Na Kapitalni.org wyjaśniamy co powinien zawierać wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy, jaką jest renta szkoleniowa. Wymieniamy niezbędne dokumenty do renty oraz podajemy ile aktualnie wynosi renta szkoleniowa.
Pokaż więcej

Rodzaje rent z tytułu niezdolności do pracy

W przypadku, gdy ubezpieczony traci możliwość świadczenia pracy i spełnia ustawowe warunki kwalifikuje się do renty z tytułu niezdolności do pracy. Zależnie od okoliczności może ubiegać się o rentę stałą – jest przyznawana, gdy szanse na odzyskanie zdolności do pracy są nikłe, rentę okresową – jeśli rokowania są dobre lub rentę szkoleniową. Każdy z rodzajów renty jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Co to jest renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa to czasowe świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS jeśli ubezpieczony spełnia warunki do renty z tytułu niezdolności do pracy, jednak jednocześnie orzeczono, że celowe jest jego przekwalifikowanie zawodowe z uwagi na niezdolność do dalszego świadczenia pracy w dotychczasowym zawodzie. Standardowo jest przyznawane na pół roku, jednak może ulec wydłużeniu na czas niezbędny do zakończenia przekwalifikowania zawodowego, jednak nie dłużej niż o 30 miesięcy. Jak wspomnieliśmy powyżej, orzeczenie o przyznaniu renty szkoleniowej musi być podparte spełnieniem przez osobę wnioskującą konkretnymi warunkami.

Ważne! Renta szkoleniowa nie będzie przyznana, o ile ubezpieczony osiąga przychód. Bez znaczenia jest wysokość tego przychodu.

Komu przysługuje renta szkoleniowa z tytułu niezdolności do pracy?

Przede wszystkim o prawo do renty szkoleniowej może ubiegać się osoba, która nie może świadczyć pracy. Ponadto, musi wykazać się wymaganym przepisami okresem składkowym oraz nieskładkowym. Wynosi on od jednego do pięciu lat, zgodnie z regułą poniżej.

Renta szkoleniowa – wymagany okres

1 rok

jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat

2 lata

jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat

3 lata

jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat

4 lata

jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat

5 lat

jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat

Źródło: ZUS, opracowanie własne.

Uwaga. W sytuacji, gdy ubezpieczony nie osiągnął wskazanego powyżej okresu składkowego i nieskładkowego, warunek posiadania wymaganego stażu uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy posiadał, bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe.
Ponadto, okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 5 lat dla osoby, której niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat, powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy, chyba że ubezpieczony udowodnił okres składkowy wynoszący przynajmniej 25 lat dla kobiety i przynajmniej 30 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy.

Ponadto, okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 5 lat dla osoby, której niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat, powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy, chyba że ubezpieczony udowodnił okres składkowy wynoszący przynajmniej 25 lat dla kobiety i przynajmniej 30 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy.

Powyższy okres składkowy i nieskładkowy nie jest wymagany, o ile niezdolność do pracy jest skutkiem wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Ostatni warunek związany z przyznaniem renty szkoleniowej mówi, że niezdolność do pracy powinna powstać w okresach wymienionych w ustawie emerytalnej albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów, chyba że ubezpieczony udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy.

Spełnienie warunków dotyczących daty powstania niezdolności do pracy nie jest wymagane od osób, u których niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie jest następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Ile wynosi renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa to 75 procent podstawy wymiaru renty. Nie może być ona jednak mniejsza niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Wynika tak z art.64 ustawy emerytalnej.

Aktualnie (tj. na styczeń 2024 roku) najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – a tym samym najniższa możliwa renta szkoleniowa - wynosi 1191,33 zł.

Jednak jeżeli niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, to renta szkoleniowa jest wówczas wypłacana z funduszu wypadkowego i wynosi 100 procent podstawy wymiaru renty

Dokumenty niezbędne do uzyskania renty szkoleniowej

Aby ubiegać się o rentę szkoleniową ubezpieczony musi przedłożyć konkretne dokumenty. Oto ich lista.

  • ERN, czyli  wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy
  • informacja o okresach składkowych i nieskładkowych
  • dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy czy prowadzenia działalności pozarolniczej
  • dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie
  • zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna
  • wywiad zawodowy, o ile osoba ubezpieczona pozostaje w zatrudnieniu
  • karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy, o ile ubezpieczony zgłasza wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.
  • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub karta wypadku
  • decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez państwowego inspektora sanitarnego

Gdzie złożyć wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy, jaką jest renta szkoleniowa można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS, za pośrednictwem operatora pocztowego albo polskiego urzędu konsularnego, a także w formie dokumentu elektronicznego przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Trzeba to zrobić przed zamierzonym terminem przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy, jednak nie później niż na 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłków chorobowych lub świadczeń rehabilitacyjnych lub wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.

Renta szkoleniowa – podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 Nr 162 poz. 1118) – link

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo