Aby założyć firmę, nie trzeba wychodzić z domu. Wystarczy mieć profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny, dostęp do internetu, a działalność gospodarczą uruchomi się nawet z własnej kanapy. Umożliwia to specjalny portal z rejestrem przedsiębiorców. Co jeszcze można zrobić w CEIDG?
Pokaż więcej

CEIDG - czym jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej?

CEIDG to elektroniczny rejestr przedsiębiorców działających w Polsce. Wpisowi do niego podlegają jednak tylko osoby fizyczne, które jednoosobowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub jako wspólnicy spółek cywilnych.

Zasady działania tego systemu i jego zadania określa ustawa z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 2296; dalej: ustawa o CEIDG).

CEIDG zapewnia bezpłatny dostęp do wykazu prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Portal ułatwia też bieżącą aktywność biznesową. Dzięki niemu można założyć firmę, zmienić jej dane we wpisie CEIDG, a także zawiesić, wznowić lub zamknąć działalność gospodarczą. Wszystkie te operacje można przeprowadzić zdalnie.

CEIDG wyszukiwarka firm 

Wszystkie informacje i objaśnienia na temat wypełnienia wniosków i tego, co dalej należy z nimi zrobić, zainteresowany znajdzie na stronach internetowych CEIDG [link]

CEIDG wyszukiwarka to strona, która może być przydatna dla:

 • przedsiębiorcy,
 • osoby, która chce założyć działalność gospodarczą,
 • osoby, która szuka w sieci szuka informacji o przedsiębiorcach i ich firmach, takich jak CEIDG wyszukiwarka NIP REGON lub nazwy firmy. 

CEIDG baza przedsiębiorców          

CEIDG to źródło danych o firmach działających w Polsce – baza przedsiębiorców. Liczy kilkaset tysięcy pozycji. Poza wspomnianymi wyżej danymi takimi jak nazwa firmy, NIP i jej REGON można w tym wykazie znaleźć również informacje o przedsiębiorcy takie jak jego nazwisko, dane adresowe firmy oraz to, w jakiej branży działa, a także na czym się koncentruje według Polskiej Klasyfikacji Działalności (tzw. dominujące PKD).

Każdego dnia w Polsce powstaje ok. 1000 nowych firm, choć nie wszystkie podlegają zgłoszeniu do CEIDG. Inne muszą być wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Potwierdzeniem, że biznes i aktywność Polaków nie znają próżni, są statystyki, które CEIDG codziennie przedstawia na swojej stronie internetowej. 

Wnioski przetworzone przez system 18 września 2021 r. wskazywały, że na ten dzień ta baza przedsiębiorców zanotowała:

 • zarejestrowanych działalności gospodarczych

805

 • wznowionych działalności gospodarczych

281

 • zawieszonych działalności gospodarczych

518

 • zamkniętych działalności gospodarczych

427

 

Jak dodać PKD w CEIDG?

Każdą zmianę danych trzeba zgłosić za pomocą wniosku CEIDG-1, który przedsiębiorca wypełniał przy wpisie działalności do rejestru. W punkcie 06.2., który dotyczy rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej, można wpisać nowy pięcioznakowy symbol PKD. Jest tam 9 pozycji, które podaje się według PKD 2007. Jedna dotyczy przeważającego rodzaju działalności, a pozostałe obejmują dodatkowe jej rodzaje.Gdyby tego miejsca było za mało, kolejne numery PKD zainteresowany może wpisać w załączniku CEIDG-RD.

Natomiast w punkcie 11.7. formularza CEIDG-1, który dotyczy rodzajów działalności gospodarczej wykonywanej w oznaczonej przez wnioskodawcę lokalizacji (np. pod dodatkowym adresem firmy), jest 6 pozycji na wpisanie symboli PKD. W jednej trzeba podać ten przeważający dla tego punktu. Kolejne miejsca wykonywania działalności gospodarczej pod tym adresem przedsiębiorca wskaże w załączniku CEIDG-MW. Ma tam 13 dodatkowych pozycji.

CEIDG wpis 

Wszystkie sprawy w CEIDG można załatwić przez internet, używając darmowego profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. To niezbędny warunek, aby złożyć tam jakikolwiek wniosek, dokonać wpisu czy zmiany danych w tym rejestrze.

Dlatego jeśli osoba zainteresowana nie ma jeszcze profilu zaufanego, musi zacząć od jego utworzenia. Szybko zrobi to przez internet. Wystarczy, że korzysta z bankowości elektronicznej. 

CEIDG logowanie

Gdy osoba zainteresowana, np. przyszły przedsiębiorca uzyska profil zaufany lub już go ma, zakłada konto na CEIDG. Aktywuje je, klikając w link, który CEIDG wyśle mu na adres jego skrzynki mailowej. Dzięki temu może się już zalogować do tego portalu przedsiębiorców.

Kolejne logowania odbywają się np. za pomocą własnego profilu zaufanego. 

Na jakiej zasadzie odbywa się wpis do CEIDG? 

Każda osoba fizyczna, wobec której nie orzeczono zakazu np. prowadzenia działalności gospodarczej, ma prawo uruchomić własny biznes. Do tego potrzebna jest jej jednak rejestracja w CEIDG. Aby to zrobić, musi wypełnić wniosek o wpis działalności do takiego wykazu przedsiębiorców. Jest to jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Przedsiębiorca może skorzystać z kilku trybów wpisania się do CEIDG. Nie musi tego robić online, może także złożyć papierowy wniosek w urzędzie gminy. Do wyboru ma więc takie sposoby:

 • zakłada konto w CEIDG, loguje się na nim, wypełnia wniosek online i składa go elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego,
 • zakłada konto w CEIDG, loguje się na nim, przygotowuje wniosek online i podpisuje go w dowolnej gminie (musi zapamiętać nr wniosku),
 • bez logowania się do CEIDG przygotowuje wniosek online i podpisuje go w dowolnej gminie (musi zapamiętać nr wniosku),
 • pobiera i składa wniosek papierowy w urzędzie gminy, a ten przekształca go na wniosek elektroniczny,
 • przesyła wniosek listem poleconym do wybranej gminy, ale jego podpis musi potwierdzić notariusz.Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu, kiedy składa wniosek o wpis do CEIDG, ale ma też prawo określić późniejszy dzień startu niż dzień złożenia wniosku. Nie wolno mu tylko określić daty uruchomienia działalności gospodarczej wcześniej, niż przypada dzień, kiedy złożył wniosek o wpis do CEIDG. 

CEIDG jak złożyć wniosek? 

Aby założyć działalność gospodarczą czy zmienić w niej istotne dane, trzeba wypełnić wniosek CEIDG-1. Jest to wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Stanowi on jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Taki formularz dotyczy wyłącznie osoby fizycznej, która podlega wpisowi do CEIDG. Wniosek odnosi się również do aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. Wypełniony wniosek podpisuje się profilem zaufanym i wysyła (przycisk „podpisz i wyślij wniosek”). Dowodem, że zainteresowany złożył taki wniosek, jest urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), które portal wysyła np. nowemu przedsiębiorcy mailem. 

CEIDG zmiana danych 

Formularza CEIDG-1 przedsiębiorca używa także do zmiany danych o sobie lub swojej firmie. A taki obowiązek zgłoszenia zmian ma każdy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych. Złożony w CEIDG formularz aktualizacyjny automatycznie dociera także do urzędu skarbowego, GUS i ZUS.

Najczęściej zmiany dla prowadzonej działalności dotyczą:

 • nazwy firmy (bo np. przedsiębiorca zmienił nazwisko),
 • adresu zamieszkania osoby prowadzącej działalność,
 • adresu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • dodania nowego miejsca wykonywania działalności,
 • rozszerzenia/zmiany przedmiotu działalności (PKD),
 • podmiotu prowadzącego księgowość,
 • miejsca przechowywania dokumentacji księgowej,
 • numeru rachunku konta bankowego.

Sposób postępowania przy zgłaszaniu tych modyfikacji i ich akceptowaniu jest taki sam jak przy wypełnianiu wniosku o wpis działalności gospodarczej. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych rubryk przedsiębiorca podpisuje się profilem zaufanym i wysyła (przycisk „podpisz i wyślij wniosek”). 

CEIDG Biała lista - jak działa? 

Biała lista CEIDG to wykaz informacji o podatnikach VAT. Pozwala ona skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Lista ta działa od września 2019 r. i prowadzi ją szef Krajowej Administracji Skarbowej. Biała lista zastąpiła wcześniej funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Wykaz ten publikuje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów [link] oraz CEIDG.

Dzięki białej liście podatników VAT zainteresowana osoba:

 • sprawdzi, czy jego kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
 • pozna podstawę prawną decyzji, jeśli jego kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT,
 • potwierdzi numer rachunku bankowego, na jaki powinieneś zapłacić kontrahentowi.

CEIDG przypomina jednak, że rachunki bankowe w wykazie podatników VAT są widoczne następnego dnia po aktualizacji danych.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo