Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie dla osób, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji z powodu niepełnosprawności lub podeszłego wieku. Pozwala częściowo pokryć wydatki związane z ich pielęgnacją.
Pokaż więcej

Czym jest zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny należy do świadczeń opiekuńczych, które przysługują na mocy ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 111; dalej: ustawa). Poza nim do tej grupy należą też specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zgodnie z art. 16 ustawy zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie niepełnosprawnej powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21. roku życia,
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Kto nie dostanie zasiłku pielęgnacyjnego?

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom, które mają prawo do dodatku pielęgnacyjnego. Nie dostaną go także osoby przebywające w instytucji, która zapewnia nieodpłatnie całodzienne utrzymanie, np. w szpitalu czy domu opieki.

Nie może na niego również liczyć ten, kto w rodzinie ma osobę pobierającą już tego rodzaju świadczenie za granicą. Wypłatę takiego świadczenia mogą jednak dopuścić specjalne przepisy (o koordynacji systemów pomocy społecznej) lub umowy międzynarodowe.

Kto może składać wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny powinna złożyć osoba uprawniona do jego otrzymywania, jeśli jest pełnoletnia i nie została ubezwłasnowolniona. Jeśli bezpośrednio zainteresowani nie są w stanie tego zrobić, wniosek składa opiekun prawny, rodzic lub osoba upoważniona przez wnioskodawcę.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie one mają realizować świadczenia rodzinne w gminie).

Zasiłek pielęgnacyjny - wzór wniosku

Wzór wniosku publikują instytucje, które zajmują się wypłatą tego świadczenia, np. miejskie ośrodki pomocy społecznej (MOPS). Można znaleźć go także na stronach rządowych oraz w tym artykule (na dole). Publikujemy wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego ze strony www.gov.pl/web/rodzina/v-zasilek-pielegnacyjny111, aktualny na 29.06.2021 roku. Przed wypełnieniem wzoru radzimy sprawdzić czy jest to jego najbardziej aktualna wersja.

Do wniosku należy dołączyć:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,
  • orzeczenie: o niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty jej powstania
  • lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Takich dokumentów nie składa osoba, która ukończyła 75 lat.

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego w 2021 roku

W 2021 r. zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie, niezależnie od kryterium dochodowego rodziny. Taką kwotę określa § 1 ust. 13 rozporządzenia Rady Ministrów z 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2021 r., poz. 1481).

Podobna kwota figurowała w rozporządzeniu RM z 31 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1497). To oznacza, że zasiłek pielęgnacyjny 2020 byl w takiej samej wysokości co zasiłek pielęgnacyjny 2021. Kwota ta obowiązuje bowiem od 1 listopada 2019 r. Poprzednio zasiłek pielęgnacyjny liczył 184,42 zł miesięcznie.

Prawdopodobnie zasiłek pielęgnacyjny 2022 pozostanie na tym samym poziomie co w 2021 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej spytane w niedawnej interpelacji poselskiej, czy podejmie prace nad zwiększeniem wysokości zasiłku pielęgnacyjnego i jego corocznej waloryzacji, odpowiedziało, że świadczenie to jest jednym z wielu, o jakie może ubiegać się osoba zainteresowana lub jej rodzina. Resort nie przewiduje zatem takich działań i podwyżki tego zasiłku.

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny - różnice

Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny mają podobne nazwy i funkcje, ale są to różne świadczenia, Poza tym wykluczone jest, aby osoba uprawniona mogła otrzymać je oba. Jeśli więc np. ten, kto jest w starszym wieku lub jego rodzina zastanawiają się nad takim wsparciem, muszą wybrać, o które z nich będą się ubiegać.

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie, które z urzędu przysługuje emerytom lub rencistom ZUS lub KRUS po ukończeniu 75. roku życia. Wtedy nie trzeba o niego składać wniosku ani zaświadczenia o stanie zdrowia, a ZUS wypłaca go razem z emeryturą.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje także osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli ZUS uznał ją za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Tu potrzebny jest wniosek zainteresowanego i orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, że taka osoba potrzebuje wsparcia finansowego i pomocy innych.

Jeśli uprawniony do emerytury lub renty przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym, dodatek pielęgnacyjny nie należy się. Nie dotyczy to jednak tego, kto przebywa poza taką placówką dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu

Prawo do tego świadczenia określa ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 291).

Przyznaje go i wypłaca ZUS, a zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy emerytalnej miesięczna kwota tego dodatku wynosi 239,66 zł. Podwyższa się go o wskaźnik waloryzacji. Wzrośnie od miesiąca, w którym ZUS będzie waloryzował emeryturę lub rentę.

Różnice między tymi świadczeniami dotyczą więc zarówno podstawy prawnej, kręgu uprawnionych, instytucji, która przyznaje i wypłaca, sposobu ubiegania się oraz kwoty.

Pliki do pobrania

  • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego SR3 (.pdf) Pobierz plik

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo