Chargeback to procedura, polegająca na obciążeniu zwrotnym (zwrocie pieniędzy) inicjowanym przez wystawcę karty w imieniu klienta, dokonywanym po rozpatrzeniu reklamacji klienta (właściciela karty).
Pokaż więcej

Chargeback zabezpiecza zwrot środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą, realizowany przez wystawcę karty w sytuacji, gdy:

 • konsument nie był zadowolony z produktów albo usług, za które zapłacił (usługa nie została wykonana, towar nie został dostarczony lub był niezgodny z opisem itp.),
 • nastąpiła pomyłka techniczna w rozliczeniu transakcji,
 • transakcja nosi znamiona oszustwa (np. została dokonana przez osobę nieuprawnioną po uprzedniej kradzieży karty lub sfałszowany został podpis posiadacza karty).

Chargeback funkcjonuje jako reklamacja w momencie, gdy przy płaceniu kartą doszło do określonych nieprawidłowości, np. niezrealizowania zamówionej usługi czy podwójnego naliczenia transakcji.

Kiedy można przeprowadzić procedurę chargeback?

Procedurę chargeback w imieniu konsumenta prowadzi bank. Konsument może zainicjować zwrot pieniędzy, poprzez bezpośredni kontakt z bankiem wydającym kartę i zgłoszenie uzasadnionej skargi w odniesieniu do jednego lub więcej obciążeń rachunku karty płatniczej. Groźba zwrotu pieniędzy stanowi dla sprzedawców zachętę do zapewnienia w ofercie wysokiej jakości produktów i usług, a także odpowiedniej obsługi klienta. Bank jako wydawca karty, zobowiązany jest do prowadzenia procesu chargeback zgodnie z regulacjami organizacji wystawiającej kartę płatniczą. Cała procedura chargeback jest regulowana wewnętrznymi przepisami organizacji płatniczych, w których treść nie ingeruje prawo krajowe. Przykładem są zakupy przez internet czy przedpłaty za usługę, której wykonanie ma nastąpić w późniejszym czasie (np. wniesienie opłaty za wakacje zorganizowane przez biuro podróży). Procedurze chargeback podlegają wszystkie transakcje dokonywane za pośrednictwem kart płatniczych Visa i Mastercard, z wyjątkiem m.in. transakcji dokonanych we wpłatomatach.

W jakich okolicznościach można skorzystać z procedury chargeback?

Z chargeback konsument może skorzystać w sytuacji gdy:

 • nie wypłacono całej, lub części żądanej kwoty z bankomatu,
 • pojawiła się rozbieżność pomiędzy poprawną kwotą transakcji (albo walutą) i tą, która została zapłacona,
 • transakcję zaksięgowano więcej niż raz,
 • nie dostarczono przedmiotu, za który zapłacono kartą,
 • transakcja została rozliczona w innej walucie niż ta, akceptowana przez klienta,
 • obciążono za usługę, której właściciel nie zamawiał,
 • dostarczono zamówiony towar, ale był on uszkodzony,
 • zakup został zwrócony, ale nie dokonano zwrotu pieniędzy
 • klient został obciążony transakcją, która została uprzednio anulowana

Przykład:

Biuro podróży odwołało opłacony wyjazd. Konsumenci, którzy dokonali płatności za wycieczkę przy pomocy karty, mogą skorzystać z procedury chargeback i szybciej odzyskać wpłacone pieniądze. Konsumenci, którzy nie skorzystali z możliwości zapłaty kartą, dochodząc roszczeń (zwrotu pieniędzy), mogą być narażeni na liczne niedogodności, nierzadko związane również z postępowaniem sądowym.

Jak skorzystać z chargeback?

Przeprowadzenie zwrotu pieniędzy przy pomocy chargeback nie jest skomplikowane. Cała procedura przeprowadzana jest bowiem przez bank, który wystawił kartę, na wniosek konsumenta. To bank załatwia sprawę z organizacją wydającą kartę, a także ze sprzedawcą, który winien przedstawić wyjaśnienia i udowodnić, że dostarczył towar lub zrealizował usługę.

Reklamację zgłasza się przez infolinię lub bezpośredni kontakt w oddziale banku, który wydał kartę płatniczą. Zgłaszając reklamację należy podać:

 • imię i nazwisko właściciela karty,
 • numer karty,
 • datę przeprowadzonej transakcji,
 • jeżeli to możliwe, przybliżoną godzinę transakcji,
 • nazwę sprzedawcy akceptującego transakcję.

Po zgłoszeniu reklamacji, bank przesyła dokumenty do odpowiedniego centrum rozliczeniowego, które kontaktuje się ze sprzedawcą. Jeśli wystąpi podstawa uznania roszczenia, środki zostaną zablokowane na koncie wystawcy karty, a następnie zwrócone konsumentowi.

Pamiętaj!
Zanim złożysz reklamację do banku, spróbuj samodzielnie odzyskać pieniądze. Bank może bowiem zażądać dowodów wskazujących na bezskuteczne dochodzenie roszczeń, takich jak np.: kopia pisma do sprzedawcy z potwierdzenia nadania, wydruk wysłanych e-maili, oświadczenie o nieudanej próbie połączenia się z akceptantem, kopia umowy, czy też wykupione bilety.

Do jakiego czasu po transakcji można skorzystać z chargeback?

Reklamację należy zgłosić niezwłocznie, najlepiej bezpośrednio po otrzymaniu wyciągu lub niewykonaniu usługi lub otrzymaniu wadliwego towaru. W zależności od powodu reklamacji przewidziany czas na jej złożenie może być różny. Zazwyczaj jednak wynosi 120 dni od daty wykonania transakcji bezgotówkowej.

Gdzie szukać pomocy przy dochodzeniu roszczeń związanych z chargeback?

Przy dochodzeniu roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi chargeback można zwrócić się o pomoc m.in. do:

1. Rzecznika Finansowego - Al. Jerozolimskie 87 02-001 Warszawa, tel. 22 333-73-26, 22 333-73-27.

2. Powiatowego (Miejskiego) Rzeczniczka Konsumentów, właściwego ze względu na adres zamieszkania konsumenta. Adresy rzeczników można znaleźć nas stronie internetowej https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php.

3. Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich; ul. Herberta 8, 00-380 Warszawa; tel. 22 48 68 400.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo