Cash back (cashback) to usługa, dzięki której posiadacz karty płatniczej może pobrać niewielką kwotę pieniędzy podczas dokonywania zakupów. Jest to alternatywne rozwiązanie dla wypłaty gotówki z oddziału bankowego lub bankomatu.
Pokaż więcej

Co zrobić aby korzystać z usługi cash back?

Aby skorzystać z usługi cash back, wystarczy posiadać kartę płatniczą wydaną przez Visę lub MasterCard. Nie ma potrzeby dodatkowej aktywacji usługi. Warto natomiast pamiętać o swoim dziennym limicie wypłat, ustalonym przez bank. Limit może uwzględniać samą usługę wypłaty w ramach cash back, co warto wcześniej sprawdzić w banku, który wydał naszą kartę. Usługa jest świadczona w punktach handlowo-usługowych, w których umieszczone zostało logo Visa cash back lub MasterCard cash back, najczęściej na oknie sklepu, przy drzwiach lub przy kasie.

Co odróżnia cash back od wypłat z bankomatu lub z oddziału banku?

Cash back odróżnia się od wypłat bankomatowych tym, że jest związany z zakupem. Wystarczy drobny zakup (na przykład wody mineralnej), by móc pobrać odpowiednią ilość gotówki.

Sprzedawca może odmówić wypłaty gotówki w przypadku, gdy jej stan w kasie jest bardzo niski (co wpłynęłoby negatywnie na bieżące funkcjonowanie sklepu). Jest to oczywiście kwestia techniczna, aczkolwiek trzeba ją mieć na uwadze.

O czym warto pamiętać przy usłudze cash back?

Korzystając z usługi cash back, pamiętaj:

 • sprawdź, czy w sklepie lub stacji benzynowej istnieje możliwość skorzystania z usługi cash back,
 • płacąc przy zakupie kartą powiedz sprzedawcy, że chcesz wypłacić gotówkę i podaj kwotę,
 • potwierdź transakcję składając podpis na wydruku lub wprowadzając kod PIN,
 • upewnij się, że kwoty na wydruku rachunku zgadzają się, a Ty otrzymałeś właściwą sumę. Na wydruku winny bowiem występować dwie oddzielne kwoty. Jedna dotycząca zapłaty za zakupy, druga wskazująca wypłaconą gotówkę,
 • odbierz gotówkę od sprzedawcy,
 • potwierdź transakcję, jeżeli sprzedawca o to poprosi (złóż parafkę przy kwocie wypłaty gotówki).

Zalety usługi cash back:

 • gdy istnieje potrzeba wypłaty niewielkiej kwoty w gotówce, zamiast bankomatu, wystarczy sklep, w którym skorzystanie z takiej usługi jest możliwe,
 • oszczędza czas, bo zamiast poszukiwać bankomatu, wypłatę można dokonać przy okazji zakupów,
 • jest dostępna, ponieważ miejsc, w których można w sposób wygodny, łatwy i przede wszystkim bezpieczny wypłacić pieniądze jest coraz więcej.

Ile kosztuje skorzystanie z usługi cash back?

Zarówno VISA, jak i MasterCard nie narzucają żadnej opłaty z tytułu pobierania gotówki z kasy przez klienta. Banki mogą natomiast pobierać prowizję według własnego uznania. W większości przypadków cash back jest bezprowizyjny, warto jednak sprawdzić koszt usługi zapoznając się z tabelą opłat danego banku.

Reklamacja usługi cash back

Korzystając z usługi cash back, oferowanej przez banki, mogą zaistnieć sytuacje, w których usługa nie zostanie właściwie zrealizowana (np. odmowa wypłaty, z jednoczesnym pomniejszeniem rachunku o tą kwotę). Warto zatem zastanowić się, w jaki sposób można dochodzić roszczeń.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, należy złożyć reklamację do podmiotu, który wydał kartę np. banku. Pomocny będzie wydruk rachunku zakupu stanowiący zarówno dowód zapłaty za zakupy jak i potwierdzenie braku wypłaty kwoty w ramach usługi cash back.

Informacje dotyczące procedury składania reklamacji powinny być umieszczone w umowie pomiędzy bankiem a konsumentem. W szczególności powinny one dotyczyć:

1. Miejsca i formy złożenia reklamacji,

2. Terminu rozpatrzenia reklamacji,

3. Sposobu powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji.

Forma reklamacji usługi cash back

Reklamacja usługi cash back może być złożona:

 • w formie pisemnej - osobiście, w jednostce banku obsługującej klientów, albo przesyłką pocztową,
 • w formie ustnej - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty konsumenta w jednostce banku,
 • w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o ile takie środki zostały do tego celu wskazane przez bank.

Po złożeniu reklamacji, bank rozpatruje ją i udziela konsumentowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź, może zostać dostarczona także pocztą elektroniczną, ale wyłącznie na wniosek konsumenta.

Termin rozpatrzenia reklamacji

Bank rozpatruje reklamację na zasadach ogólnych, czyli bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, termin ten może zostać wydłużony maksymalnie do 60 dni (od dnia otrzymania reklamacji), po uprzednim wyjaśnieniu klientowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia oraz określenia przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

Pamiętaj!
W przypadku niedotrzymania ww. terminu 30 dniowego, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach terminu wydłużonego (maks. 60 dni), reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą konsumenta.

Co zrobić gdy reklamacja cash back nie została uznana?

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, można:

1. Złożyć odwołanie, jeżeli bank przewiduje tryb odwoławczy,

2. Skorzystać z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu

polubownego rozwiązywania sporów, jeżeli bank przewiduje taką możliwość,

3. Wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego,

4. Wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

Gdzie szukać pomocy przy dochodzeniu roszczeń reklamacyjnych?

Przy dochodzeniu roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi cash back można zwrócić się o pomoc m.in. do:

1. Rzecznika Finansowego - Al. Jerozolimskie 87 02-001 Warszawa, tel. 22 333-73-26, 22 333-73-27.

2. Powiatowego (Miejskiego) Rzeczniczka Konsumentów, właściwego ze względu na adres zamieszkania konsumenta. Adresy rzeczników można znaleźć nas stronie internetowej https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php.

3. Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich; ul. Herberta 8, 00-380 Warszawa; tel. 22 48 68 400.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo