Dowód osobisty powinien wyrobić każdy, kto ukończy 18 rok życia. Jest to dokument potwierdzający naszą tożsamość oraz obywatelstwo. Wniosek o dowód osobisty można złożyć w urzędzie lub wysłać przez internet. Na wyrobienie dowodu czeka się około 30 dni.
Pokaż więcej

Każdy dorosły obywatel musi posiadać dowód osobisty. Taki obowiązek nakłada na nas ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Dowód jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw członkowskich Unii Europejskiej. Z dowodem osobistym możemy swobodnie przekraczać granice w UE oraz niektórych innych państw niebędących członkami Europejskiego Obrotu Gospodarczego, jeżeli państwa te pozwalają korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie odrębnych umów lub jednostronnych decyzji (np. Albania).

Kto powinien posiadać dowód osobisty?

Dowód osobisty powinni posiadać obywatele, którzy ukończyli 18 lat, ale możliwe jest wyrobienie tego dokumentu wcześniej. Dowód może posiadać także dziecko. W takiej sytuacji wyrabiają go rodzice, przy czym jeżeli dziecko ukończyło 5 lat, a wniosek jest składany w urzędzie, dziecko musi być obecne przy składaniu wniosku. Dowód mogą wyrobić także opiekunowie i kuratorzy dla osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej.

Dowód osobisty należy także wyrobić w sytuacjach, gdy posiadamy już dokument, ale zmienią się dane osobowe – np. nazwisko. Ale nie tylko. Wniosek o dowód składamy na przykład wówczas, gdy przebyliśmy operację plastyczną i zmienił się nam wygląd. Ponadto jesteśmy zobligowani do wyrobienia nowego dokumentu, jeżeli zgubimy stary dowód lub zostaną unieważnione certyfikaty znajdujące się w wersji elektronicznej e-dowodu. Wszystkie wydawane od marca 2019 r. dowody posiadają już warstwę elektroniczną – są e-dowodami. Nie musimy natomiast zmieniać dowodu, jeżeli zmieni się nam adres zamieszkania (nowe dowody nie mają już adresu).

Jak złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego?

Wniosek o dowód osobisty można złożyć w dowolnym urzędzie lub przez internet. Jeżeli wybierzemy to pierwsze rozwiązanie, musimy udać się do urzędu i wypełnić wniosek.

Wniosek o wypełnienie dowodu składa się z 6 części. Wszystkie informacje wypełniamy w nim dużymi literami. W pierwszej części podajemy dane osobowe – imiona, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, obywatelstwo i imiona rodziców. W drugiej części uzupełniamy dane kontaktowe. Oprócz adresu zamieszkania warto wpisać numer telefonu i adres e-mail. W trzeciej części zaznaczamy powód ubiegania się o wydanie dowodu. Może to być na przykład konieczność wyrobienia pierwszego dowodu lub zmiana danych w dowodzie. W kolejnym podpunkcie urzędnik wkleja nasze zdjęcie. W części piątej zaznaczamy, czy chcemy otrzymać certyfikat podpisu osobistego. Ostatnia, szósta część wniosku zawiera oświadczenie o podaniu prawdziwych danych, podpis wnioskującego i datę złożenia wniosku.

Do wniosku należy dołączyć swoją fotografię oraz - jeśli posiadamy - dotychczasowy dowód osobisty lub paszport. Zdjęcie do dowodu powinno być aktualne, zaleca się wykonanie fotografii nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Na zdjęciu nie można mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie. Zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę oraz górną część barków. Twarz powinna zajmować 70-80 proc. zdjęcia.

Wniosek o dowód możemy także złożyć przez internet. Robimy to na stronie obywatel.gov.pl. Do złożenia wniosku niezbędne będzie posiadanie Profilu Zaufanego, ewentualnie podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu. Potrzebne będzie też zdjęcie w wersji elektronicznej, które należy dołączyć do wniosku. Po zalogowaniu się przez stronę login.gov.pl, część danych we wniosku będzie już automatycznie wypełniona przez system. Należy uzupełnić brakujące, m.in. dane kontaktowe, w tym adres e-mail, na który wpłynie informacja o numerze wniosku i miejscu odbioru dokumentu. Żeby wysłać wniosek należy go podpisać elektronicznie. Możemy to zrobić na trzy sposoby: Profilem Zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub e-dowodem. Po wysłaniu wniosku nie można go już zmienić i dokonać poprawek. Jeżeli znajdą się tam błędy, otrzymamy wiadomość od urzędnika na naszą skrzynkę ePUAP.

Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie. Na ich odbiór czeka się około trzydziestu dni. Dowód odbiera się osobiście w miejscu, w którym został złożony wniosek. W przypadku wniosków składanych elektronicznie, wskazujemy urząd, do którego udamy się po odbiór dowodu. Za pomocą strony: Sprawdź czy dowód osobisty jest gotowy można sprawdzić, czy dowód jest już gotowy. Będzie do tego potrzebny numer wniosku o dowód.

Podczas odbierania dowodu osobistego możemy od razu nadać do niego numery PIN. Są to dwa numery. Pierwszy PIN jest czterocyfrowy i służy do logowania. Drugi składa się z sześciu cyfr i służy do używania podpisu osobistego. Od urzędnika otrzymamy również kod PUK do dowodu. Kod ten służy do odblokowania funkcji e-dowodu jeżeli zablokujemy sobie kody PIN (wpisując trzy razy błędne cyfry).

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo