Zasiłek pogrzebowy z ZUS to jednorazowe świadczenie wypłacane w razie śmierci bliskiej osoby. Stanowi istotne wsparcie finansowe przy organizacji pochówku. W tym artykule podpowiadamy jak wyglądają formalności związane z jego pozyskaniem i ile wynosi zasiłek pogrzebowy w 2020 roku.
Pokaż więcej

Organizacja pogrzebu wiąże się z wieloma wydatkami i niejednokrotnie nie należy do tanich. W związku z tym, funkcjonuje specjalne jednorazowe świadczenie, które może dostać tak naprawdę każdy, kto zapłaci za pogrzeb. Procedura uzyskania zasiłku pogrzebowego wiąże się z kilkoma formalnościami, ale w praktyce bardzo często pomocą służą domy pogrzebowe. Jaka jest obecnie wysokość zasiłku pogrzebowego?

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy 2020?

W zasadzie zasiłek pogrzebowy z ZUS w 2020 roku może otrzymać każdy, kto poniesie koszty pogrzebu. Zakładamy z reguły, że koszty te ponosi bliska rodzina zmarłego, ale może to być również osoba obca lub instytucja: gmina, powiat, związek wyznaniowy, pracodawca czy też dom pomocy społecznej. Istotna jest tu tylko konieczność poniesienia kosztów pochówku i zrekompensowanie tych kosztów poprzez jednorazowe świadczenie z ZUS, jakim jest zasiłek pogrzebowy.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy z ZUS w 2020 r.?

Zasiłek pogrzebowy z ZUS w 2020 roku wynosi 4 tys. zł, czyli tyle samo co rok i dwa lata wcześniej. To kwota maksymalna, którą otrzymuje się niezależnie od poniesionych realnie kosztów pochówku. To bardzo istotne, ponieważ wiele osób, które po raz pierwszy muszą zająć się pochówkiem, dowiadują się o tym dopiero w domu pogrzebowym, gdy ustalają już finalne warunki pochówku.

Zasiłek pogrzebowy nie musi być wypłacone w całości jednej osobie – to zależy od tego kto faktycznie ponosił koszty pochówku. Wypłata świadczenia dzieli się proporcjonalnie w momencie, gdy za pogrzeb płaci więcej niż jedna osoba. Każda z osób lub instytucji musi wtedy złożyć oddzielny wniosek.

Przykładowo, przy kosztach pogrzebu wynoszących 10 tys. zł, gdy składają się na niego 2 osoby nieproporcjonalnie: po 7 tys. i 3 tys. zł, świadczenie zostanie podzielone pomiędzy te osoby zgodnie z proporcjami poniesionych kosztów pochówku (70 i 30%). Pierwsza osoba otrzyma 2,8 tys. zł, a druga 1,2 tys. zł.

Jakie przesłanki należy spełnić by dostać zasiłek pogrzebowy?

Chociaż zasiłek teoretycznie może dostać każdy, kto zapłaci za pogrzeb, to jednak istotne jest spełnienie jednego z kilku ustawowych warunków, które mogą dotyczyć osoby ubiegającej się o zasiłek bądź osoby zmarłej.

Osoba ubiegająca się o zasiłek pogrzebowy w 2020 roku powinna być objęta ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobierać emeryturę albo rentę. Z tego warunku korzystamy najczęściej, gdy umiera ktoś z bliskiej rodziny, kto niekoniecznie był ubezpieczony.

Druga możliwość to warunek dotyczący zmarłego – zmarły musiał być objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobierać rentę lub emeryturę albo spełniać warunki, żeby dostać emeryturę albo rentę.

Jest jeszcze trzecia możliwość. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego, którego ubezpieczenie ustało, ale pod warunkiem, że jego śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy z ZUS-u?

Żeby otrzymać świadczenie, ubiegający się musi wypełnić odpowiedni wniosek wraz z załącznikami w czasie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby. Do załączników należy akt zgonu, oryginały rachunków, pokazujące poniesione koszty pogrzebu, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą oraz zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu emerytalnemu lub rentowemu. Jeżeli oryginały dokumentów zostały złożone np. w banku, to wtedy należy załączyć kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem. Jeśli nie uda się złożyć wniosku w terminie z powodów niezależnych od nas, to w drodze wyjątku wniosek można złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu, ale należy wtedy koniecznie dołączyć dokumenty potwierdzające powód opóźnienia, np. odpis aktu zgonu lub zaświadczenie policji bądź prokuratury.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy 2020

Dokumenty można składać osobiście w jednostkach ZUS, wysłać pocztą lub przez internet za pomocą profilu PUE ZUS. Ile się czeka na wypłatę zasiłku?

Zasiłek pogrzebowy z ZUS wypłacany jest w czasie 30 dni kalendarzowych od złożenia wszystkich dokumentów. Pieniądze przesyłane są na konto albo na adres, który wpisuje się we wniosku.

Może zdarzyć się sytuacja, że ZUS wyda decyzję odmowną w sprawie przyznania zasiłku pogrzebowego. Wtedy można odwołać się od decyzji do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Trzeba to jednak zrobić w miesiąc od otrzymania decyzji odmownej.

W praktyce, bardzo pomocne mogą się okazać zakłady pogrzebowe, który coraz częściej oferują pomoc w przygotowaniu dokumentów wymaganych do wypłaty zasiłku pogrzebowego z ZUS.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo