Od 1 marca 2019 r. prezes ZUS ma prawo przyznawać rodzicielskie świadczenie uzupełniające zwane potocznie emeryturą dla matek. Mogą na nią liczyć kobiety, które osiągnęły wiek emerytalny, wychowały czwórkę dzieci, ale obecnie nie mają wystarczających środków do życia. W określonych przypadkach emeryturę 4+ mogą otrzymać także mężczyźni.
Pokaż więcej

Emerytura matczyna przyznawana jest kobietom, które poświęciły się wychowywaniu dzieci rezygnując z zatrudnienia, przez co nie udało im się wypracować odpowiednich składek do emerytury. Od 1 marca 2019 r. decyzję o przyznaniu emerytury 4+ wydaje prezes ZUS. Żeby ją otrzymać należy złożyć w urzędzie odpowiedni wniosek. Emerytura dla matek wynosi 1100 zł brutto, czyli jest równa najniższej emeryturze wypłacanej przez ZUS. Co roku będzie waloryzowana.

Komu przysługuje emerytura 4+?

Na emeryturę dla matek mogą liczyć kobiety, które ukończyły 60 lat i urodziły lub wychowały co najmniej czwórkę dzieci. Co ważne, świadczenie mogą otrzymywać także mężczyźni. W tym przypadku ojciec musi mieć ukończone 65 lat i udokumentować, że zajmował się dziećmi po śmierci matki. ZUS uwzględnia także sytuację, gdy matka porzuciła dzieci lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Pod uwagę brane są nie tylko własne dzieci, ale także dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione lub dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Wyjątek stanowi rodzina zastępcza zawodowa. Osoba, która ubiega się o świadczenie musi mieszkać w Polsce, posiadać polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich. Dopuszczalne jest także posiadanie obywatelstwa państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) z prawem pobytu w Polsce. Cudzoziemcy muszą mieć zalegalizowany pobyt w Polsce.

Gdzie złożyć wniosek o emeryturę dla matek czwórki dzieci?

Żeby otrzymać emeryturę dla matek należy złożyć wniosek we właściwym urzędzie ZUS. Druki wniosków znajdują się w salach obsługi interesantów w każdej placówce zakładu. We wniosku należy podać dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia), aktualny adres zamieszkania, adres do korespondencji i informację o tym, w jaki sposób ma być wypłacane świadczenie (np. wpisać numer konta bankowego).

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć dodatkowe dokumenty, które pomogą prezesowi ZUS podjąć decyzję. Obowiązkowe są akty urodzenia dzieci, ich numery PESEL oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej. W oświadczeniu matka powinna napisać, że urodziła lub wychowała co najmniej 4 dzieci, podać ewentualne przerwy w wychowaniu (jeśli takie były), napisać jeśli została pozbawiona praw rodzicielskich oraz podać dane o uzyskiwanych dochodach. Dotyczy to także emerytury lub renty. Ojcowie, którzy ubiegają się o świadczenie powinni dołączyć akt zgonu matki lub określić datę porzucenia przez matkę dzieci.

W przypadku osiągania dochodów osoba ubiegająca się o emeryturę mama plus powinna dołączyć zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego, które potwierdzi źródła osiąganych dochodów i ich wysokość, zaświadczenie potwierdzające aktualne zatrudnienie lub prowadzenie innej działalności zarobkowej i ewentualnie inne zaświadczenia, które potwierdzają pobierane świadczenia.

Emerytura mama 4+ a dodatkowe świadczenia

Emerytura mama plus wynosi 1100 zł brutto. Osoby, które pobierają emeryturę lub rentę w wysokości niższej niż najniższa emerytura, dostaną uzupełnienie wyrównujące świadczenie do kwoty 1100 zł. W takim przypadku wysokość emerytury dla matek 4+ będzie więc różnicą między obecnie pobieranym świadczeniem, a kwotą 1100 zł. Wypłata świadczenia występuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS wydał zgodę. Osoba ubiegająca się o świadczenie zostanie powiadomiona o przyznaniu emerytury.

Kobiety, które otrzymają emeryturę mama plus powinny zawiadomić ZUS o każdej okoliczności mogącej mieć wpływ na przyznanie świadczenia. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, gdy osoba otrzymująca dodatek podejmie zatrudnienie lub uzyska prawo do innego świadczenia. Jeśli wpłynie to na poprawę sytuacji materialnej, prezes ZUS może podjąć decyzję o zawieszeniu wypłaty emerytury mama plus.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo