Pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy. Aby go otrzymać, konieczne jest złożenie u pracodawcy podania o urlop wypoczynkowy. Jeżeli pracodawca je zaakceptuje, pracownik ma prawo udać się na urlop we wskazanym terminie. Poniżej zamieszczamy gotowy wzór podania o urlop wypoczynkowy.
Pokaż więcej

Kwestie dotyczące urlopów wypoczynkowych reguluje działu siódmy Kodeksy pracy (art. od 152 do 175). Zgodnie z tym aktem prawnym, każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Wymiar urlopu wynosi 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat i 26 dni w przypadku pracowników ze stażem powyżej 10 lat.

Jak złożyć podanie o urlop wypoczynkowy?

Kodeks stanowi, że pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

Przepisy nie precyzują w jakiej formie pracownik powinien zgłosić się o urlop. W praktyce przyjęło się, że pracownik składa u pracodawcy podanie o udzielenie urlopu wypoczynkowego. Złożenie podania nie jest jednoznaczne z udzieleniem urlopu. Pracodawca musi jeszcze wyrazić zgodę na to, by w określonym terminie pracownik mógł skorzystać z urlopu wypoczynkowego.

Jakie elementy powinnien zawierać wniosek o urlop wypoczynkowy?

Podanie o urlop wypoczynkowy (wniosek o urlop wypoczynkowy) powinno zawierać imię i nazwisko pracownika, wraz z jego stanowiskiem oraz dane firmy – pracodawcy. Sama treść pisma może składać się w zasadzie z jednego zdania: Proszę o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego przysługującego za rok 2020 w okresie od ……………. do ……….., czyli ….. dni. Pod podaniem o urlop powinien znaleźć się podpis pracownika. Jeżeli pracownik chce wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy powinien to napisać w podaniu.

Podanie o urlop wypoczynkowy - gotowy wzór

(nazwisko i imię)                                                                                                                                            (miejscowość, data)

(stanowisko)

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                      (dane pracodawcy)

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego za rok 2020 r. w terminie od ………… do …………………, czyli …………… dni.

(podpis pracodawcy/osoby upoważnionej)                                                                                                (podpis pracownika)

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo