Od 2016 roku działa w Polsce program Rodzina 500 plus. Aby otrzymać dodatkowe środki na wychowanie dzieci należy wypełnić wniosek 500+ i złożyć go w gminie lub wysłać elektronicznie. Podpowiadamy, jak prawidłowo wypełnić wniosek o 500+ na pierwsze i kolejne dziecko w rodzinie. Pieniądze z programu 500+ mogą otrzymać rodzice i opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Świadczenie wypłacane jest bez dodatkowych warunków na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. W przypadku pierwszego dziecka brane jest pod uwagę kryterium dochodowe. Na dodatkowe środki z programu 500+ mogą liczyć te rodziny, w których dochód na jedną osobę nie przekracza 800 zł. W przypadku dzieci niepełnosprawnych próg dochodowy wynosi 1200 zł na osobę.
Pokaż więcej

Od 1 lipca 2019 roku 500 plus będzie przysługiwać na każde dziecko i zniknie wymagane wcześniej kryterium dochodowe. Po nowelizacji ustawy prawo do świadczenia uzyskują również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Gdzie złożyć wypełniony wniosek o 500+?

Pieniądze z 500+ nie są przyznawane automatycznie. Warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o 500+. Wniosek należy złożyć w swojej gminie. Świadczenie może być realizowane w urzędzie gminy lub miasta, przez ośrodki pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej przeznaczonej w danej gminie do realizacji wypłat z programu 500+. Informację o tym, do jakiej jednostki mamy zaadresować wniosek znajdziemy na stronie internetowej urzędu gminy.

Wniosek o 500+ można złożyć w formie papierowej bezpośrednio w punkcie przyjmującym wnioski o 500+, wysłać listem poleconym lub w formie elektronicznej za pośrednictwem systemów bankowości internetowej, Platformy Usługowo – Informacyjnej „Emp@tia” i Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). W bankowości elektronicznej wniosek o 500+ dostępny jest w zakładce e-Urząd. Usługę oferuje także 21 banków komercyjnych i kilkaset spółdzielczych.

Jak wypełnić wniosek 500+?

Od 2017 roku wzory wniosków o 500+ nie są już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Mimo iż wniosek liczy kilka stron, jego wypełnienie nie jest czynnością skomplikowaną. Dodatkowo jeśli wypełniamy go w formie elektronicznej, systemy automatycznie uzupełniają za nas część informacji (dane osobowe i teleadresowe).

W pierwszej części wniosku o 500+ podajemy nazwę i adres organu (gminy lub dzielnicy w przypadku M. St. Warszawy), do którego składamy wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (punkt 1). Następnie podajemy swoje imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, obywatelstwo oraz pełny adres. We wniosku znajduje się także miejsce na wpisanie numeru telefonu i adresu e-mail. Wypełnienie tych pól jest opcjonalne, ale warto to zrobić, bo w przypadku wątpliwości ułatwi to urzędnikom kontakt z wnioskodawcą.

W kolejnym kroku (punkt 2) musimy podać, czy składamy wniosek także na pierwsze dziecko, czy tylko na drugie i kolejne (punkt 3). Jeśli wypełniamy wniosek na pierwsze dziecko musimy uzupełnić rubrykę „Dane pierwszego dziecka”. Jeśli chcemy złożyć podanie na drugie dziecko i każde kolejne, omijamy podpunkt A i przechodzimy od razu do podpunktu B. Na tym etapie rubryka z danymi dzieci wygląda tak samo, niezależnie czy składamy wniosek na pierwsze dziecko, czy kilkoro dzieci. W kolejnych formatkach wpisujemy dane dzieci: imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia, stan cywilny i płeć.

Następnie przechodzimy do punktu 4 formularza – „Dane członków rodziny”. Uzupełniamy tu informacje o wszystkich członkach rodziny, czyli dane wnioskodawcy, dzieci (włącznie z pierwszym), a także dzieci do 25 r. życia zamieszkujące z rodzicami i pozostające na ich utrzymaniu oraz dane małżonka lub drugiego rodzica. Analogicznie jak w przypadku wcześniejszych podpunktów wpisujemy tu imiona, nazwisko, numery PESEL i daty urodzenia.

Część 2 wniosku o 500+ zawiera pouczenia i oświadczenia wnioskodawcy. Znajduje się tam też rubryka do wpisania numeru konta bankowego, na które ma być wypłacane świadczenie. Jeśli składamy wniosek przez bankowość internetową, pole to będzie automatycznie wypełnione numerem naszego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

Jak wypełnić wniosek 500+ na pierwsze dziecko?

Punkty w formularzu od 5 do 7 dotyczą tylko tych osób, które składają wniosek na pierwsze dziecko. Punkt piąty jest oświadczeniem opiekuna o ewentualnym stopniu niepełnosprawności dziecka. Jeśli to nas nie dotyczy, przechodzimy do punktu 6. Tu należy zaznaczyć organ, do którego są opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne za wnioskodawcę i jego rodzinę. Standardowo wybieramy ZUS lub KRUS, albo wpisujemy nazwę innej jednostki. Punkt 7 dotyczy dochodów członków rodziny. Należy tu podać źródło dochodów lub zaznaczyć rubrykę o braku dochodów.

W jakim terminie składać wniosek o 500+?

Podania o 500+ należy składać co roku na okres od października do września. W wersji elektronicznej przyjmowane są już od lipca, natomiast w wersji tradycyjnej (papierowe) od sierpnia. Jeśli złożymy kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek do 31 sierpnia, pieniądze wpłyną nam na konto do 31 października, więc zostanie zachowana ciągłość świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.

Jeśli złożymy wniosek we wrześniu, pieniądze za wrzesień i październik otrzymamy najpóźniej do końca listopada. Jeśli w październiku - wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpią najpóźniej do 31 grudnia. W przypadku wniosków składanych od listopada - przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca stycznia.

Co jeśli źle wypełnisz wniosek o 500+?

Z tego względu warto podać numer telefonu i adres e-mail w rubryce z danymi osobowymi. Jeśli pojawią się błędy urzędnik poinformuje Cię o tym w pierwszej kolejności drogą mailową. Jeśli nie ma adresu e-mail, zostanie dostarczone pismo. Jeśli zorientujemy się, że popełniliśmy błąd możemy jeszcze raz samemu złożyć poprawny wniosek o 500+, bez czekania na informację z urzędu.

Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej najczęściej popełniane błędy to m.in. brak wskazania współmałżonka w składzie rodziny, brak numeru PESEL członków rodziny, czy niekompletne dane teleadresowe wnioskodawcy.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo