Zakładając działalność gospodarczą będziesz musiał określić, czym zajmuje się Twoja firma. Pomoże Ci w tym Polska Klasyfikacja Działalności (PKD). Z naszego poradnika dowiesz się czym jest PKD i gdzie należy wpisać kody PKD.
Pokaż więcej

Co to jest PKD?

Każdy przedsiębiorca zakładający działalność gospodarczą musi wybrać co najmniej jeden kod z Polskiej Klasyfikacji Działalności. Kod PKD jest wskazówką dla urzędów na temat tego, czym zajmuje się dana firma. PKD została utworzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.

Kod PKD należy wpisać w punkcie 6 wniosku CEDIG-1 w rubryce „Przeważający rodzaj działalności gospodarczej wg PKD 2007”. Obok podstawowego kodu PKD przedsiębiorca może wybrać kody dodatkowe w dowolnej liczbie. Warto dobrze przemyśleć ten wpis, by za kilka miesięcy nie musieć aktualizować wniosku. W elektronicznym formularzu znajduje się 9 miejsc na wpisanie dodatkowego PKD. Jeśli potrzebujesz więcej wpisów, będziesz musiał uzupełnić załącznik CEIDG-RD. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by dopisać je później - w każdej chwili można bezpłatnie dokonać zmian, usuwając lub wprowadzając dodatkowy kod. Aktualizacji kodów PKD dokonuje się na wniosku CEDIG-1.

Rodzaje działalności gospodarczej PKD

Kod PKD składa się z pięciu znaków, np. 01.11.Z. Listę z kodami znajdziesz na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd. Dla ułatwienia kody zostały podzielone na sekcje odpowiadające różnym rodzajom prowadzonej działalności:

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.

Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie.

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją.

Sekcja F – Budownictwo.

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle.

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa.

Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

Sekcja J – Informacja i komunikacja.

Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości.

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca.

Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne.

Sekcja P – Edukacja.

Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

Sekcja S – Pozostała działalność usługowa.

Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby.

Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne.

Jeśli będziesz miał problem z wyborem odpowiedniego kodu PDK możesz poprosić o pomoc Urząd Statystyczny w Łodzi. W tym celu będziesz musiał wypełnić wniosek znajdujący się na stronie: https://lodz.stat.gov.pl/osrodki/osrodek-klasyfikacji-i-nomenklatur-urzedu-statystycznego-w-lodzi/formularz, w którym dokładnie opiszesz czym ma zajmować się Twoja firma. Odpowiedź dostaniesz w ciągu miesiąca, a w szczególnie skomplikowanych sprawach – w ciągu 2 miesięcy.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo