Stronie, a profil ten będzie wykorzystywany do analiz i profilowania w celach takich jak przygotowanie dopasowanych do Użytkownika treści na Platformie Edukacyjnej, przygotowanie personalizowanej ścieżki edukacyjnej i scenariusza gry Pre.Kapitalni oraz dopasowanej do Użytkownika komunikacji. W celach, o którym mowa w niniejszym akapicie, Dane te będą przetwarzane przez Wonga na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika, Dane Osobowe Użytkownika w zakresie jego pseudonimu, mogą być opublikowane wraz z liczbą uzyskanych punktów w rankingu na stronie internetowej Platformy Edukacyjnej oraz stronie internetowej Pre.Kapitalni.org. Wonga może również przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika w celach przeprowadzenia konkursów lub akcji promocyjnych organizowanych na Stronie, w których Użytkownik weźmie udział, umożliwienia korzystania ze Strony oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa, archiwizacji, ochrony przed roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oraz w zakresie zapewnienia rozliczalności. W powyższych celach Dane Osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W każdym przypadku, gdy dla przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika konieczne jest udzielenie zgody, szczegółowe informacje na jej temat oraz konsekwencji jej udzielenia bądź nieudzielenia zostaną podane Użytkownikowi w chwili zwrócenia się z prośbą o jej udzielenie.

Przez jaki okres przetwarzamy dane Użytkowników?

Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Wonga przez okres wymagany zgodnie z przepisami prawa, okres świadczenia usług poprzez Platformę Edukacyjną lub przez okres, w którym Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, w szczególności w zakresie personalizacji.

Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas realizacji i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a po jej zakończeniu, w zakresie w jakim możliwa jest ochrona lub dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, przez okres przedawnienia roszczenia, czas trwania postępowania oraz egzekucji wyroku.

Przetwarzanie Danych Osobowych na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody trwa przez czas udzielenia zgody. Wonga zaprzestaje przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika kiedy otrzyma dyspozycję cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które było dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będą przechowywane przez Wonga przez okres aktualności uzasadnionego interesu Wonga.

Jakie są uprawnienia Użytkowników dotyczące ich Danych Osobowych?

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

• prawo dostępu do danych - czyli prawo zwrócenia się do Wonga z zapytaniem, czy przetwarzamy Dane Osobowe Użytkownika, a także zażądanie informacji m.in. na temat celów przetwarzania danych oraz osób trzecich, którym Wonga przekazuje Dane Osobowe Użytkownika. Aby uzyskać dostęp do przechowywanych przez Wonga informacji, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w zakładce „Kontakt” na naszej stronie. Nasz plik informacji o Użytkowniku jest zazwyczaj udostępniany w ciągu 1 miesiąca;

• prawo żądania sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych - Użytkownik posiadający u nas konto, może żądać sprostowania i aktualizacji nieprawidłowych lub niekompletnych Danych Osobowych. Użytkownik może również żądać usunięcia Danych Osobowych, jeżeli (i) nie są one niezbędne do celów, dla których były zbierane i przetwarzane, (ii) została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie, (iii) są przetwarzane niezgodnie z prawem, bądź (iv) konieczne jest ich usuniecie w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych Użytkownik może żądać, jeśli (i) kwestionuje ich prawidłowość, (ii) kwestionuje zgodność ich przetwarzania z prawem, (iii) kwestionuje istnienie celu i potrzeby ich przetwarzania bądź (iv) wniósł sprzeciw względem ich przetwarzania. W celu przekazania dyspozycji w zakresie aktualizacji Danych Osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w zakładce „Kontakt” na naszej stronie;

• prawo wniesienia sprzeciwu - Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw do Wonga w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Wonga, w tym profilowania (np. przesyłania spersonalizowanych ofert). Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się wszelkim wynikom przetwarzania Danych Osobowych, które naruszają jego prawa i które są prowadzone wyłącznie za pomocą zautomatyzowanych systemów. W celu wniesienia sprzeciwu skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w zakładce „Kontakt” na naszej stronie;

• prawo wycofania zgody - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda Użytkownika, Użytkownik ma prawo jej wycofania w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w zakładce „Kontakt” na naszej stronie;

• prawo do przenoszenia danych - w zakresie, w jakim Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia Danych Osobowych, tj. do otrzymania od Wonga Danych Osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Na żądanie Użytkownika dane te mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W celu skorzystania z prawa przenoszenia danych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w zakładce „Kontakt” na naszej stronie. Nasz plik informacji zw. z przeniesieniem danych jest zazwyczaj udostępniany w ciągu 1 miesiąca;

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych Osobowych.

Kim są odbiorcy danych, czyli komu przekazujemy Dane Osobowe?

Dane Osobowe Użytkowników są udostępniane następującym kategoriom odbiorców danych: podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej Wonga, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne, marketingowe, analityczne, dostawcom usług pocztowych i kurierskich oraz dostawcom usług technologicznych i informatycznych. Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak zabezpieczamy Dane Osobowe?

Wonga stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych, a także do zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem. Wonga stosuje również środki organizacyjne i techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych podanych przez Użytkownika w Serwisie, a przede wszystkim szyfrowane połączenie SSL.

* * *

Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować na adres e-mail: [email protected].

POLITYKA COOKIES

 

§ 1

  1. Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014, poz. 243) Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Wonga”) wprowadza niniejszą Politykę cookies.
  2. Polityka cookies określa zasady wykorzystywania plików cookies (tj. ich przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwania do nich dostępu) na stronie internetowej znajdującej się pod adresem http://www.kapitalni.org (dalej zwaną „Platformą Edukacyjną”), administrowanej przez Wonga.

 

§ 2

  1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi plikami tekstowymi wykorzystywanymi w związku z korzystaniem z Platformy Edukacyjnej przez użytkownika. Pliki takie są tworzone i zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika (np. na komputerze), zaś Platforma Edukacyjna może uzyskiwać do nich dostęp.
  2. Pliki cookies stosowane w ramach Platformy Edukacyjnej, w zależności od ich rodzaju, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies) lub po dłuższym okresie (tzw. trwałe pliki cookies). Więcej o sposobie funkcjonowania plików cookies można dowiedzieć się na stronie http://www.wszystkoociasteczkach.pl.

 

§ 3

  1. Użytkownik może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. W zależności od używanej przeglądarki, może być dostępna także możliwość określenia bardziej szczegółowych warunków przechowywania plików cookies, np. poprzez blokowanie lub wyłączenie plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne witryny, blokowanie jedynie określonych plików cookies, lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które są już przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje określone pliki cookies tj. użytkownik nie zmienił jej ustawień na blokujące dane pliki cookies, wówczas użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z odpowiednimi przepisami polskiego prawa.
  2. Dokładne instrukcje dotyczące sposobu określenia warunków przechowywania plików cookies są dostępne na stronach internetowych producenta lub dewelopera przeglądarek internetowych.

 

§ 4

Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności Serwisu nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać, w szczególności niemożliwe będzie zalogowanie się do swojego konta na Platformie Edukacyjnej, a skasowanie plików cookies po zalogowaniu się do swojego konta na Platformie Edukacyjnej spowoduje zakończenie sesji. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Platformy Edukacyjnej, zalecane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies.

§ 5

Pliki cookies mogą być wykorzystywane zarówno przez Wonga, jak również przez inne podmioty. Pliki cookies pozwalają nam na dostosowanie Platformy Edukacyjnej do oczekiwań użytkowników. Dokładne cele wykorzystywania plików cookies określa poniższa tabela:

 

Rodzaj plików cookies

Cel wykorzystania plików cookies

Pliki cookies własne (zamieszczane przez Wonga):

Identyfikacja sesji przeglądarki internetowej

Aby utrzymać stan Twojej bieżącej sesji przeglądarki internetowej podczas przeglądania stron na Platformie Edukacyjnej w tym podczas procesu wnioskowania.

Identyfikacja użytkownika

Aby umożliwić dostęp do danych osobowych znajdujących się na Twoim koncie.

Stan zalogowania

Aby śledzić, czy podane przez Ciebie dane są poprawne, w celu bezpiecznego podania Ci informacji nt. Twojego konta oraz kwoty spersonalizowanego maksymalnego limitu wypłaty.

Śledzenie podmiotów partnerskich

Aby informować Wonga, że trafiłeś na stronę Platformy Edukacyjnej poprzez stronę jednego z naszych podmiotów partnerskich, w celu dopasowania aplikacji do Twoich potrzeb. Jest to również osiągane poprzez użycie unikatowego identyfikatora w opisie adresu URL, gdy odwiedzasz Platformę Edukacyjną.

Pliki cookies zewnętrzne (zamieszczane przez osoby trzecie współpracujące z Wonga za pośrednictwem Serwisu):

Wydajnościowe i analityczne pliki cookies

Aby zebrać informacje o użytkownikach i sposobie, w jaki używają Platformę Edukacyjną, w tym takie jak liczba użytkowników, skąd pochodzą i jakie strony odwiedzają. Informacje te wykorzystujemy w celach analitycznych, aby zrozumieć zachowania użytkowników na Platformie Edukacyjnej  oraz to, jak możemy ulepszyć Platformę Edukacyjną oraz w celu odpowiedniego dopasowania kierowanych do Ciebie komunikatów na Platformie Edukacyjnej.

Śledzenie reklam

Aby zebrać informacje niebędącymi danymi osobowymi, o tym jak reklama zamieszczona na innych stronach oddziaływuje na użytkowników zanim trafią na Platformę Edukacyjną oraz o preferencjach użytkowników w zakresie reklamy. Informacje te pomagają nam na dostosowanie reklam do Twoich zainteresowań, kontrolowanie ile razy wyświetlana jest dana reklama oraz mierzenie efektywności kampanii reklamowych.

Testowanie strony

Aby pokazać Ci różne wersje tej samej strony lub jej zawartości, mierzyć, która wersja wypada lepiej oraz decydować, którą wersję pokazać Ci gdy odwiedzasz Platformę Edukacyjną. Wersje są wybierane losowo i dane osobowe nie są przechowywane lub przetwarzane przez to cookie.

Clickstream

Aby zidentyfikować konkretne strony odwiedzone przez Ciebie podczas bieżącej sesji przeglądarki internetowej.

 

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo