W dobie koronawirusa osoba, która przekracza granicę państwową, musi odbyć obowiązkową kwarantannę. Trwa ona 14 dni. Za ten czas przysługują świadczenia pieniężne z tytułu choroby. Mogą na nie liczyć także ci, którzy są objęcie przymusową izolacją.
Pokaż więcej

Odbycie kwarantanny narzuciły przepisy wprowadzone na podstawie ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r., poz. 1239 i 1495 oraz Dz.U. z 2020 r., poz. 284, 322 i 374) w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, czyli popularnie zwanym koronawirusem, a dokładnie rozporządzenia:

  • Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 491),
  • Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 566; dalej: rozporządzenie RM).

Obowiązkowa kwarantanna

Zgodnie z rozporządzeniami RM i ministra zdrowia osoba, która przekracza granicę po 15 marca 2020 r., aby dotrzeć do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu w Polsce, musi:

  • przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej adres miejsca zamieszkania lub pobytu, gdzie będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, oraz numer telefonu,
  • odbyć obowiązkową kwarantannę z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi, która ma trwać14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy.

To oznacza, że jeśli ktoś wjechał do Polski np. 31 marca 2020 r., to jego kwarantanna domowa musi trwać od 1 do 14 kwietnia 2020 r.

Świadczenia chorobowe dla osób objętych kwarantanną

W takiej sytuacji osobie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym, czyli np.:

  • pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe),
  • zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne),
  • osobie prowadzącej działalność pozarolniczą (ubezpieczenie dobrowolne),

przysługują świadczenia z tytułu choroby. Jest to wynagrodzenie za czas choroby, które wypłaca pracodawca na podstawie art. 92 kodeksu pracy, lub zasiłek chorobowy (tzw. chorobowe), które wypłaca ZUS.

Zgodnie z § 3 rozporządzenie RM osoba, która odbywa kwarantannę, powiadamia o tym swojego pracodawcę telefonicznie lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (mailem, SMS-em, faksem).

Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, osoba objęta kwarantanną składa także pisemne oświadczenie o tym, że ją odbyła już po tym, gdy przekroczyła granicę. Takie pismo pracownika lub zleceniobiorcy ma trafić do płatnika składek, czyli np. do pracodawcy, zleceniodawcy, ZUS.

Oświadczenie takie można złożyć mailowo lub np. faksem. Jest ono także dowodem, który usprawiedliwia nieobecność w pracy w czasie, kiedy trwa obowiązkowa kwarantanna.

Jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje, żeby osobie, która odbywa kwarantannę, skrócić ten okres lub zwolnić z tego obowiązku, musi ona o tym poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe (np. pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS). Chodzi o to, żeby tzw. chorobowe wypłacić za rzeczywistą ilość dni przymusowej domowej izolacji.

Wzór oświadczenia o odbywaniu kwarantanny

ZUS na swojej stronie internetowej publikuje wzór oświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Trzeba je wypełnić w kratkach wielkimi literami, czarnym lub niebieskim kolorem i podać adres do korespondencji w tej sprawie.

Pracodawca lub podmiot, który wypłaca świadczenie pieniężne z tytułu choroby, może wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, aby zweryfikować dane z wniosku. Takie wystąpienie trzeba uzasadnić.

Ten wzór minimalnie różni się od zawartości, jaką wskazuje § 6 pkt 5 rozporządzenia RM. Precyzuje adres osoby poddanej kwarantannie oraz dodatkowo wskazuje numer rachunku bankowego, na który ma być przelane świadczenie za czas odbywanej kwarantanny.

OŚWIADCZENIE O ODBYWANIU PRZYMUSOWEJ KWARANTANNY PO PRZEKROCZENIU GRANICY

Dane osoby odbywającej kwarantannę:
PESEL:
Seria i numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli:
Imię i nazwisko:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Zagraniczny kod pocztowy:
Nazwa państwa:
Podaj, jeśli Twój adres jest inny niż polski:
Numer telefonu:
Adres poczty elektronicznej:
Podaj numer telefonu i adres e-mail – to ułatwi nam kontakt w sprawie:
Rachunek bankowy, na który ma być przekazywane świadczenie:
Data rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny: od - do
Zobowiązuję się poinformować płatnika zasiłku chorobowego (płatnika składek lub ZUS) o skróceniu lub zwolnieniu mnie z obowiązku odbycia kwarantanny przez państwowego inspektora sanitarnego.
(miejscowość) (data) (czytelny podpis)

Kiedy złożyć oświadczenie o odbytej kwarantannie?

Oświadczenie do pracodawcy o odbytej kwarantannie pracownik składa w ciągu trzech dni roboczych od jej zakończenia. Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek jak najszybciej, ale nie później niż w ciągu 7 dni, przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może przy tym skorzystać z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wtedy skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

Osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące, składają oświadczenie bezpośrednio w ZUS. Mogą je przekazać elektronicznie – przez portal PUE ZUS, wykorzystując do tego wniosek ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Należy do niego dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.

Kto może być objęty kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym?

Obowiązkową kwarantannę lub nadzór epidemiologiczny można także nałożyć na osoby, które nie powróciły z zagranicy. Chodzi o tych, którzy są zdrowi, ale mają lub mieli styczność z osobami chorymi na choroby zakaźne. Taki tryb postępowania dopuszcza art. 34 ust. 2 ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi. Takie osoby oraz powracający z zagranicy – zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia RM - odbywają kwarantannę z tymi, którzy wspólnie z nimi zamieszkują lub gospodarują.
O takiej izolacji na podstawie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi decydują organy inspekcji sanitarnej i nie może ona trwać dłużej niż 21 dni, licząc od ostatniego dnia styczności. Ponadto taka obowiązkowa kwarantanna lub nadzór epidemiologiczny można stosować wobec tej samej osoby więcej niż raz. Aż do czasu, gdy stwierdzi się, że nie ma zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.
Ci, którzy są poddani kwarantannie, ale nie wrócili z zagranicy, powinni podać mailowo lub telefonicznie Państwowej Inspekcji Sanitarnej dane osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących (imię i nazwisko, PESEL). Poddani takiej izolacji powinni też zawiadomić o tym fakcie pracodawców, a następnie mogą ubiegać się o świadczenia chorobowe. Aby je otrzymać, składają pisemne oświadczenie, które potwierdza, że odbyły obowiązkową kwarantannę.

Zasiłek opiekuńczy lub chorobowy

Jeżeli państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny zdecyduje o poddaniu kwarantannie lub izolacji, to jest to podstawa do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem. Aby je uzyskać, decyzję inspektora sanitarnego przekazuje się wypłacającemu świadczenie (np. pracodawcy, zleceniodawcy, ZUS). Tryb postępowania dla innych ubezpieczonych w kwarantannie po decyzji rządu jest taki sam jak przy świadczeniach dla przebywających w niej po powrocie z zagranicy.

Przymusowy pobyt w domu przy pracy zdalnej

Jeśli pracownik został skierowany do pracy zdalnej, a nałożono na niego obowiązkową kwarantannę, to także może wystąpić o świadczenia chorobowe. Jeśli jednak nie jest chory i nie zgłasza się po zwolnienie lekarskie, czyli lekarz nie orzeka wobec niego o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, to może nadal wykonywać w domu swoje zadania służbowe.
Gdyby jednak przy pracy zdalnej i przymusowej izolacji zaczął się np. gorzej czuć i gorączkował, wtedy swoje objawy zgłasza lekarzowi. Gdy ten wystawi mu zwolnienie lekarskie, za ten okres pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego. Nie otrzymuje więc swojego właściwego wynagrodzenia za pracę zgodnie z podstawową zasadą, że w tym samym okresie nie można pobierać dwóch świadczeń/wypłat.
Prawdopodobnie więc ci, którzy nie mają żadnych niepokojących objawów i pracują zdalnie, nie zdecydują się na świadczenia chorobowe, bo są one niższe od ich pensji.

Ile wynosi świadczenie chorobowe dla osób objętych kwarantanną?

Za czas kwarantanny pracownik otrzyma wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy, jeśli ten okres się przedłuży, bo np. pracownik zachoruje. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca, a zasiłek chorobowy – ZUS.

Wynagrodzenie chorobowe wypłaca się za pierwsze 33 dni lub 14 dni choroby w roku kalendarzowym. Ten drugi przypadek dotyczy pracownika, który osiągnął 50. rok życia. Otrzyma je za 14 dni kalendarzowych od nowego roku kalendarzowego, który następuje po roku, w którym 50-latek osiągnął taki wiek. Od 34. lub 15. dnia choroby należy się zasiłek chorobowy.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 645 t.j.) zasiłek chorobowy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. U pracownika tę podstawę zasiłku i wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy kalendarzowych, które poprzedzają miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, a w tym przypadku obowiązkowa kwarantanna.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo