Przygotowaliśmy ten artykuł, aby przedstawić w jednym miejscu aktualne informacje na temat jaka jest wysokość składek ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarczą, za miesiące styczeń - grudzień 2021 r. Wszystkie dane są dostępne jako tabela oraz w formie materiału do pobrania.
Pokaż więcej

Składki ZUS 2021 a działalność gospodarcza

Temat składek ZUS może budzić niejasności, szczególnie u przedsiębiorców którzy rozpoczynają lub wznawiają działalność gospodarczą po dłuższej, minimum 5-letniej przerwie. Przysługuje im bowiem tzw. ZUS preferencyjny a to oznacza, że przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia biznesu w ich kieszeni zostanie więcej pieniędzy.

Ile wynosi składka ZUS 2021?

Wysokość składki ZUS w 2021 roku wynosi od 627,01 zł do 1 457,49 zł, zależnie od tego czy przedsiębiorca korzysta ze stawek preferencyjnych czy jest już po okresie ulgi i podlega pełnemu oskładkowaniu. Znaczenie ma również fakt czy przedsiębiorca decyduje się płacić dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Szczegółowe wyliczenia dla każdego wariantu zawiera tabela składek ZUS w roku 2021, poniżej.

Pełne składki ZUS 2021 tabela za miesiące styczeń - grudzień

Tak przedstawiają się składki ZUS 2021 dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a które nie korzystają z dodatkowych ulg podatkowych.

Pełne składki ZUS 2021 - tabela

Preferencyjne składki ZUS 2021 tabela za miesiące styczeń - grudzień

Składki ZUS 2021 wyglądają inaczej dla przedsiębiorcy, który jest na początku swojej kariery i korzysta z tzw. preferencyjnego ZUS-u. W takim przypadku podstawę wymiaru składek stanowi kwota równa 30% wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. W 2021 roku wynosi ono 2800 zł, zatem podstawa wymiaru składek jest równa 840 zł.

Preferencyjne składki ZUS 2021 – tabela

Termin płatności składek ZUS

Podatnicy są zobowiązani do opłacania składek za dany miesiąc w jednym z poniższych terminów:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,

  • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,

  • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.Jeżeli termin wskazany powyżej przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu przyjmuje się następny dzień roboczy.
Podstawę prawną dla tych terminów stanowią Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2495).

Uzupełnienie do tabeli opisujących składki ZUS 2021

[1] Jest to kwota, która odpowiada 60% prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2021 roku jest równa 5 259 zł. Roczna podstawa wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2021 roku może wynosić maksymalnie 157.770 zł. Miesięczna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekroczyć miesięcznie 13.147,50 zł.

[2] Jest to kwota, która odpowiada 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2020 roku, włącznie z wypłatami z zysku.

[3] Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Nie opłaca się składki na te fundusze, gdy skończyło się 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).  Składek tych nie stosuje się w wersji preferencyjnej.

[4] Składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wyliczeniu ustalono stosując stopę procentową 1,67%. Jeśli płatnika obowiązuje inna wartość tej stopy w danym okresie, powinien zastosować wartość obowiązującą.

[5] Jest to kwota, która odpowiada 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2021 r. Od 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.800 zł. Roczna podstawa wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2021 roku może wynosić maksymalnie 157.770 zł. Miesięczna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekroczyć miesięcznie 13.147,50 zł.

Pliki do pobrania

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo