Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, w tym programiści, mają prawo do skorzystania z preferencji podatkowej znanej jako ulga IP Box. Wyjaśniamy jakie warunki muszą spełnić.
Pokaż więcej

IP Box – co to jest

IP Box to ulga umożliwiająca rozliczenie podatku z zeznaniu rocznym wg preferencyjnej stawki 5 procent, kierowana do podmiotów (w tym przedsiębiorców) realizujących działalność badawczo-rozwojową i wytwarzających kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Została wprowadzona, by pobudzić sektor wytwarzający nowe technologie i innowacje. Ulga IP Box obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku (a została ogłoszona 23 października 2018 roku).

Działalność badawczo-rozwojowa – co to jest

IP Box jest kierowana do podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Zgodnie z brzmieniem ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych została ona zdefiniowana jako działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów do tworzenia nowych zastosowań.

IP Box – kto może skorzystać z ulgi

Preferencja podatkowa w wysokości 5 procent jest kierowana do przedsiębiorców rozliczających się podatkami PIT-36, liniowym PIT-36L oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych, czyli CIT-8. W gronie uprawnionych znajdą się więc między innymi przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze, wspólnicy spółki cywilnej, jawnej, komandytowej czy partnerskiej, a także osoby prawne, spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP, podatkowe grupy kapitałowe. Aby móc zastosować ulgę IP Box należy wypełnić niezbędne wymagania.

IP Box – lista warunków do spełnienia

Obok wspomnianego powyżej warunku o realizowaniu działalności badawczo-rozwojowej należy spełnić również następujące kryteria

 • wytworzyć kwalifikowane IP (czyli kwalifikowane prawo własności intelektualnej)
 • osiągnąć dochód z kwalifikowanego IP, który podlega opodatkowaniu w Polsce
 • ponieść koszty kwalifikowane w związku z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP
 • prowadzić odrębną ewidencję zdarzeń gospodarczych, która obejmie wszystkie operacje finansowe związane z dochodami z kwalifikowanych IP (zgodnie z art. 24e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT i art. 30cb ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT)

Dopuszczone kwalifikowane prawa własności intelektualnej

Wykaz kwalifikowanych praw własności intelektualnej (inaczej kwalifikowane IP), dla których można zastosować ulgę IP Box, został wskazany w art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT i art. 24d ust. 2 ustawy o CIT. To zamknięty katalog, zgodnie z którym kwalifikowane IP stanowią

 • patent
 • prawo ochronne na wzór użytkowy
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu oraz wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego
 • autorskie prawo do programu komputerowego

Powyższe muszą podlegać ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Czy IP Box to ulga dla programistów?

Krótka odpowiedź na to pytanie brzmi – TAK, IP Box to ulga dla programistów. Istnieje jednak pewne „ALE”. Z tej preferencji mogą skorzystać osoby, które:

 • prowadzą działalność badawczo-rozwojową
 • wytworzyły kwalifikowane IP – mogą to np. być autorskie prawa do programu komputerowego
 • uzyskały dochód (bądź stratę) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej
 • poniosły wydatki na rzecz prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, które miały wpływ na wytworzenie kwalifikowanego IP
 • prowadzą odrębną ewidencję zdarzeń gospodarczych dla celów preferencji znanej jako ulga IP Box

Ulga dla programistów bywa rozważana w kontekście uzyskania preferencji podatkowej od dochodów z tytułu autorskiego prawa do programu komputerowego. Aby otrzymać w tym zakresie stosowną ochronę prawno-podatkową, podatnik powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Ponadto, 15 lipca 2019 roku Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące ulgi IP Box. Podatnicy mogą skorzystać z zamieszczonego w nich grafu ułatwiającego interpretację posiadania prawa do skorzystania z ulgi.

IP Box – kalkulator

W sieci dostępne są strony oferujące gotowe narzędzia do obliczania IP Box. Jednak część podatników decyduje się na samodzielne obliczanie preferencji podatkowej. Do dokonania obliczeń potrzebne są dwa wzory.

Wzór na obliczenie wysokości ulgi IP Box

Podstawę opodatkowania preferencyjną stawką 5 procent stanowi iloczyn dochodu z kwalifikowanego IP oraz wskaźnika nexus. 

D pomnożone przez n

, gdzie

 • D = dochód z kwalifikowanego IP
 • N = wskaźnik nexus

Wzór na obliczenie wskaźnika nexus

n = (a + b) pomnożone razy 1,3 i podzielone przez (a + b + c + d)

, gdzie

 • a to koszt działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym IP
 • b to koszty nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, od podmiotu niepowiązanego, wskazanego w art. 23m ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (a także art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT)
 • c to koszty nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, od podmiotu powiązanego wskazanego w art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT (a także art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT)
 • d to koszty nabytego przez podatnika kwalifikowanego IP
Wskaźnik nexus trzeba obliczyć oddzielnie dla każdego kwalifikowanego IP.


IP Box – inne nazwy ulgi

Ulga IP Box jest określana także jako Innovation Box lub Patent Box.

IP Box – podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2105)

IP Box – zmiany w uldze

Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorca, który komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiąga z nich dochody kwalifikowane (w rozumieniu przepisów o IP Box) oraz ponosi koszty kwalifikowane z tytułu prowadzonej działalności B+R, będzie mógł stosować obie ulgi jednocześnie – jest to ulga na symultaniczny IP Box.

Oznacza to, że podatnik ma prawo przy określaniu dochodu z tytułu kwalifikowanego IP Box odliczyć koszty kwalifikowane poniesione na działalność B+R, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego dochodu IP Box.

Podatnik komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich dochody kwalifikowane w rozumieniu przepisów o IP Box nie będzie zatem zobligowany do dokonania wyboru na koniec roku podatkowego pomiędzy dwoma „wykluczającymi się” preferencjami, tak jak to było do końca 2021 r.

Ulga na symultaniczny IP Box dotyczy zarówno podatników podatku CIT oraz podatników podatku PIT prowadzących działalność badawczo-rozwojową.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo