Jeśli zastanawiasz się czy możesz ubiegać się o wydanie świadectwa pracy online - sprawdź naszą interpretację. Na Kapitalni.org wyjaśniamy, jak ubiegać się o wydanie zaświadczenia w formie elektronicznej.
Pokaż więcej

Świadectwo pracy jest ustawowym dokumentem, który potwierdza fakt świadczenia pracy. Zawarte w nim informacje będą podstawą między innymi do wyliczenia urlopu w nowym miejscu pracy oraz dowodem prawa do uzyskania składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne. Od maja 2023 roku wszedł w życie nowy wzór świadectwa pracy. Publikujemy go, wraz z szerokim omówieniem, w tym artykule.

Świadectw pracy online – podstawowe informacje

Zagadnienia związane z przygotowaniem i wydawaniem świadectwa pracy są szczegółowo omówione w ustawie Kodeks pracy oraz rozporządzeniach Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Istotnym punktem odniesienia są również zapisy Kodeksu cywilnego.

Świadectwo pracy online

Gdy dochodzi do zakończenia współpracy, pracodawca musi wydać świadectwo pracy. Powinien zrobić to w dniu zakończenia angażu lub w ciągu 7 dni, gdy z uzasadnionych powodów nie jest możliwe jego wydanie od ręki. Gdy dokument będzie wydany w ciągu tygodnia, musi on zostać dostarczony za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) albo w inny sposób (art. 97, par. 1 Kodeksu pracy).

Świadectwo pracy online musi być podpisane

Z kolei z Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r., które zmieniło bazowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy wynika, że świadectwo pracy musi być podpisane przez pracodawcę, jego reprezentanta albo osobę mającą prawo do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy.

Sięgając do zapisów Kodeksu cywilnego, za podpis można przyjąć złożenie własnoręcznego podpisu (art. 78, par. 1 Kodeksu cywilnego), jednak Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Istotne, że Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. (art. 78(1), par. 1 i 2 kodeksu cywilnego).  

Na podstawie powyższych zapisów można założyć, że nie ma przeciwwskazań prawnych, by wydać świadectwo pracy online.

Warto pamiętać, że jeśli w ciągu 7 wspomnianych wyżej dni dochodzi do nawiązania między tymi samymi stronami nowego stosunku pracy to świadectwo pracy online czy papierowe będzie wydane jedynie na wniosek pracownika. Wniosek ten może być złożony w formie odręcznej lub elektronicznej.

Świadectwo pracy online – podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectwa pracy (Dziennik Ustaw 2016, poz. 2292) - link
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. 2023 poz. 912) - link
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141) – link
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93) - link

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo