Nawet w czasach coraz popularniejszego zatrudnienia na odległość zdarza się, że praca poza miejscem zamieszkania wymaga cyklicznych dojazdów do siedziby firmy. W takim wypadku pracownikowi przysługuje zwrot za dojazdy do pracy. Omawiamy temat na Kapitalni.org.
Pokaż więcej

Zwrot za dojazdy do pracy - regulacje prawne

Zacznijmy od wyjaśnienia, że ulga na dojazdy do pracy nie ma umocowania prawnego. Innymi słowy, pracodawca nie ma ustawowego obowiązku, by oferować swojej załodze tego rodzaju rekompensatę. Wyjątek stanowią wybrane grupy pracowników – na przykład policjanci dojeżdżający z domu do miejsca pełnienia służby. Zwrot za dojazdy do pracy nie jest jednak świadczeniem należnym z urzędu dla wszystkich zatrudnionych. 

Zwrot za dojazd do pracy od pracodawcy

Niezależnie od przepisów omówionych w poprzednim akapicie pracodawcy często wychodzą z własną inicjatywą i oferują dodatek za dojazd do pracy z innej miejscowości. Należy pamiętać, że taka ulga ma jednak charakter dobrowolny i zatrudnieni nie mogą domagać się jej, jako świadczenia gwarantowanego. Co więcej, zwrot kosztów dojazdu do pracy może przyjąć różną formę i pracodawca może kierować się własnymi przesłankami (na przykład ekonomicznymi) bardziej niż wygodą pracownika – chociaż to ostatnie nie jest oczywiście wykluczone. Przykładowy zwrot za dojazd do pracy może mieć formę finansową, gdzie na podstawie przedstawionych rachunków pracownik otrzymuje zwrot pieniędzy. Pracodawca może też wręczać pracownikom bilety długookresowe zakupione przez niego. Jeszcze inną formą będzie udostępnienie pracownikom samochodu, busa lub autobusu służbowego. Ten ostatni może pokonywać trasę przez kilka miejscowości, by w ramach jednego przejazdu przewieźć do siedziby firmy możliwie dużo pracowników. Jeśli zatrudnieni mają do pokonania stosunkowo niewielki dystans mogą dopytać szefa o możliwość korzystania z służbowych rowerów czy hulajnogi.

Pracodawca ustalając zasady zwrotu kosztów dojazdu do pracy musi przestrzegać ustawowego obowiązku równego traktowania pracowników

W praktyce może więc zdarzyć się, że warunki ulgi będą różnić się zależnie od odległości do pokonania między miejscem zamieszkania a siedzibą firmy lub innych czynników.

Istotne, by zakładowe ustalenia zostały przyjęte w formie oficjalnego dokumentu. Może być to zapis w regulaminie wynagrodzeń albo oddzielne rozporządzenie firmowe.

Zwrot za dojazdy do pracy - koszty uzyskania przychodu PIT

Jeśli Twój pracodawca oferuje Ci zwrot kosztów dojazdu do pracy będą one stanowić koszty uzyskania przychodu i w efekcie znajdą się w przygotowywanej przez niego deklaracji podatkowej PIT-11. Pracując na jednej umowie o pracę, otrzymując dodatek za dojazd do pracy z innej miejscowości możesz liczyć na koszty uzyskania przychodu do 300 złotych miesięcznie (czyli do 3600 złotych rocznie). Gdy pracujesz na kilku umowach progi nie ulegają proporcjonalnemu zwiększeniu (razy ilość etatów) - KUP nie mogą być wtedy wyższe niż 5400 zł rocznie. Wynika tak z art. 22 ustawy o PIT.

Ile wynosi ulga za dojazdy do pracy?

Zwrot za dojazdy do pracy jest inicjatywą pracodawcy i to również on ustali progi kwotowe takiej ulgi. Co do zasady można spodziewać się, że będą adekwatne do faktycznie poniesionych kosztów za dojazdy pracowników do siedziby firmy. Warto pamiętać, że ulga na dojazdy do pracy musi być wprowadzona z poszanowaniem zasady równości względem pracowników.

Zwrot kosztów dojazdu do pracy – podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350) – link

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo