Notę korygującą wystawia się w celu poprawienia błędów formalnych znajdujących się na fakturze. Za pomocą noty korygującej można poprawić na przykład literówki, błędne nazwy czy adres. W celu korekty danych dotyczących miar czy jednostek wystawia się natomiast fakturę korygującą. Nota korygująca powinna zostać zaakceptowana przez wystawcę faktury.
Pokaż więcej
Porady prawne online nawet w 24h

Może się zdarzyć, że faktura, którą otrzyma przedsiębiorca zawiera błędy formalne. To błędy takie jak literówki w nazwie firmy czy w danych adresowych. W takiej sytuacji odbiorca faktury powinien wystawić notę korygującą, w której poprawi zaistniałe błędy. Należy jednak pamiętać, że notą korygującą nie można poprawić pomyłek w danych wartościowych, np. jednostek miar i wag, czy błędów rachunkowych (o szczegółach dalej w tekście). W przypadku pojawienia się takich błędów, wystawia się fakturę korygującą.

Zasady wystawiania not korygujących zostały szczegółowo opisane w art. 106k ustawy o VAT. Zgodnie z tym aktem prawnym, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy o VAT (tj. z wyjątkiem danych, które mają wpływ na wysokość podatku), może wystawić fakturę nazywaną „notą korygującą”.

Jakie powinna zawierać nota korygująca?

Nota korygująca do faktury powinna zawierać:

 • wyrazy „nota korygująca”;
 • numer kolejny i datę jej wystawienia;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6, czyli:
 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Czego nie można poprawić notą korygującą?

Za pomocą noty korygującej nie można natomiast poprawić takich informacji, jak:

 • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto)
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawki podatku
 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaży zwolnionej od podatku
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • kwoty należności ogółem

Jeżeli pojawią się tego typu błędy, w celu ich sprostowania wystawia się fakturę korygującą.

Akceptacja noty korygującej

Ustawa o VAT stanowi, że nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury. Nie wyjaśniono jednak, jak w praktyce ma taka akceptacja wyglądać. Przyjmuje się natomiast, że odbiorca faktury uzupełnia druczek noty i wysyła wystawcy faktury. Wystawca powinien natomiast poinformować odbiorcę, że zaakceptował zmiany wprowadzone notą korygującą. Może to zrobić np. za pomocą poczty elektronicznej.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo