§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin określa zasady korzystania ze Strony, w tym z zawartych w niej Treści oraz warunki świadczenia usług przez Wonga z wykorzystaniem Strony.

2. Regulamin nie ma zastosowania do stron internetowych Wonga oraz usług świadczonych przez Wonga, w zakresie, w którym korzystanie z tych stron internetowych lub usług jest uregulowane odrębnymi umowami, regulaminami lub innymi uregulowaniami i uzgodnieniami obowiązującymi pomiędzy Wonga a Użytkownikiem.

3. Wszelkie prawa do Strony, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa do znaków towarowych, jak i prawa z rejestracji domeny internetowej przynależą do Wonga. Użytkownik bez uprzedniej zgody Wonga nie jest uprawniony wykorzystywać Treści Strony.

4. Do korzystania z pełnej funkcjonalności Strony wymagane jest posiadanie sprawnego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, przeglądarki obsługującej HTML5 i CSS3 (Internet Explorer 10 (lub nowszej wersji), Mozilla Firefox 21.0 (lub nowszej wersji) albo Google Chrome 34 (lub nowszej wersji)) oraz obsługi JavaScript i Adobe Flash Player (dla niektórych treści).

5. Do korzystania z gry Pre.Kapitalni, która udostępniana jest na Stronie wymagane jest posiadanie: (i) sprawnego urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet, (ii) przeglądarki – najlepiej w wersji x64 obsługującej standard WebGL (Unity) – Google Chrome (wersja 66.0 i powyżej), Mozilla Firefox wersja 60.0 i powyżej), Microsoft Edge (wersja 16.0 i powyżej), Apple Safari (wersja 53.0 i powyżej) lub Opera (wersja 11.0 i powyżej), (iii) 2,3 GB wbudowanej pamięci RAM, (iv) łącza internetowego o prędkości 10Mbps. W przypadku starszych wersji przeglądarek internetowych nieobsługujących WebGL, należy uaktualnić przeglądarkę internetową do najnowszej wersji.

6. Do korzystania z pełnej funkcjonalności Konta rekomendowane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte są w polityce cookies.

7. Przy korzystaniu ze Strony zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu „firewall”. Niedopuszczalne jest korzystanie ze Strony w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego Wonga, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania lub uniemożliwienie prawidłowego działania Strony.

8. Użytkownik akceptuje Regulamin i zobowiązuje się przestrzegać postanowienia Regulaminu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zakazane jest posługiwanie się treściami w szczególności, ale nie wyłączając, bezprawnymi, obraźliwymi i wprowadzającymi w błąd. W zakresie Platformy Edukacyjnej Wonga jest uprawniona do moderacji i usuwania komentarzy Użytkowników, które są niezgodne z postanowieniami Regulaminu.

9. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom Strony w sposób nieodpłatny celem umożliwienia Użytkownikom zapoznania się, odtwarzania oraz utrwalenia jego Treści.

§ 2 DEFINICJE

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia, to przyjmują one znaczenie nadane im poniżej:

a. Dane Logowania – adres poczty elektronicznej oraz hasło ustalone przez Użytkownika;
b. Konto – w pełni aktywowane, prowadzone przez Użytkownika konto na Stronie;
c. Platforma Edukacyjna – platforma edukacyjna Kapitalni.org, służąca edukacji finansowej Użytkowników dostępna pod adresem www.kapitalni.org;
d. Program Korzyści Wonga - program nagradzający klientów którzy pożyczają rozsądnie, spłacaja w terminie pożyczki, mają dobrą historie kredytową oraz poszerzają swoją wiedzę z zakresu finansów za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej umożliwiający w szczególności, lecz nie wyłącznie uzyskanie dodatkowych nagród;
e. Regulamin – niniejszy regulamin;
f. Reklamacja – reklamacja usług na podstawie Regulaminu;
g. Serwis – łącznie www.wonga.pl oraz Strona;
h. Strona – strona internetowa www.kapitalni.org;
i. Treści – wszelkie materiały, funkcjonalności i informacje udostępnione na Stronie;
j. Trwały Nośnik – materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych Użytkownikowi w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, przez czas odpowiedni do celów, jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci, sporządzone lub przekazane, w szczególności w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego zabezpieczonego przed zmianami;
k. Użytkownik – podmiot korzystający ze Strony;
l. Wonga – Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412352, NIP 1132853869, REGON 146025969, i z kapitałem zakładowym w wysokości 21.497.000,00 zł, adres poczty elektronicznej [email protected].

§ 3 WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY

1. Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne oraz nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.

2. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Strony, w tym z udostępnianych na niej Treści, wyłącznie na własny użytek osobisty, zgodnie z przeznaczeniem Strony, przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w tym nie naruszając dóbr osobistych osób trzecich. Niedopuszczalnym jest kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie Treści Strony przez Użytkownika celem prowadzenia własnej działalności stojącej w sprzeczności z działalnością Wonga.

3. Użytkownikiem Strony może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Samo przeglądanie zawartości Strony może odbywać się bez rejestracji, lecz do skorzystania z niektórych Treści lub usług oferowanych przez Wonga, ze względu na ich charakter lub przepisy prawa, może być wymagane założenie Konta.

§ 4 REJESTRACJA KONTA

1. Użytkownicy mogą korzystać ze Strony bez dokonywania rejestracji, jednakże w celu korzystania z niektórych funkcji Platformy Edukacyjnej, Użytkownik musi założyć na Stronie Konto, a następnie się do niego zalogować.

2. W celu założenia Konta Użytkownik może:
a) wypełnić formularz rejestracyjny w oknie znajdującym się na Platformie Edukacyjnej i kliknąć „Zarejestruj się”, albo
b) przeprowadzić rejestrację z wykorzystaniem danych osobowych Użytkownika pochodzących z serwisu zewnętrznego Facebook.

3. Użytkownikiem Konta może być wyłącznie osoba wskazana w formularzu.

4. Formularze rejestracyjne, o których mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu, stanowią ofertę Wonga skierowaną do Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.

5. Użytkownik jest zobowiązany podać w formularzu rejestracyjnym dane prawdziwe i aktualne. Użytkownik nie może podszywać się pod innych Użytkowników. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki podania w formularzu błędnych lub nieprawdziwych danych.

6. Zabronione jest dodawanie w formularzach rejestracyjnych treści o charakterze bezprawnym.

7. Do wysłania formularza rejestracyjnego i zakończenia zakładania Konta niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

8. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Wonga, co powoduje przyjęcie przez osobę zakładającą Konto oferty Wonga, o której mowa w ust. 4 powyżej. Z tą chwilą między Wonga, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.

9. Przeprowadzenie rejestracji z wykorzystaniem danych osobowych Użytkownika pochodzących z serwisu zewnętrznego takiego jak Facebook, zgodnie z ustępem 2 lit. b niniejszego paragrafu, uwzględnia czy:

a) dane konto społecznościowe, przez które Użytkownik chce się zarejestrować jest przypisane do już istniejącego Konta na Stronie;
b) występuje na Stronie Konto wykorzystujące ten sam adres e-mail, co przypisany do konta społecznościowego Facebook; bądź
c) występuje brak jakiegokolwiek powiązania między adresem e-mail z Kontem na Stronie.

10. W przypadku kiedy dane konta społecznościowego są powiązane z Kontem na Stronie, zgodnie z ustępem 9 lit. a niniejszego paragrafu, następuje logowanie do tego Konta na Stronie.

11. Jeżeli adres e-mail Użytkownika, zgodnie z ustępem 9 lit. b niniejszego paragrafu, istnieje w bazie Strony Użytkownikowi zostanie przedstawiony komunikat o tym fakcie z prośbą o podanie Danych Logowania. Poprawne uwierzytelnienie Użytkownika będzie stanowiło o powiązaniu danych konta społecznościowego z Kontem na Stronie. Tym sposobem, Użytkownik będzie uprawniony do logowania na Stronę poprzez użycie Danych Logowania lub z wykorzystaniem możliwości logowania przez konto społecznościowe Facebook.

12. Zgodnie z ustępem 9 lit. c niniejszego paragrafu, a więc w razie braku jakiegokolwiek powiązania między adresem e-mail przypisanym do konta społecznościowego Facebook z Kontem na Stronie, Użytkownikowi wyświetlany jest komunikat odnośnie utworzenia nowego Konta na Stronie oraz wygenerowanego hasła. Rekomendowana jest zmiana wygenerowanego hasła poprzez funkcjonalność zmiany hasła. Zmiana hasła jest jednakże wymagana wyłącznie względem tych Użytkowników, którzy chcą mieć możliwość logowania poprzez Dane Logowania jak i przez konto społecznościowe Facebook.

13. Każdy Użytkownik jest uprawniony do posiadania kilku Kont na Stronie, jednakże każde Konto należy przyporządkować do odrębnego adresu e-mail Użytkownika.

14. Po założeniu Konta, Użytkownik loguje się do swojego Konta za pomocą Danych Logowania lub konta społecznościowego Facebook.

15. Użytkownik jest zobowiązany do nieudostępniania Konta lub Danych Logowania innym osobom oraz do podejmowania niezbędnych środków służących zapobieżeniu zapoznania się z Danymi Logowania przez inne osoby.

16. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub naruszeń obowiązującego prawa lub gdy nazwa Konta wskazana przez Użytkownika jest sprzeczna z prawem bądź narusza prawa osób trzecich (w szczególności gdy nazwa Konta może wprowadzać w błąd), Wonga zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta dla tego Użytkownika.

17. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, Wonga zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta dla tego Użytkownika.

§ 5 PLATFORMA EDUKACYJNA

1. W ramach Strony Użytkownik korzysta z Platformy Edukacyjnej, która oferuje indywidualne ścieżki edukacji, grę, testy, quizy, artykuły, materiały wideo, kalkulatory i aplikacje finansowe, porady eksperckie i inne dostępne materiały związane z edukacją finansową i konsumencką, a także ma możliwość uczestniczenia w prowadzonym przez Wonga Programie Korzyści.

2. Program Korzyści jest oferowany wyłącznie względem Użytkowników mających połączone Konto z kontem na stronie www.wonga.pl.

3. Wonga w ramach świadczenia usług na podstawie Regulaminu, które są dostępne dla Użytkowników z założonym Kontem, zamieszcza na Stronie i poddaje aktualizacji, między innymi, następujące Treści:

a) informacje, dane, indywidualne ścieżki edukacji, grę, testy, quizy, artykuły, materiały wideo, kalkulatory i aplikacje finansowe, porady eksperckie i inne dostępne materiały na Platformie Edukacyjnej;
b) konkursy z nagrodami, w których mogą wziąć udział Użytkownicy;
c) dane kontaktowe;
d) dokumenty związane ze Stroną;
e) informacje lub narzędzia dodatkowe.

4. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika, w związku z korzystaniem ze Strony, treści o charakterze bezprawnym.

5. Treści zawarte na Stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

6. Wszelkie materiały znajdujące się na Platformie Edukacyjnej, zamieszczone są jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, natomiast, dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne.

7. Właściciel Platformy Edukacyjnej nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści Strony. Właściciel Platformy Edukacyjnej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie.

8. Odwiedzający Platformę Edukacyjną powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

§ 6 POŁĄCZENIE KONT

1. Po założeniu Konta Użytkownik ma możliwość połączenia Konta z kontem założonym na stronie www.wonga.pl, co oznacza, że Użytkownik będzie miał założone jedno konto w Serwisie, które zapewni i umożliwi korzystanie z usług i funkcjonalności świadczonych przez Serwis, w tym usługi Platformy Edukacyjnej. Użytkownik w ramach połączonego konta będzie dokonywał logowania do Serwisu na bazie zunifikowanych w Serwisie danych logowania.

2. Połączenie kont jest wyłączną decyzją Użytkownika. Aby połączyć konta, Użytkownik powinien skontaktować się telefonicznie z Wonga, korzystając z numerów telefonu wskazanych w § 7 ust. 1 lit. b) Regulaminu. Po pozytywnej weryfikacji tożsamości, na adres e-mail przypisany do Konta Platformy Edukacyjnej, zostanie przesłana wiadomość z linkiem autoryzującym połączenie Konta Platformy Edukacyjnej i konta.

3. W momencie połączenia kont, Użytkownik podlega dokumentacji Serwisu (Regulamin i Polityka Prywatności Serwisu), a w konsekwencji Regulamin Strony i Polityka Prywatności Strony przestaną obowiązywać Użytkownika mającego połączone konta.

4. Szczegółowe informacje odnośnie procesu połączenia kont Użytkownik może znaleźć w Regulaminie i Polityce Prywatności na stronie www.wonga.pl.

§ 7 PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. W związku z nieprawidłowym działaniem Strony i w związku z Treściami, Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia Reklamacji. Użytkownik może zgłosić Reklamację w jeden z poniższych sposobów:

a. e-mailem na adres: [email protected] lub [email protected]
b. ustnie: telefonicznie pod numerem 22 388 88 88 lub 660 168 100 (koszt połączenia według taryfy operatora) albo osobiście do protokołu podczas wizyty Użytkownika w siedzibie Wonga,
c. w formie pisemnej: osobiście w siedzibie Wonga, ul. Żaryna 2B bud. D piętro II, 02 – 593 Warszawa, albo przesyłką pocztową na ww. adres.

2. Reklamacja powinna zawierać: adres e-mail, nick Użytkownika, szczegółowe przedstawienie zgłaszanych zastrzeżeń wraz z ich uzasadnieniem oraz wskazaniem oczekiwań odnośnie do sposobu rozpatrzenia Reklamacji. W przypadku składania Reklamacji w formie pisemnej, Reklamacja powinna zawierać również podpis Użytkownika, a w przypadku składania Reklamacji do protokołu Użytkownik powinien podpisać protokół.

3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania Reklamacji przez Wonga. Jednakże, w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Wonga poinformuje Użytkownika o: (i) przyczynie opóźnienia, (ii) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, (iii) przewidywanym terminie rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Wonga odpowiedzi na reklamację przed jego upływem.

4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Wonga powiadomi Użytkownika w formie papierowej lub za pomocą innego Trwałego Nośnika. Na wniosek Użytkownika odpowiedź na Reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną.

§ 8 ODSTĄPIENIE

Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

§ 9 CZAS TRWANIA UMOWY O ZAŁOŻENIE KONTA

1. Świadczenie usług w zakresie zawartej umowy o założenie Konta następuje na czas nieokreślony.

2. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy o założenie Konta zgodnie z § 8 Regulaminu.

3. Niezależnie od ust. 2 powyżej, Umowa o założenie Konta ulega rozwiązaniu na skutek jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia na Stronie.

2. Regulamin jest dostępny na Stronie.

3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze Strony, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

4. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania ze Strony przez Użytkownika jest prawo polskie.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo