Notę korygującą wystawia się w celu poprawienia błędów formalnych znajdujących się na fakturze. Za pomocą noty korygującej można poprawić na przykład literówki, błędne nazwy czy adres. W celu korekty danych dotyczących miar czy jednostek wystawia się natomiast fakturę korygującą. Nota korygująca powinna zostać zaakceptowana przez wystawcę faktury.
Pokaż więcej

Może się zdarzyć, że faktura, którą otrzyma przedsiębiorca zawiera błędy formalne. To błędy takie jak literówki w nazwie firmy czy w danych adresowych. W takiej sytuacji odbiorca faktury powinien wystawić notę korygującą, w której poprawi zaistniałe błędy. Należy jednak pamiętać, że notą korygującą nie można poprawić pomyłek w danych wartościowych, np. jednostek miar i wag, czy błędów rachunkowych (o szczegółach dalej w tekście). W przypadku pojawienia się takich błędów, wystawia się fakturę korygującą.

Zasady wystawiania not korygujących zostały szczegółowo opisane w art. 106k ustawy o VAT. Zgodnie z tym aktem prawnym, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy o VAT (tj. z wyjątkiem danych, które mają wpływ na wysokość podatku), może wystawić fakturę nazywaną „notą korygującą”.

Jakie powinna zawierać nota korygująca?

Nota korygująca do faktury powinna zawierać:

 • wyrazy „nota korygująca”;
 • numer kolejny i datę jej wystawienia;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6, czyli:
 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Czego nie można poprawić notą korygującą?

Za pomocą noty korygującej nie można natomiast poprawić takich informacji, jak:

 • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto)
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawki podatku
 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaży zwolnionej od podatku
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • kwoty należności ogółem

Jeżeli pojawią się tego typu błędy, w celu ich sprostowania wystawia się fakturę korygującą.

Akceptacja noty korygującej

Ustawa o VAT stanowi, że nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury. Nie wyjaśniono jednak, jak w praktyce ma taka akceptacja wyglądać. Przyjmuje się natomiast, że odbiorca faktury uzupełnia druczek noty i wysyła wystawcy faktury. Wystawca powinien natomiast poinformować odbiorcę, że zaakceptował zmiany wprowadzone notą korygującą. Może to zrobić np. za pomocą poczty elektronicznej.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo