Czasem zdarza się, że komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednym ze środków jakie przysługują petentowi jest skarga na czynności komornika. Wyjaśniamy co daje ona w praktyce.
Pokaż więcej

W jakiej sytuacji można wnieść skargę na czynności komornika?

Skarga na czynności komornika może być wniesiona – i to wielokrotnie - w celu zweryfikowania jego pracy i ewentualnie nakazania mu przez sąd właściwego prowadzenia postępowania egzekucyjnego. To ustawowy przywilej wskazany w Kodeksie postępowania cywilnego (art.767). Skargę można złożyć na każde działanie lub zaniechanie komornika, które jest sprzeczne z przepisami kodeksu postępowania cywilnego dotyczącymi egzekucji. Zaskarżyć można czynności podjęte przez komornika, które w ocenie osoby poddanej egzekucji naruszają jej prawa, a także odmowę dokonania czynności, do której komornik był zobowiązany.

Kto może wnieść skargę na czynności komornika?

Skargę może wnieść strona postępowania, a zatem dłużnik lub wierzyciel. Należy pamiętać jednak, że prawo wniesienia skargi na czynności komornika przysługuje również innej osobie, której prawa zostały naruszone przez działania lub zaniechania komornika. Skargę wnosi się w terminie tygodnia od dnia dokonania przez komornika czynności, z którą się nie zgadzamy.

Przykładowo, jeżeli zostałeś zawiadomiony przez komornika pisemnie o dokonaniu określonej czynności, termin tygodniowy liczony jest od dnia otrzymania tego zawiadomienia. W przypadku, gdy komornik nie przesłał stosowanego pisma, termin na wniesienie skargi biegnie od dnia, w którym dowiedziałeś się o dokonaniu danej czynności przez komornika, np. od dnia poinformowania o zajęciu rachunku.

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga na czynności komornika powinna zawierać konkretne informacje. Oto ich lista.

  • wskazanie stron postępowania i ich adresów
  • sygnatura akt komornika
  • określenie zaskarżaną czynność lub zaniechanie dokonania czynności
  • wniosek o zmianę, o uchylenie lub o dokonanie danej czynności
  • podpis osoby wnoszącej skargę

Należy pamiętać, aby w treści skargi na komornika dokładnie określić zaskarżaną czynność, a także zamieścić informację, czy zgłaszający domaga się zmiany lub uchylenia danej czynności (lub też jej wykonania, jeśli mowa o zaniechaniu). Skargę należy także krótko uzasadnić oraz dołączyć do niej odpowiednią liczbę jej odpisów - po jednym dla każdego uczestnika oraz jeden dla komornika.

Konkretny wzór skargi na czynności komornika jest przedstawiony w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika i można go pobrać tutaj

Czy skarga na komornika wstrzymuje egzekucję długu?

W skardze można zamieścić również wniosek o wstrzymanie lub zawieszenie w całości albo w części prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Samo wniesienie skargi nie wstrzymuje bowiem ani prowadzonego postępowania egzekucyjnego, ani dokonania zaskarżonej czynności. Sąd rozpozna taki wniosek i może go uwzględnić lub nie. Może też postanowić, że postępowanie egzekucyjne zostanie zawieszone w przypadku, gdy dłużnik złoży stosowne zabezpieczenia.

Gdzie złożyć skargę na komornika?

Skargę należy wnosić do sądu rejonowego, przy którym działa komornik sądowy. Skarga powinna być wniesiona za pośrednictwem komornika prowadzącego postępowanie. Pełen wykaz komorników działających w Polsce można znaleźć na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Skarga na czynności komornika - koszty

Skargę na czynności komornika należy opłacić. Skarga podlega stałej opłacie w wysokości 50 zł. Jest ona uregulowana ustawą o kosztach sądowych z 2005 roku. Istnieje jednak możliwość ubiegania się o zwolnienie od opłaty za skargę, jeżeli skarżący wykaże, że nie jest w stanie uiścić jej bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. W tym celu należy sporządzić wniosek o zwolnienie od opłaty oraz wypełnić i załączyć formularz oświadczenia o stanie majątkowym. Formularz ten dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości -  można go również pobrać w siedzibie sądu. Zarówno wniosek, jak i oświadczenie powinno zostać złożone razem ze skargą.

Skarga na czynności komornika - terminy

Po złożeniu skargi, sąd bada ją pod względem wymogów formalnych. Jeżeli wystąpią jakieś braki, sąd wezwie do ich uzupełnienia w terminie jednego tygodnia. Należy pamiętać, aby dochować wskazanego przez sąd terminu, ponieważ jeżeli braki nie zostaną uzupełnione we wskazanym terminie, zostanie ona przez sąd odrzucona.

Sąd rozpoznaje skargę na czynności komornika na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron, natomiast rozstrzygnięcie wydaje w formie postanowienia, w którym skargę uwzględnia lub oddala. Jeżeli skarga zostanie przez sąd uwzględniona, sąd postanowi jednocześnie o uchyleniu albo zmianie czynności dokonanej przez komornika, a jeżeli zaskarżone było zaniechanie czynności, to sąd nakaże komornikowi jej wykonanie.

Na koniec ważne przypomnienie. Skarga na czynności komornika może być składana wielokrotnie.

Skarga na czynności komornika – podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296) – link
  • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2023.1144) – link
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika (Dz.U. 2018 poz. 2296) – link

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo