Zasiłek przedemerytalny to finansowe wsparcie dla osób, które straciły zatrudnienie w trakcie tzw. ochrony przedemerytalnej. Aby go otrzymać trzeba jednak spełnić szereg warunków. Wprowadzamy w temat, podajemy aktualne stawki. Czytaj na Kapitalni.org.
Pokaż więcej

Co to jest świadczenie przedemerytalne?

Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy – art. 39 ustawy – pracownik, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego (o ile tylko okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku) podlega ochronie przedemerytalnej. Zdarzają się jednak sytuacje (np. wskutek likwidacji pracodawcy), gdy do zakończenia stosunku pracy dochodzi. W takim przypadku zabezpieczeniem finansowym może być świadczenie przedemerytalne, czasami opisywane jako zasiłek przedemerytalny. Stanowi ono finansowe wsparcie wypłacane miesięcznie ze środków Funduszu Pracy. Jego obsługą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie przedemerytalne jest uregulowane ustawą o świadczeniach przedemerytalnych z 30 kwietnia 2004 roku (dalej: Ustawa).

Komu przysługuje zasiłek przedemerytalny?

Aby otrzymać tzw. zasiłek przedemerytalny wnioskodawca musi spełnić wskazane w Ustawie warunki.

O świadczenie może ubiegać się, jeśli

  • przez co najmniej 180 dni pobierał zasiłek dla bezrobotnych,
  • nadal jest zarejestrowany jako bezrobotny,
  • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówił (bez uzasadnionej przyczyny) przyjęcia proponowanego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

dla trzech powyższych warunków potrzebne są zaświadczenia z urzędu pracy

  • wniosek o świadczenie przedemerytalne złożył w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni pobierał zasiłek dla bezrobotnych.

Ponadto, wnioskodawca musi spełnić warunki związane z przyczynami zakończenia stosunku pracy. Te będą różne zależnie od tego czy wynikają z przyczyn związanych z pracodawcą, wiążą się z ogłoszeniem upadłości pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też są powiązane z ustaniem prawa wnioskodawcy do otrzymywania renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia pielęgnacyjnego lub wskazanych zasiłków. Pełna lista warunków jest dostępna na tej stronie ZUS.

Jeśli chcesz złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne, ale przekroczysz termin wskazany na liście powyżej (30 dni) otrzymasz decyzję o odmowie zasiłku przedemerytalnego. Możesz jednak zgłosić wniosek o przywrócenie terminu na złożenie wniosku

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny?

Świadczenie przedemerytalne wynosi aktualnie 1.600,70 zł miesięcznie. Jednocześnie warto wskazać, że podlega waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.          

Wysokość świadczenia przedemerytalnego netto

Podana wyżej wartość to kwota brutto. Świadczenie emerytalne netto wynosi aktualnie 1.350,70 zł. Taka stawka obowiązuje od 1 marca 2023 roku do 29 lutego 2024 roku. Po tej dacie można spodziewać się nowej kwoty zasiłku.      

Kiedy można przejść na zasiłek przedemerytalny?

Na zasiłek przedemerytalny można przejść w trakcie ochrony przedemerytalnej, czyli na 4 lata przed osiągnięciem wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę. W Polsce granicą taką stanowi wieku 56 lat dla kobiet oraz 61 lat dla mężczyzn.

Świadczenie przedemerytalne – podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. 2004 Nr 120 poz. 1252) – link
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141) – link

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo