Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wydawane jest na wniosek podatnika. Druk ten może być potrzebny do zaciągnięcia kredytu w banku. Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach składa się w siedzibie urzędu skarbowego, ale można go też wysłać elektronicznie. Koszt zaświadczenia wynosi od 17 do 21 zł, w zależności od rodzaju wnioskowanych danych.
Pokaż więcej

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Zaświadczenie to może być potrzebne wówczas, gdy będziemy ubiegali się o kredyt w banku lub o leasing. -Dokument taki można uzyskać w każdym centrum obsługi podatnika. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach jest wydawane na wniosek podatnika. Kwestie wydawania zaświadczeń reguluje ustawa Ordynacja podatkowa w art. 306a-306n.

Zgodnie z tym aktem prawnym, zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych jeżeli zostały one wskazane we wniosku podatnika

Przed wydaniem zaświadczeń urząd ustala, czy w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości jego zobowiązań podatkowych. Jeżeli takie postępowanie jest prowadzone i zgromadzony materiał dowodowy pozwala na jego zakończenie, powinna być niezwłocznie wydana decyzja ustalająca lub określająca wysokość zobowiązań podatkowych, w celu wykazania ich w zaświadczeniu. Zaświadczenie powinno zostać wydane w terminie do 7 dni.

Ordynacja podatkowa mówi ponadto, że jeśli zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę została odroczona lub rozłożona na raty, uznaje się, że podatnik do dnia upływu terminów nie posiada zaległości podatkowych. Wydając zaświadczenie, organ podaje także informację o prowadzonym postępowaniu lub jego zakończeniu.

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1. czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

 • postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości,
 • postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy,
 • postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;

2. dotyczące:

 • okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów,
 • podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty.

We wniosku podatnik nie musi podawać żadnych informacji własnych o zaleganiu bądź nie zaleganiu z podatkami. Urząd może odmówić wydania zaświadczenia. Wówczas podatnikowi przysługuje prawo do złożenia zażalenia.

Wniosek o niezaleganiu w Urzędzie Skarbowym

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach może mieć formę druku lub zostać napisany na kartce papieru przez podatnika. Dokument należy złożyć podczas wizyty w urzędzie właściwym dla podatnika, ale można go też wysłać listownie lub elektronicznie przez serwis biznes.gov.pl. W tym ostatnim przypadku potrzebny będzie profil zaufany.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach powinien zawierać m.in. takie informacje, jak:

 • dane identyfikacyjne podatnika, adres i miejsce zamieszkania,
 • nazwę organu podatkowego, do którego kierowane jest pismo,
 • dane pełnomocnika, jeżeli w danej sprawie jest to konieczne,
 • cel wydania zaświadczenia,
 • sposób odbioru zaświadczenia,
 • załączniki: potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Ile kosztuje zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach?

Za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 21 zł. Należy ją uiścić w punkcie kasowym na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składany jest wniosek o zaświadczenie. Można ją też opłacić przez internet i dołączyć wydruk poświadczający dokonanie wpłaty. Opłata w wysokości 21 zł dotyczy tylko jednego egzemplarza zaświadczenia. Jeśli potrzebnych jest więcej, należy dokonać kolejnych wpłat. Nie jest konieczne wnoszenie opłaty, jeżeli zaświadczenie potrzebne jest w sprawach alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia lub ubezpieczenia społecznego.

Jeżeli podatnik potrzebuje zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami np. za korzystanie ze środowiska, opłata wynosi 17 zł.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
 


……………………………………………………………………….                                       …..…………………………………..
Nazwa podatnika, adres i numer PESEL/NIP                                           Data i miejscowość

                                                                                                    ……………………………………………
                                                                                                      Nazwa organu podatkowego


WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCEGO STAN ZALEGŁOŚCI

Wnoszę o wydanie zaświadczenia:
• o niezaleganiu w podatkach / stanie zaległości podatkowych według stanu na dzień ….............................,
• w prowadzonym:
a) postępowaniu mającym na celu ujawnienie zaległości podatkowych i określenie ich wysokości, postępowaniu egzekucyjnym w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy,
b) postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe dotyczącego:
c) okresów, z których pochodzą zaległości i ich tytułów,
d) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty.
(niepotrzebne skreślić)

w ilości …............. egzemplarza/-y.

Zaświadczenie jest wymagane w celu ....…..................................................................................

………………………...............................................................
Podpis

Załączniki:
1)……………………………………
2)……………………………………
3)……………………………………

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo