Jedną z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej jest karta podatkowa. Przedsiębiorca korzystający z karty podatkowej płaci podatek ustalony przez naczelnika urzędu skarbowego. Nie jest on zależny od dochodów firmy. Podpowiadamy, kto może korzystać z karty podatkowej i jakie aktualnie obowiązują stawki.
Pokaż więcej

Karta podatkowa jest jedną z możliwych form opodatkowania działalności gospodarczej. Opodatkowanie ryczałtem polega na opłacaniu stałej kwoty podatku, niezależnej od osiąganych przez przedsiębiorcę dochodów. Sprawdza się ono w firmach działających na niewielką skalę, które nie zatrudniają wielu pracowników oraz mają siedzibę w niewielkich miejscowościach. Wysokość podatku jest bowiem zależna od rodzaju prowadzonej działalności, liczby pracowników i wielkości miasta, w którym prowadzona jest działalność. Ustala ją naczelnik urzędu skarbowego w oparciu o publikowane przez Ministra Finansów stawki karty podatkowej.

Zaletą karty podatkowej jest jedna stawka podatku niezależna od przychodów firmy. Przedsiębiorca osiągający wysokie dochody zobowiązany jest płacić płaską, z reguły niską stawkę podatku. Działa to jednak w dwie strony. Jeżeli w danym miesiącu firma nie osiągnie dochodów, przedsiębiorca i tak będzie musiał zapłacić podatek. Wyjątek stanowi przerwa w prowadzeniu działalności, która może być spowodowana chorobą lub wynikać z innych przyczyn. Podczas przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej podatnik zwolniony jest z obowiązku płacenia podatku w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy.

Karta podatkowa - stawki

Aktualnie obowiązują stawki opublikowane w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2019 r. Znajdują się one pod tym linkiem.

Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Muszą jednak na żądanie klienta wystawiać rachunki i faktury, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi. Są zobowiązani także do przechowywania kopii tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.

Dla kogo karta podatkowa?

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność:

 • usługową lub wytwórczo-usługową,
 • usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.,
 • usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,
 • gastronomiczną - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.,
 • w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,
 • w zakresie usług rozrywkowych,
 • w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.,
 • w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego,
 • w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych, w związku ze świadczonymi usługami,
 • w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,
 • w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny,
 • osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne, oraz przedsiębiorstwa w spadku.

Podatnicy mogą podlegać opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

 • złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
 • we wniosku zgłoszą prowadzenie działalności określonej w jednym z dwunastu wyżej wymienionych punktów,
 • przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
 • nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionym w art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
 • nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak zgłosić opodatkowanie kartą podatkową?

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozliczać się za pomocą karty podatkowej muszą to zgłosić do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności lub siedziby firmy. Przed rozpoczęciem działalności można to zrobić już w momencie składania wniosku o wpis do CEIDG dołączając formularz PIT-16. Z kolei w trakcie prowadzenia działalności można to zrobić przez aktualizację formy opodatkowania za pośrednictwem CEIDG, osobiście w urzędzie skarbowym lub przez Portal Podatkowy, na formularzu PIT-16, nie później niż do 20 stycznia danego roku.

Karta podatkowa - terminy

Przedsiębiorcy rozliczający się za pomocą karty podatkowej są zobowiązani do uiszczenia podatku do 7 dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni. W grudniu podatek należy zapłacić do 28 dnia miesiąca. O zamiarze korzystania z karty podatkowej należy poinformować naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej do 20 stycznia. W następnym roku nie ma już konieczności informowania urzędu o korzystaniu z karty podatkowej. Wyjątek stanowi sytuacja, w której przedsiębiorca będzie chciał zmienić formę rozliczania podatku na inną. Do 31 stycznia podatnik powinien złożyć w urzędzie deklarację PIT-16A, czyli deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone i odliczone od podatku w poszczególnych miesiącach w roku.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo