Abonament RTV, czyli radiowo - telewizyjny jest obowiązkową opłatą pobieraną od 2005 roku, mającą na celu realizowanie misji publicznej telewizji i radia. O wysokości abonamentu RTV decyduje co roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zaś instytucją odpowiedzialną za jej pobieranie jest Poczta Polska. Na Kapitalni.org wyjaśniamy, ile wynosi abonament 2023, jaka jest stawka abonamentu na rok 2024, kto musi go płacić, a kto podlega zwolnieniu z opłaty oraz jak zarejestrować odbiornik.
Pokaż więcej

Abonament RTV – co to jest 

Abonament RTV, jak wspomnieliśmy we wstępie, jest daniną pobieraną w celu wsparcia realizacji misji publicznej opisanej szczegółowo w ustawie o radiofonii i telewizji. Kwestie dotyczące samego abonamentu został uszczegółowione w ustawie o opłatach abonamentowych z 2005 roku, zwanej dalej w tym artykule Ustawą. 

Z owej Ustawy wynika, że za używanie odbiorników radiowych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe. Ustalenie grupy osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty opiera się na domniemaniu, że każda osoba, która posiada tego rodzaju odbiornik i jest on w stanie technicznym pozwalającym na natychmiastowe słuchanie lub oglądanie nadawanego programu - używa tego odbiornika. Abonament RTV to opłata za prawo do korzystania z mediów publicznych, nie zaś z faktycznego ich konsumowania. 

Jednocześnie ustawodawca wskazuje, że obowiązek opłacania abonamentu RTV powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiowego lub telewizyjnego (art. 2 Ustawy). 

Abonament RTV 2023 a Poczta Polska 

Podmiotem uprawnionym do pobierania opłat z tytułu abonamentu radiowo-telewizyjnego jest Poczta Polska (art. 6 Ustawy). Zgromadzone przez pocztę środki są następnie przekazywane na wskazany rachunek bankowy KRRiT, który jest prowadzony przez BGK, z przeznaczeniem na cele związane z realizacją misji publicznej. 

Abonament RTV – jak zarejestrować odbiornik 

Poczta Polska jest instytucją, za pośrednictwem której uiszcza się należności z tytułu abonamentu RTV. Również tam dokonuje się rejestracji telewizora lub radia. Jeśli zamierzasz zgłosić odbiornik RTV możesz zrobić to bezpośrednio w wybranej przez siebie placówce albo korzystając ze strony internetowej Poczty Polskiej. Rejestracji sprzętu należy dokonać w ciągu 14 dni od momentu wejścia w jego posiadanie

Wypełniając formularz wskazujesz czy jesteś osobą fizyczną, podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą czy jednostką uprawnioną do wnoszenie abonamentu RTV, taką jak żłobek, publiczny zakład opieki zdrowotnej czy dom pomocy społecznej. W dalszej części wniosku o abonament RTV podajesz dane szczegółowe, takie jak imię, nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL lub NIP), adres zamieszkania i ilość posiadanych odbiorników. Po dokonaniu rejestracji, z pierwszym dniem kolejnego miesiąca, obowiązuje cię abonament radiowo-telewizyjny.   

Abonament RTV – jak i do kiedy opłacać 

Opłatę za abonament RTV należy uiszczać z góry do 25. dnia każdego miesiąca (art. 3 Ustawy). Osoby, które dokonały rejestracji odbiornika w oddziale otrzymały książeczkę do dokonywania wpłat, ale mogą ich dokonywać także zwykłym przelewem internetowym na wskazany w niej numer rachunku. Zawiera on indywidualnie nadany numer identyfikacyjny. W polu „tytułem” należy wpisać okres za jaki dokonywana jest wpłata.  

Osoby fizyczne, które posiadają kilka telewizorów w ramach jednego gospodarstwa domowego uiszczają opłatę tylko za jeden odbiornik. Nie trzeba płacić za każde urządzenie z osobna. W przypadku firm obowiązuje jednak inna zasada – pracodawca powinien płacić za każde urządzenie osobno. Co więcej, w przypadku używania prywatnego radia lub telewizora przez pracownika odpowiedzialność za brak rejestracji odbiorników ponosi pracodawca. Właściciel może więc zakazać pracownikom używania niezarejestrowanych odbiorników lub zobowiązać ich do rejestracji prywatnego odbiornika na dane osobowe pracownika oraz adres firmy i wnoszenia opłat. 

Abonament RTV 2023 - wysokość opłat 

Abonament radiowo-telewizyjny jest uzależniony od okresu, za który postanowisz uregulować należności. Podstawowy abonament 2023 wynosi 

  • 8.70 zł za korzystanie z radia
  • 27.30 zł za korzystanie z telewizora lub telewizora i radia

Wynika tak z ogłoszenia KRRiT z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych. 

Abonament 2023 - zniżka za płatność z góry 

Szukając oszczędności w domowym budżecie możesz zdecydować się na płatność z góry za wybrany przez siebie okres. Płacąc od razu za dwa miesiące zyskasz opust 3 procent od stawki regularnej, za kwartał - 4 procent zniżki. Przy opłacie za pól roku z góry - 5 procent zniżki, a jeśli chcesz “mieć z głowy” cały rok - zapłacisz o 10 procent mniej niż wynikałoby z opłaty podstawowej za abonament RTV. 

Płacąc abonament RTV za cały rok z góry w roku 2023 zapłacisz 94 zł za radio (zamiast 104,40 zł) lub 294,90 zł za telewizor (zamiast 327,60 zł)

Wynika tak z rozporządzenia KRRiT w sprawie zniżek na abonament RTV.  

Abonament RTV 2024 

Abonament RTV w nadchodzącym roku 2024 pozostaje bez zmian względem poprzedniego. Oznacza to, że abonament radiowy (bez zniżek) wyniesie 8,70 zł, zaś abonament radiowo-telewizyjny (również bez zniżki) - 27,30 zł miesięcznie. Progi zniżkowe również wyniosą od 3 do 10 procent opłaty podstawowej.  

Abonament RTV – kto NIE płaci 

Abonament RTV to opłata obowiązkowa dla posiadaczy radioodbiorników lub telewizorów. Jednak, jeśli 

  • ukończyłeś 75 rok życia 
  • ukończyłeś 60 lat i masz prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie połowy obowiązującego przeciętnego wynagrodzenia 
  • zaliczasz się do I grupy inwalidzkiej albo 
  • jesteś weteranem - inwalidą wojennym lub wojskowym 

-NIE masz obowiązku opłacania abonamentu RTV

Abonament RTV2023 a kara za brak wpłaty 

Jeśli nie kwalifikujesz się do zwolnienia z opłaty abonamentowej, a nie regulujesz należności możesz liczyć się z karą finansową, która obciąży twój domowy budżet. Pracownicy Poczty Polskiej są uprawnieni do przeprowadzenia kontroli w naszych domach. Mają wówczas obowiązek wylegitymować się, okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w tym zakresie i na żądanie właściciela mieszkania przedstawić dowód osobisty. Jeśli kontrola wykaże, że abonent nie uiścił opłaty abonamentowej, nakładana jest kara. Kara za nieopłacenie abonamentu RTV wynosi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Uregulowanie nałożonej kary nie zwalnia z obowiązku uiszczania bieżącej opłaty abonamentowej za okres od dnia stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. 

Gdy płacisz abonament RTV, ale robisz to po terminie naliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych. 

Pamiętaj, że płacąc abonament za telewizję kablową nie jesteś zwolniony z obowiązku opłacenia abonamentu RTV 

Abonament RTV a wyrejestrowanie odbiornika i RODO 

Jeśli nie korzystasz już z wcześniej zgłoszonego odbiornika radiowego albo telewizora, a chcesz uniknąć kary za brak wpłaty abonamentowej, pamiętaj o wyrejestrowaniu urządzenia. Zrobisz to za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zgodnie z art. 5 Ustawy osoba fizyczna lub podmiot posiadający zarejestrowany odbiornik radiowy lub telewizyjny może dokonać zgłoszenia zaprzestania używania tych urządzeń. Po wyrejestrowaniu odbiornika usunięcie danych osobowych zgłaszającego nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wyrejestrowania odbiornika, pod warunkiem, że osoby te nie są zadłużone w uiszczaniu opłat abonamentowych oraz nie toczą się przeciwko nim postępowania w sprawie zaległości w uiszczaniu opłat abonamentowych albo postępowania egzekucyjne. Jeśli miałeś zaległości ustawowe 5 lat będzie liczone od końca roku kalendarzowego, w którym uregulowałeś wszystkie długi za abonament RTV. 

Abonament RTV – podstawa prawna 

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. 2005 Nr 85 poz. 728) - link

Ogłoszenie KRRiT z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie stawek kwotowych opłat abonamentowych na rok kalendarzowy 2023 (M.P.2022.551) - link

Rozporządzenie KRRiT z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie zniżek za uiszczanie opłat abonamentowych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2023 roku (M.P.2022.1419) - link

Rozporządzenie KRRiT z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 r. (M.P.2023.943) - link

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo