Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) to organ administracji publicznej, który kontroluje rynek finansowy w Polsce. Nadzór ten obejmuje głównie banki, sektor ubezpieczeniowy i emerytalny (fundusze emerytalne, pracownicze programy emerytalne), rynek kapitałowy, instytucje płatnicze oraz agencje ratingowe. To ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym z 21 lipca 2006 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 2059) określa organizację, zasady i cel tej kontroli.
Pokaż więcej

Co to jest KNF?

Komisja Nadzoru Finansowego to organ kontrolny nad całym rynkiem finansowym. Sprawdza m.in., czy firmy zajmujące się finansami mają odpowiednie do tego uprawnienia oraz czy przestrzegają prawa. Chodzi tu zarówno o przepisy krajowe, jak i unijne.

Kto w składzie Komisji?

W skład Komisji Nadzoru Finansowego wchodzi 12 członków. Zalicza się do nich przewodniczącego komisji, dwóch zastępców i dziewięciu członków, którzy reprezentują różne instytucje finansowe i nadzorcze.

Przewodniczącego KNF powołuje prezes Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję. To przewodniczący ma decydujący wpływ na wybór swoich zastępców, ale to premier powołuje ich i odwołuje na jego wniosek.

Jakie są zadania KNF?

KNF czuwa nad tym, aby rynek finansowy i wszyscy jego uczestnicy działali prawidłowo. Chroni ich, rzetelnie informując o funkcjonowaniu instytucji finansowych oraz strzeże ich stabilności. KNF pełni też szczególną rolę dla sektora bankowego, gdyż reguluje i określa jego zasady oraz kontroli nad nim.

To również najważniejszy organ nadzorczy dla spółek notowanych na rynku kapitałowym (giełdach papierów wartościowych). Każda spółka, która chce przeprowadzić publiczną emisję akcji lub obligacji, musi mieć prospekt emisyjny. Nadzór KNF polega na tym, że to właśnie urząd komisji zatwierdza ten dokument.

Czym jeszcze zajmuje się Komisja? Jeśli KNF ma obiekcje co do tego, czy podlegające jego nadzorowi instytucje finansowe działają poprawnie lub czy respektują obowiązki i regulacje, może je wpisać na publiczną listę ostrzeżeń. KNF może także karać uczestników rynku finansowego. Komisja jest również rozjemcą w sporach między nimi oraz ma zadania edukacyjne wobec całego społeczeństwa.

Jak sprawdzić wpis do KNF?

Wszystkie podmioty finansowe, które działają w Polsce, figurują na liście KNF, bo podlegają jej nadzorowi. Można je sprawdzić pod takim adresem www.knf.gov.pl/podmioty/wyszukiwarka_podmiotow

Jeśli jednak zainteresowany nie znajdzie szukanej informacji, powinien jej poszukać w rejestrach, których nie ma w wyszukiwarce KNF lub zadzwonić do tego urzędu na infolinię: (22) 262-58-00.

Przy inwestycjach finansowych lepiej zachować daleko idącą ostrożność, niż potem żałować straconych pieniędzy.

KNF edukuje i godzi

Choć podstawowy obowiązek KNF to zapewnić, aby rynek finansowy funkcjonował prawidłowo, to działa ona także na rzecz edukacji i informacji. Dlatego zawiadamia o zagrożeniach oraz ryzykownych podmiotach, które pojawiają się w tym obszarze. Wszystko po to, aby chronić wszystkich uczestników obrotu, a ich postępowanie było bezpieczne i zgodne z prawem. Publikuje więc ostrzeżenia i komunikaty o nieprawidłowościach w radiu i telewizji.

KNF może też polubownie i pojednawczo rozstrzygać spory między uczestnikami rynku finansowego. W szczególności chodzi o konflikty wynikające z umów między podmiotami podlegającymi Komisji a odbiorcami ich usług.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego współdziała również przy opracowaniu projektów aktów prawnych, które dotyczą nadzoru nad rynkiem finansowym.

Dziękujemy, że czytasz ten artykuł. Napisaliśmy go, by zwiększyć Twoje finansowe bezpieczeństwo.

KNF ostrzega

Na publicznej liście ostrzeżeń znajdują się spółki czy instytucje finansowe, do których KNF ma sceptyczne podejście, gdyż nie mają one odpowiednich licencji. W tym wykazie figurują nawet takie, wobec których prokuratura wszczęła już postępowanie.

Dlatego klienci, którzy chcą inwestować w nieznane wcześniej firmy czy instrumenty finansowe, powinni regularnie zaglądać do tego wykazu. Niejednokrotnie bowiem lądowały na nim spółki, które później okazywały się piramidami finansowymi.

Listę publicznych ostrzeżeń można znaleźć pod adresem www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne

Na stronie KNF figurują także ostrzeżenia organizacji międzynarodowych oraz zagranicznych organów nadzoru.

KNF karze

Gdy instytucja finansowa naruszy przepisy Unii Europejskiej co do detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, KNF może też zastosować różne sankcje. Będzie to m.in. formalny zakaz obrotu takimi produktami czy nakaz zawieszenia posługiwania się nimi, publiczne ostrzeżenie wobec osoby odpowiedzialnej za naruszenie lub wysokie kary finansowe.

Te ostatnie mogą objąć zarówno osobę prawną lub jednostkę organizacyjną bez osobowości prawnej, jak i osobę fizyczną. W tym pierwszym przypadku będzie to kwota sięgająca blisko 22 mln zł lub 3 proc. przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych, a dla zakładu ubezpieczeń - 3 proc. składki przypisanej brutto, wykazanych w ostatnim sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy lub trzykrotność kwoty korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia, gdy można to ustalić.

Natomiast kara finansowa dla osoby fizycznej, która łamie przepisy, to ponad 3 mln zł lub trzykrotność kwoty korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia, gdy da radę to określić.

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu do końca! Napisaliśmy go, by zwiększyć Twoje finansowe bezpieczeństwo.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo