Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług została opracowana głównie dla potrzeb statystyki, ale znajduje zastosowanie także w kwestiach podatkowych. Przedsiębiorcy muszą samemu ustalić odpowiednią PKWiU dla swoich produktów. Podpowiadamy, jak ustalić prawidłowy kod PKWiU.
Pokaż więcej

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Od 1 stycznia 2003 roku PKWiU zaczęło obowiązywać dla celów podatkowych. Obecnie obowiązuje w formie z 2015 roku.

Czym jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

PKWiU służy przede wszystkim do klasyfikacji statystycznej produktów znajdujących się w obiegu gospodarczym i ewidencji. Jest niezbędna także m.in. do ustalania prawidłowej stawki podatku VAT, stosowania zwolnień z kasy fiskalnej, obliczania podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), zryczałtowanego podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.

W PKWiU pod pojęciem produktów rozumie się wyroby i usługi. Wyrobami są surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i części znajdujące się w obrocie.

Z kolei pod pojęciem usług rozumie się:

  • wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych,
  • wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług została oparta na klasyfikacjach i nomenklaturach międzynarodowych. Opiera się na NACE (Statistical Classification of Economic Activities In the European Community - Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych w UE), CPA (Classification of Products by Activity - Klasyfikacji Produktów wg Działalności) i CN (Combined Nomenclature – Nomenklaturze Scalonej), jak również Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).

Klasyfikacja PKWIU

Klasyfikacja PKWiU obejmuje siedem następujących poziomów:

A – sekcja

xx – dział

xx.x – grupa

xx.xx – klasa

xx.xx.x – kategoria

xx.xx.xx – podkategoria

xx.xx.xx.x – pozycja

Przykładowo Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez pola kempingowe oznaczone są symbolem 55.30.12.0. Znajdują się one:

  • w sekcji „I”,
  • w dziale 55 - Usługi związane z zakwaterowaniem,
  • w grupie 3 - Usługi świadczone przez pola kempingowe (wyłączając pola dla pojazdów kempingowych i pola namiotowe),
  • w klasie 30 - Usługi świadczone przez pola kempingowe (wyłączając pola dla pojazdów kempingowych i pola namiotowe),
  • w kategorii 1 - Usługi świadczone przez pola kempingowe (wyłączając pola dla pojazdów kempingowych i pola namiotowe),
  • podkategorii 12 - Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez pola kempingowe,
  • na pozycji 0 - Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez pola kempingowe.

Przedsiębiorcy muszą sami ustalić prawidłowy numer PKWiU. Jest to kluczowe dla zastosowania odpowiedniej stawki podatku VAT oraz ustalenia, czy istnieje obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Pomocna do ustalenia prawidłowej PKWiU jest wyszukiwarka PKWiU zamieszczona na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Jeżeli przedsiębiorca mimo to ma problem z ustaleniem prawidłowego numeru, może zwrócić się z prośbą o jego ustalenie do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Pytanie trzeba złożyć na piśmie z własnoręcznym podpisem, ponieważ informacje nie są udzielane telefonicznie.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo