Na Kapitalni.org omawiamy popularny skrótowiec, który jest obowiązkowy dla wielu podmiotów prowadzących działalność w Polsce. Sprawdź, czy zaliczasz się do grupy osób, które muszą uzyskać REGON.
Pokaż więcej

Co to jest REGON?

Jest to popularny skrótowiec, który bierze się z nazwy Rejestr Gospodarki Narodowej. W praktyce stosuje się go do opisania całego rejestru, jako instytucji prowadzonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ale też jako określenie numeru identyfikacyjnego nadawanego podmiotom zobowiązanym do jego posiadania. Robiąc krok wstecz warto przypomnieć, że za pierwszą regulację prawną przewidującą numery statystyczne w jednostkach gospodarki uważa się uchwałę nr 199 Rady Ministrów PRL z dnia 12 lipca 1966 roku w sprawie nadania numerów statystycznych jednostkom gospodarki uspołecznionej. Jej następczynią stała się uchwała rządowa o utworzeniu systemu REGON z 1975 roku. Aktualnie system ten jest prowadzony w oparciu o ustawę z 1995 roku o statystyce publicznej (dalej: Ustawa).

Czy REGON jest obowiązkowy?

Obowiązkowi posiadania wpisu w rejestrze podlegają osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne). REGON muszą mieć także jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów. Reguluje to art. 42 Ustawy.

Warto nadmienić, że obowiązek nie ciąży na osobach fizycznych, które prowadzą działalność oświatową oraz tych, których przychód z działalności nie przekracza 75 procent minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Ile cyfr ma numer REGON?

Zasadniczo numer ten składa się z 9 cyfr, nadawanych zgodnie z kluczem. Dwie początkowe cyfry informują o województwie, w którym dany podmiot jest zarejestrowany (są to kolejne numery parzyste od 02 dla województwa dolnośląskiego do 32 dla woj. zachodniopomorskiego). Kolejne sześć cyfr to nadawany urzędowo numer seryjny. Ostatnia cyfra pełni funkcję kontrolną. Początkowo numer REGON był budowany z siedmiu cyfr, a po zmianie przepisów numery nadane wcześniej zostały uzupełnione o dwa zera na początku. W praktyce można spotkać też REGON-y 14-cyfrowe. Jest on przeznaczony dla podmiotów, które mają więcej niż jedną siedzibę na terenie więcej niż jednego województwa. Jest wtedy stosowany tzw. identyfikator jednostki lokalnej.  

Do czego służy rejestr REGON?

Zgodnie z deklaracją GUS, czyli właściciela rejestru, służy on osiągnięciu spójności identyfikacyjnej podmiotów gospodarki narodowej wpisywanych do innych urzędowych rejestrów i systemów informacyjnych administracji publicznej, jednolitości opisów stosowanych w nomenklaturze pojęciowej i klasyfikacyjnej we wszystkich urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. REGON dostarcza ogólnej charakterystyki działających w gospodarce narodowej podmiotów w przekrojach: terytorialnym, własnościowym, rodzajów działalności czy form prawnych. Co więcej, umożliwia sporządzanie wykazu adresów działających podmiotów. Jest też podstawą do tworzenia baz i banków danych o podmiotach gospodarki narodowej. Wreszcie stanowi główne źródło zasilania bazy jednostek wybieranych do badań statystycznych.

Kto nadaje REGON?

Jak wspomnieliśmy we wstępnie bezpłatny numer identyfikacyjny nadaje GUS. Podmioty, które są zarejestrowane w innym systemie, CEIDG albo w KRS nie muszą składać dodatkowego wniosku o REGON. Stosowne zgłoszenie trafia do urzędu bez angażowania przedsiębiorcy. Jednak firmy, które nie są objęte żadnym z powyższych rejestrów muszą zgłosić się po REGON samodzielnie.

Jak uzyskać REGON? Wniosek o nadanie

W przypadku, gdy dany podmiot musi dokonać zgłoszenia samodzielnie (bo nie widnieje ani w CEIDG, ani w KRS) korzysta się ze wzorów RG-OP, dla osób prawnych lub z RG-OF, dla osób fizycznych, w praktyce najczęściej rolników. Osoby prawne muszą rozbudować dokumentację o kopię umowy spółki, informacje o wspólnikach (na druku RG-SC), załącznik RG-RD (gdy spółka ma więcej niż 9 kodów PKD) oraz ewentualne pełnomocnictwo. Wniosek o nadanie REGON trzeba złożyć do 14 dni od momentu założenia firmy.

Ile trwa nadanie REGON?

Zazwyczaj na otrzymanie numeru identyfikacyjnego czeka się do 7 dni od momentu złożenia wniosku.

Jak znaleźć REGON firmy?

Numer identyfikacyjny REGON można odnaleźć za pomocą wyszukiwarki udostępnionej na stronach Głównego Urzędu Statystycznego pod nazwą Baza internetowa REGON. Korzystając z niej można sprawdzić czy numer, którym dysponujemy jest prawidłowy lub zidentyfikować go wpisując dane adresowe weryfikowanej firmy. W tej samej bazie można odnaleźć informacje także o numerach NIP oraz KRS.

Jak sprawdzić REGON?

Weryfikacji numeru REGON służy tzw. cyfra kontrolna. W standardowych, 9-cyfrowych, to ta ostatnia. Oblicza się ją według klucza, w którym pierwsze osiem cyfr mnoży się przez wagi: 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Następnie zsumowany wynik tych obliczeń dzieli się przez 11 i wyznacza resztę dzielenia. To właśnie ta reszta stanowi ostatnią liczbę numeru REGON. Gdyby wynikiem była liczba 10, za cyfrę kontrolną przyjmuje się 0.

REGON – podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U. 1995 Nr 88 poz. 439) – link

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo