Zobacz, jak może wyglądać wezwanie do zapłaty.
Pokaż więcej

Wzór dokumentu wezwania do zapłaty

Wrocław, dnia [data]

[imię i nazwisko / nazwa dłużnika]
[adres]

WEZWANIE DO ZAPŁATY PRZED WNIESIENIEM POZWU

Działając w imieniu [imię i nazwisko lub nazwa wierzyciela] (zwanej dalej „Wierzycielem”), na podstawie zlecenia w zakresie prowadzenia działań windykacyjnych dotyczących Państwa zadłużenia wynikającego z faktur i/lub not obciążeniowych wskazanych poniżej:

[tabela lub enumeratywne wskazanie faktur]

Roszczenie/nr dokumentu

Data wystawienia

Termin płatności

należność

Odsetki na dzień [data pisma]

Saldo (łączna kwota na dzień [data pisma]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZYWAMY DO ZAPŁATY

[kwota] zł

na rachunek bankowy Wierzyciela o numerze: [numer rachunku] w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania. Do ww. kwoty proszę doliczyć odsetki od należności wynikającej z faktury od dnia sporządzenia niniejszego wezwania do dnia zapłaty. 

Niniejsze wezwanie kieruję do Państwa jako wezwanie przedsądowe. W przypadku bezskutecznego upływu zakreślonego terminu, do właściwego sądu zostanie wniesiony przygotowany już pozew, coniezależnie od narastających odsetek od zadłużenia może w sposób wydatny powiększyć Państwa należności o koszty postępowania.

radca prawny

[imię i nazwisko]

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo