Ryczałt na zakup opału jest jedną z form pomocy społecznej uregulowaną ustawą o dodatkach mieszkaniowych. Na Kapitalni.org wyjaśniamy jaką kwotą można zasilić domowy budżet oraz kiedy możesz ubiegać się o ryczałt.
Pokaż więcej

W sytuacji, gdy twoje mieszkanie nie jest wyposażone w instalację umożliwiającą korzystanie z ogrzewania, ciepłej wody lub gazu, a kwalifikujesz się do uzyskania dodatku mieszkaniowego, masz prawo ubiegać się także o ryczałt na zakup opału.

Ryczałt na zakup opału a dodatek mieszkaniowy

Wspomniany wyżej dodatek mieszkaniowy to różnica między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, takimi jak czynsz, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe oraz wydatki stanowiące podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału, a kwotą wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w wysokości od 10 do 15 procent dochodów gospodarstwa domowego. Szczegółowy opis wraz z przykładem, jak obliczyć wysokość dodatku mieszkaniowego zajdziesz TUTAJ.

Wysokość ryczałtu na zakup opału oblicza się w oparciu o średnią cenę brutto za 1 kWh prądu, która jest ogłaszana na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.2).

Ryczałt na zakup opału - jak go obliczyć?

Jeśli zajmowany przez ciebie lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację:

  • doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania – za wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału uznaje się równowartość 5 kWh energii elektrycznej na 1 m2 normatywnej powierzchni użytkowej, jednak nie więcej niż 45m2,
  • ciepłej wody – za wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału uznaje się równowartość 20 kWh energii elektrycznej na każdego członka gospodarstwa domowego,
  • gazu przewodowego – za wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału uznaje się równowartość 10 kWh energii elektrycznej w jednoosobowym gospodarstwie domowym oraz równowartość 2 kWh na każdą dodatkową osobę.

W celu ustalenia wysokości ryczałtu na zakup opału sumuje się dwa rodzaje wydatków: świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (np. czynsz) oraz opisane powyżej wydatki stanowiące podstawę obliczenia ryczałtu. Następnie oblicza się udział procentowy wydatków będących podstawą obliczenia ryczałtu w łącznej kwocie poniesionych wydatków. Kwota ryczałtu na zakup opału będąca częścią dodatku mieszkaniowego, która jest wypłacana wnioskodawcy, stanowi iloczyn dodatku mieszkaniowego i opisanego w poprzednim zdaniu wskaźnika procentowego.

Jednocześnie należy wskazać, że wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem na zakup opału, zasadniczo nie może przekraczać 70 procent wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70 procent faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

Ryczałt na zakup opału - kiedy się go wypłaca?

Ryczałt na zakup opału jest wypłacany razem z dodatkiem mieszkaniowym do 10. dnia każdego miesiąca, w jakim przysługuje. Trafia on do rąk osoby uprawnionej, czyli zarządcy nieruchomości, gdy uprawnionymi są najemcy albo do właściciela nieruchomości, gdy to on jest wnioskodawcą.

Ryczałt na zakup opału - podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 Nr 71 poz. 734) - link

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo