Każdy pracownik, pracodawca lub przedsiębiorca podlega obowiązkowym składkom społecznym w ZUS lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). A to oznacza, że trzeba je co miesiąc płacić. Jedną z nich jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, tzw. składka zdrowotna, którą co miesiąc odprowadza się do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Aktualne dane na Kapitalni.org
Pokaż więcej

Co to jest składka zdrowotna?  

Składka zdrowotna jako jeden ze składników ubezpieczeniowych umożliwia korzystanie ze świadczeń państwowej służby zdrowia, gdy tego potrzebujesz. Nie należy mylić jej ze składką na ubezpieczenie chorobowe, która zapewni ci wynagrodzenie lub zasiłek na czas niedyspozycji. 

Zgodnie z aktualnymi przepisami składka zdrowotna jest obowiązkowa lub dobrowolna, zależnie do jakiej grupy jesteś zaklasyfikowany. Zarówno ogólne zasady, jak i szczegółowe ustalenia na temat tego zobowiązania są spisane w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej (dalej w tym tekście: Ustawa). 

Należy uzupełnić, że do tematu składek na ubezpieczenie zdrowotne względem m.in. ich poboru, egzekucji, wymierzania odsetek za zwłokę i dodatkowej opłaty stosuje się przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne. Wynika tak z art. 32 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.   

Składka zdrowotna 2023 - zasady ogólne 

Przeglądając domowy budżet warto zdawać sobie sprawę, jaki procent twoich zarobków trafia na poczet dostępu do świadczeń zdrowotnych, takich jak wizyta u lekarza, operacja czy zabieg szpitalny. Twoja składka zdrowotna będzie różna zależnie od tego czy jesteś zatrudniony na etacie, prowadzisz własny biznes czy świadczysz usługi na podstawie umowy o dzieło. Warto wiedzieć również, że składka zdrowotna to świadczenie, które finansujesz samodzielnie, a twój pracodawca (jako płatnik składek) odprowadza wymaganą kwotę do ZUS. Ten zaś przekazuje pieniądze do NFZ.  

Składka zdrowotna jest rozliczana w trybie miesięcznym, w terminie do 15 dnia miesiąca (dla osób prawnych) oraz do 20. dnia miesiąca (jeśli NIE jesteś osobą prawną) 

Ile wynosi składka zdrowotna? 

Zasadniczo składka zdrowotna 2023 wynosi 9 procent podstawy wymiaru składki. Wynika tak z art. 79 Ustawy. Podstawa owa będzie różna, zależnie od wybranej formy rozliczenia podatku. Opisujemy je w kolejnych akapitach. 

Składka zdrowotna, gdy pracujesz na etacie 

9-procentowa składka zdrowotna będzie wyliczana od twojego wynagrodzenia brutto pomniejszonego o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe. W myśl ustawy o ubezpieczeniach społecznych za pracownika uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy (art.8). 

Składka zdrowotna, gdy masz umowę o dzieło 

Składka zdrowotna z tytułu wykonywania umowy o dzieło będzie odprowadzana jedynie wtedy, gdy podpisałeś ją ze swoim aktualnym pracodawcą albo w ramach umowy o dzieło wykonujesz pracę na jego rzecz. Składka zdrowotna będzie wyliczana oddzielnie dla przychodu z etatu i z wynagrodzenia w ramach dzieła. 

Składka zdrowotna, gdy masz umowę zlecenie 

Jeśli pracujesz w oparciu o umowę zlecenie składka zdrowotna będzie zastosowana, jeśli jest to twoje jedyne źródło przychodów (bo na przykład nie masz umowy o pracę). Jeśli pracujesz na kilku umowach zlecenie - składka zdrowotna będzie odprowadzana od każdej z tych umów. Jeśli pracujesz na umowie zlecenie u swojego etatowego pracodawcy to twoje zlecenie będzie potraktowane tak jak umowa o pracę i w pełni oskładkowane. Składką zdrowotną będzie objęta także umowa zlecenie zawarta z emerytem albo rencistą. 

Składka zdrowotna od umowy zlecenie nie będzie opłacona, jeśli zleceniobiorca to uczeń lub student do 26. roku życia 

Składka zdrowotna - ryczałt 

Gdy prowadzisz działalność gospodarczą i rozliczasz się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, twoja składka zdrowotna wyniesie 9 procent podstawy wymiaru składki, a wyliczysz ją z przychodu osiągniętego od początku roku kalendarzowego. Zobacz w tabeli poniżej, w których widełkach przychodowych mieści się twoja działalność na ryczałcie. 

Gdy masz przychód 

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 

Kwota podstawy wymiaru składki to 

Składka zdrowotna na ryczałcie 2023 to 

do 60 tysięcy złotych 

60 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego 

4.179,56 zł

376,16 zł 

między 60 a 300 tysięcy złotych 

100 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego 

 

6.965,94 zł

626,93 zł 

od 300 tysięcy złotych 

180 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego 

12.538,69 zł 

1.128,48 zł

Uwaga! Jeśli w ciągu roku przekroczysz próg przychodowy (zarobisz na przykład 61 tysięcy zł) obowiązuje cię wyższa składka zdrowotna i to za cały rok! Sprawdź przykład poniżej.  

Podstawa wymiaru składki 60 procent dotyczy również osób korzystających z ulgi na start

Jeśli w trakcie roku kalendarzowego przekroczysz próg przychodowy, jesteś zobowiązany, by za wszystkie miesiące tego roku uregulować tę wyższą składkę zdrowotną  

Składka zdrowotna na ryczałcie 2023 a przekroczenie progu - przykład 

Generujesz przychód w wysokości 5.300 zł miesięcznie. Przez jedenaście miesięcy tego roku płacisz składkę zdrowotną dla pierwszego progu przychodowego (do 60 tys. zł, czyli 376,16 zł za każdy miesiąc). Składka zdrowotna, jaką odprowadziłeś za ten czas wynosi 4.137,76 zł (bo 11 x 376,16 zł). 

Jeśli w ostatnim miesiącu roku nie wygenerujesz przychodu większego niż 1.700 zł twoja składka zdrowotna za grudzień będzie taka samo, jak wcześniej. Jednak, jeśli ponownie zarobisz 5.300 zł, przekroczysz próg przychodowy (o 3.600 zł) i w efekcie będziesz musiał opłacić składki zdrowotne właściwe dla drugiego progu przychodowego (od 60 do 300 tysięcy złotych).    

Do tej pory zapłaciłeś 4.137,76 zł (bo 11 x 376,16 zł), a zgodnie z Ustawą powinieneś zapłacić 7.523,16 zł (bo 12 x 626,93 zł). Brakującą kwotę (3 385,4 zł) musisz uregulować w rozliczeniu rocznym. 

Składka zdrowotna - podatek liniowy 

Gdy prowadzisz działalność i rozliczasz się podatkiem liniowym (którego stawka wynosi aktualnie 19 procent), twoja składka zdrowotna 2023 będzie wynikać z podstawy wymiaru ustalanej w oparciu o twój dochód z miesiąca poprzedzającego aktualny okres składkowy (dochód z października za składkę zdrowotną płaconą w listopadzie). Jednak miesięczna podstawa wymiaru składni nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie. Dla ułatwienia rozliczeń przyjęto jedną stawkę kwoty minimalnej na cały rok składkowy od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. w wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego (czyli 3.490 zł). Oznacza to, że składka zdrowotna 2023 przy podatku liniowym za miesiące od lutego 2023 do stycznia 2024 nie może być niższa niż 314,10 zł.  

Składka zdrowotna 2023 - karta podatkowa 

Jeśli rozliczasz się w oparciu o kartę podatkową, składka zdrowotna stanowi 9 procent podstawy wymiaru składki, którym jest minimalne wynagrodzenie z 1 stycznia danego roku (3.490 zł na rok 2023). Oznacza to, że twoja miesięczna składka zdrowotna 2023 dla karty podatkowej jest równa 314,10 zł.   

Składka zdrowotna obowiązkowa czy dobrowolna? 

Wiele osób zastanawia się czy składka zdrowotna jest obowiązkowa. Zasada ogólna brzmi: to zależy. Można wyróżnić trzy kategorie związane z koniecznością opłacania składek zdrowotnych. Opisujemy je poniżej. 

Obowiązkowa składka zdrowotna - sprawdź czy tu jesteś 

Obowiązek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego reguluje zapis w art. 66 Ustawy. Wynika z niego, że składka zdrowotna musi być opłacana przez osoby należące do jednej z poniższych grup.   

Jeśli posiadasz ubezpieczenie zdrowotne masz ustawowy obowiązek, by zgłosić do niego także członków rodziny, którzy nie mają innego tytułu do ubezpieczenia 

1) osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są: 

a) pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,  b) rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,  c) osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,  d) osobami wykonującymi pracę nakładczą,  e) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia lub osobami z nimi współpracującymi,  f) osobami duchownymi,  g) członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych lub członkami ich rodzin,  h) osobami pobierającymi świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy,  i) osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia; 

2) żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełniący terytorialną służbę wojskową, służbę kandydacką, służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - o ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu; 

3) osoby odbywające służbę zastępczą; 

4) osoby podlegające kwalifikacji wojskowej pełniące służbę w Policji, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu; 

5) żołnierze zawodowi oraz żołnierze odbywający nadterminową zasadniczą służbę wojskową i służbę okresową; 

6) policjanci; 

7) funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

8) funkcjonariusze Agencji Wywiadu; 

8a) funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

8b) funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

8c) funkcjonariusze Służby Wywiadu Wojskowego; 

9) funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu; 

10) funkcjonariusze Straży Granicznej; 

11) funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej; 

12) funkcjonariusze Służby Więziennej; 

13) funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej; 

14) posłowie pobierający uposażenia poselskie oraz senatorowie pobierający uposażenie senatorskie; 

15) sędziowie i prokuratorzy; 

15a) ławnicy sądowi niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

16) osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające uposażenie lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze; 

17) uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

18) dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

19) dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w placówkach, o których mowa w pkt 18, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 8 pkt 3; 

20) studenci i uczestnicy studiów doktoranckich niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1; 

21) alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów męskich i żeńskich i ich odpowiedników, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2; 

22) słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego; 

23) osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15. roku życia niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

24) bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

24a) osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez podmiot inny niż powiatowy urząd pracy, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

25) osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz osoby niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2003 r. poz. 514, z późn. zm.) niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

26) osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

27) osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, objęte indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

28) osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

28a) osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

28b) osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, przyznany na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

29) osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

30) osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny w wyniku zastosowania procedury, o której mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428 i 1543), niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

31) kombatanci i osoby represjonowane niepodlegający ubezpieczeniom społecznym w Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierający emerytury lub renty; 

31a) cywilne niewidome ofiary działań wojennych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

32) osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

32a) osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

33) osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

34) rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pkt 1-33 i 35-37; 

35) członkowie rad nadzorczych posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

36) aplikanci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; 

37) osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. 

Zgodnie z Ustawą, status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka rodziny będącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby, o których mowa w pkt 17-20, 26-28b oraz 30 i 33. Przepisu tego nie stosuje się jednak do małżonków, wobec których orzeczono separację prawomocnym wyrokiem sądu. 

Dobrowolna składka zdrowotna – zobacz dla kogo dostępna 

Dla niektórych osób składka zdrowotna jest świadczeniem nieobowiązkowym. Zainteresowani taką usługą korzystają wówczas z tzw. ubezpieczenia dobrowolnego. Jest ono dostępne dla każdej osoby mieszkającej w Polsce, która nie odprowadza składek zdrowotnych obowiązkowo, nie jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej lub nie jest objęta powszechnym systemem ubezpieczenia zdrowotnego w jednym z krajów Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Dobrowolna składka zdrowotna daje dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na takich samych zasadach, jak w przypadku składki zdrowotnej opłacanej obowiązkowo. Aby podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu trzeba zgłosić się do NFZ i podpisać umowę ubezpieczenia zdrowotnego. Ochrona ubezpieczeniowa zaczyna się z datą wskazaną w tej umowie i trwa jeszcze przez 30 dni po jej zakończeniu.  

Dobrowolna składka zdrowotna 2023 wynosi 9 procent podstawy wymiaru, którą to podstawą jest deklarowany dochód miesięczny. Podstawa nie może być jednak niższa niż wartość aktualnie obowiązującego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku. Jest ono ogłaszane w trybie kwartalnym przez Prezesa GUS.  

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z 19 października 2023 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2023 roku wyniosło 7.465,32 zł. Oznacza to, że dobrowolna składka zdrowotna w czwartym kwartale 2023 roku nie może być niższa niż 671,88 zł miesięcznie

Miesięczną składkę zdrowotną należy opłacać z użyciem indywidualnego numeru rachunku w ZUS. 

Zanim otrzymasz dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne musisz liczyć się z opłatą dodatkową. Tego rodzaju koszt obciąży twój domowy budżet, jeśli przerwa w ubezpieczeniu była dłuższa niż trzy miesiące. Im dłuższa przerwa, tym wyższa opłata dodatkowa. Musisz uiścić ją (w całości lub pierwszą ratę) przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej.  

Niezależnie od miesięcznej składki zdrowotnej zawierając umowę ubezpieczeniową z NFZ musisz dopłacić 

 • jednorazowo nie mniej niż 1.493,06 zł (20 proc. podstawy wymiaru), jeśli twoja składka zdrowotna nie była uiszczana od 3 miesięcy do jednego roku, 
 • jednorazowo lub w 3 ratach nie mniej niż 3.732,66 zł (50 proc. podstawy wymiaru), jeśli twoja składka zdrowotna nie była opłacana powyżej jednego roku do 2 lat, 
 • jednorazowo lub w 6 ratach nie mniej niż 7.465,32 zł (100 proc. podstawy wymiaru), jeśli twoja składka zdrowotna nie była opłacana powyżej 2 do 5 lat, 
 • jednorazowo lub w 9 ratach nie mniej niż 11.197,98 zł (150 proc. podstawy wymiaru), jeśli twoja składka zdrowotna nie była opłacana powyżej 5 do 10 lat, 
 • jednorazowo lub w 12 ratach nie mniej niż 14.930,64 zł (200 proc. podstawy wymiaru), jeśli twoja składka zdrowotna nie była opłacana powyżej 10 lat. 

Pamiętaj, że tytuł osoby ubezpieczonej mógł przysługiwać ci m.in. z tytułu świadczenia pracy, pobierania renty czy emerytury, ale też, jeśli byłeś zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny osoby ubezpieczonej. 

Dobrowolna składka zdrowotna dla cudzoziemców i wolontariuszy 

Od listopada 2018 roku dla cudzoziemców - studentów spoza UE oraz cudzoziemców - duchownych spoza UE albo osób spoza UE odbywających staż adaptacyjny, kurs języka polskiego albo kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, podstawa wymiaru składki wynosi 620 zł, a wysokość składki zdrowotnej jest równa 55,80 zł miesięcznie. 

Jeszcze jeden wyjątek stanowi dobrowolna składka zdrowotna dla wolontariuszy. Z powodu zmiany płacy minimalnej dla nich, od lipca 2023 roku podstawa wymiaru składki, płatna od sierpnia 2023 roku, wynosi 3.600 zł. Oznacza to, że 9-proc. dobrowolna składka zdrowotna dla wolontariuszy jest równa 324 zł miesięcznie

Wskazani powyżej cudzoziemcy i wolontariusze nie muszą wnosić opisanej w poprzednim akapicie opłaty dodatkowej. 

Ubezpieczenie zdrowotne bez składki - zobacz dla kogo 

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej nawet jeśli nie posiadasz obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia, a spełniasz wymienione niżej warunki - możesz korzystać z służby zdrowia bez opłacania składki zdrowotnej. 

Prawo to przysługuje: 

 • zgłoszonym do ubezpieczenia członkom rodziny osoby ubezpieczonej, którymi są: dzieci (własne, małżonka i przysposobione), wnuki, dzieci obce dla których ustanowiono opiekę lub dzieci obce w ramach rodziny zastępczej - do ukończenia przez nie 18. roku życia.  
 • Jeśli dziecko kontynuuje naukę po uzyskaniu pełnoletniości, może być zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny, aż do ukończenia 26. roku życia. Później, jeśli nie jest ubezpieczone z innego tytułu, powinno powiadomić szkołę lub uczelnię, która będzie zobowiązana zgłosić je do ubezpieczenia w NFZ. Dzieci posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi mogą być zgłaszane do ubezpieczenia bez ograniczenia wieku, 
 • małżonkom, ale nie konkubentom, 
 • krewnym wstępnym (rodzicom, dziadkom) pozostającym z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, 
 • osobom przebywającym w Polsce, uprawionym do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji - ubezpieczonym w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 

Poza tym prawo do korzystania z służby zdrowia bez opłacania składki zdrowotnej mają 

 • osoby posiadające obywatelstwo polskie, które nie ukończyły 18. roku życia, 
 • osoby posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu (do 42. dnia po porodzie), 
 • osoby nieubezpieczone, spełniające kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej - na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, 
 • osoby, które były narażone na zakażenie poprzez kontakt z osobami zakażonymi lub materiałem zakaźnym - w zakresie badań w kierunku błonicy, cholery, czerwonki, duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C, nagminnego porażenia dziecięcego, 
 • uzależnieni od alkoholu i narkotyków - w zakresie leczenia odwykowego, 
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi - w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, 
 • Posiadacze Karty Polaka - w zakresie korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, chyba że umowa międzynarodowa, w której Polska jest stroną, przewiduje zasady bardziej korzystne. 

Składka zdrowotna a działalność gospodarcza 

W pierwszej części artykułu opisaliśmy jak składka zdrowotna może różnić się, zależnie od tego czy jako przedsiębiorca rozliczasz się podatkiem liniowym, ryczałtem czy kartą podatkową. Należy uzupełnić te informacje o przypadek, gdy prowadzisz działalność gospodarczą i zatrudniasz współpracowników. 

Składka zdrowotna osoby współpracującej 2023 

Model wyliczenia 9-proc. składki zdrowotnej opiera się na założeniu, że podstawę wymiaru tej składki stanowi 75 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (czyli 75 proc. od 6.965,94 zł = 5.224,46 zł). Oznacza to, że składka zdrowotna osoby współpracującej z osobą prowadzącą działalność gospodarczą wynosi 470,20 zł miesięcznie

Zawieszenie działalności a składka zdrowotna 

W przypadku przestoju jako osoba prowadząca działalność gospodarczą możesz zdecydować się na zawieszenie swojego biznesu. Aż do czasu, gdy wznowisz go nie musisz odprowadzać składki zdrowotnej. Jeśli decyzja o czasowym zamknięciu firmy przypada w trakcie miesiąca, składka zdrowotna musi być uregulowana w całości (nawet, gdy prowadzisz działalność choćby przez jeden dzień miesiąca). Warto pamiętać, że jeśli po zatrzymaniu biznesu nie posiadasz innego tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, możesz skorzystać z dobrowolnej składki zdrowotnej. Opisaliśmy ją wyżej w tym artykule. 

Składka zdrowotna emeryta 2023 

Pobierając emeryturę również odprowadzasz składkę zdrowotną. Wynosi ona 9 procent wartości twojej emerytury brutto. 

Składka zdrowotna – podstawa prawna 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135) - link

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo