Meldunek, czyli potwierdzenie miejsca stałego pobytu, jest w Polsce obowiązkowy. Z poniższego artykułu dowiesz się kogo dotyczy obowiązek meldunkowy, jak dokonać meldunku oraz kiedy należy zameldować się na pobyt czasowy.
Pokaż więcej
Porady prawne online nawet w 24h

Obowiązek meldunkowy miał zostać zniesiony z początkiem 2018 r. Tak się jednak nie stało. Polska nadal należy do grona państw, które wymagają od swoich obywateli zameldowania na pobyt stały lub czasowy. Utrzymanie obowiązku meldunkowego argumentowano koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wszystkich systemów ewidencyjnych w kraju, w tym systemu emerytalnego. Wprowadzono jednak istotne udogodnienie – możliwość meldunku przez internet.

Kogo dotyczy obowiązek meldunkowy?

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności w artykule 24 stanowi: „Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.”

Zgodnie z tym aktem prawnym obowiązek meldunkowy polega na:

  • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
  • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
  • zgłoszeniu wyjazdu za granicę oraz zgłoszeniu powrotu z wyjazdu z zagranicy.

Meldunku należy dokonać najpóźniej 30 dni po przybyciu do miejsca zamieszkania. Osoby, które mieszkają pod danym adresem powinny zameldować się na pobyt stały. Z kolei osoby, które przebywają tymczasowo pod określonym adresem powinny zameldować się na pobyt czasowy. Meldunek czasowy dotyczy tych obywateli, którzy planują zamieszkiwać w innym miejscu dłużej niż przez 3 miesiące.

Zameldowanie przez internet

Meldunku można dokonać w urzędzie gminy lub przez internet na stronie www.obywatel.gov.pl.

W przypadku meldunku przez internet potrzebny będzie Profil Zaufany. Można go założyć za pomocą systemu bankowości internetowej, w następujących bankach: PKO BP, Bank Pekao S.A., Santander Bank Polska, mBank, ING, Alior Bank, Inteligo, T-Mobile Usługi Bankowe, Bank Millennium oraz w pocztowym serwisie Envelo. Meldunek na pobyt stały jest bezpłatny, z kolei zameldowanie na pobyt czasowy kosztuje obecnie 17 zł.

Do meldunku będą potrzebne dokumenty własności mieszkania. Właściciel mieszkania powinien dostarczyć jeden z następujących dokumentów:

  • umowę cywilnoprawną, na przykład umowę najmu,
  • odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej,
  • decyzję administracyjną lub orzeczenie sądu.

Ponadto należy wypełnić formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego. Dokumenty te można pobrać ze strony www.obywatel.gov.pl, następnie należy je wydrukować i wypełnić w domu. Formularze dostępne są także w urzędzie gminy. Do meldunku konieczne będzie posiadanie dokumentu tożsamości: dowodu osobistego lub paszportu.

Natomiast osoby, które nie są właścicielami danego mieszkania i nie mają do niego tytułu prawnego, powinny przynieść dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.

Jak zameldować dziecko?

Na rodzicach lub opiekunach prawnych ciąży obowiązek zameldowania dzieci poniżej 13 roku życia oraz osób całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych. Po narodzinach dziecka należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego. Kierownik urzędu dokona rejestracji dziecka i nada mu indywidualny numer PESEL. Dysponując tym numerem można dokonać meldunku poprzez stronę internetową lub we właściwym urzędzie gminy.

Wymeldowanie z miejsca zamieszkania

Obok obowiązku meldunkowego konieczne jest także wymeldowanie się z poprzedniego miejsca zamieszkania. Powinniśmy to zrobić najpóźniej w dniu, w którym wyprowadzamy się z miejsca zameldowania na pobyt stały. Można tego dokonać podczas meldowania się w nowym miejscu zamieszkania. Urzędnik może nas zameldować w nowym miejscu i od razu wymeldować z poprzedniego miejsca pobytu.

Obowiązek meldunkowy dla cudzoziemców

Obowiązek meldunkowy dotyczy także cudzoziemców. Najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przyjazdu do Polski, meldunku powinni dokonać obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatele państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatele Konfederacji Szwajcarskiej. Cudzoziemcy, którzy nie zaliczają się do żadnej z tych grup, powinni zameldować się w Polsce najpóźniej w czwartym dniu przyjazdu do Polski.

2.1
/ 5
(liczba głosów: 
8
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo