Przygotowaliśmy ten artykuł, aby przedstawić w jednym miejscu aktualne informacje na temat jaka jest wysokość składek ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarczą, za miesiące styczeń - grudzień 2021 r. Wszystkie dane są dostępne jako tabela oraz w formie materiału do pobrania.
Pokaż więcej
Porady prawne online nawet w 24h

Składki ZUS 2021 a działalność gospodarcza

Temat składek ZUS może budzić niejasności, szczególnie u przedsiębiorców którzy rozpoczynają lub wznawiają działalność gospodarczą po dłuższej, minimum 5-letniej przerwie. Przysługuje im bowiem tzw. ZUS preferencyjny a to oznacza, że przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia biznesu w ich kieszeni zostanie więcej pieniędzy.

Ile wynosi składka ZUS 2021?

Wysokość składki ZUS w 2021 roku wynosi od 627,01 zł do 1 457,49 zł, zależnie od tego czy przedsiębiorca korzysta ze stawek preferencyjnych czy jest już po okresie ulgi i podlega pełnemu oskładkowaniu. Znaczenie ma również fakt czy przedsiębiorca decyduje się płacić dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Szczegółowe wyliczenia dla każdego wariantu zawiera tabela składek ZUS w roku 2021, poniżej.

Pełne składki ZUS 2021 tabela za miesiące styczeń - grudzień

Tak przedstawiają się składki ZUS 2021 dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a które nie korzystają z dodatkowych ulg podatkowych.

Pełne składki ZUS 2021 - tabela

Preferencyjne składki ZUS 2021 tabela za miesiące styczeń - grudzień

Składki ZUS 2021 wyglądają inaczej dla przedsiębiorcy, który jest na początku swojej kariery i korzysta z tzw. preferencyjnego ZUS-u. W takim przypadku podstawę wymiaru składek stanowi kwota równa 30% wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. W 2021 roku wynosi ono 2800 zł, zatem podstawa wymiaru składek jest równa 840 zł.

Preferencyjne składki ZUS 2021 – tabela

Termin płatności składek ZUS

Podatnicy są zobowiązani do opłacania składek za dany miesiąc w jednym z poniższych terminów:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,

  • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,

  • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.Jeżeli termin wskazany powyżej przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu przyjmuje się następny dzień roboczy.
Podstawę prawną dla tych terminów stanowią Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2495).

Uzupełnienie do tabeli opisujących składki ZUS 2021

[1] Jest to kwota, która odpowiada 60% prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2021 roku jest równa 5 259 zł. Roczna podstawa wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2021 roku może wynosić maksymalnie 157.770 zł. Miesięczna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekroczyć miesięcznie 13.147,50 zł.

[2] Jest to kwota, która odpowiada 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2020 roku, włącznie z wypłatami z zysku.

[3] Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Nie opłaca się składki na te fundusze, gdy skończyło się 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).  Składek tych nie stosuje się w wersji preferencyjnej.

[4] Składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wyliczeniu ustalono stosując stopę procentową 1,67%. Jeśli płatnika obowiązuje inna wartość tej stopy w danym okresie, powinien zastosować wartość obowiązującą.

[5] Jest to kwota, która odpowiada 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2021 r. Od 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.800 zł. Roczna podstawa wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2021 roku może wynosić maksymalnie 157.770 zł. Miesięczna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekroczyć miesięcznie 13.147,50 zł.

Pliki do pobrania

5
/ 5
(liczba głosów: 
1
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo