Umowa przedwstępna to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się zawrzeć oznaczoną umowę przyrzeczoną. Ta zaś może dotyczyć m.in. dowolnego zobowiązania wzajemnego w przyszłości. Najczęściej jednak umowy przedwstępne obejmują obrót nieruchomościami czy planowane zatrudnienie.
Pokaż więcej

Definicję umowę przedwstępnej wskazuje art. 389 § 1 kodeksu cywilnego umieszczony w tytule III księgi III (zobowiązania). Powinna ona określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, czyli tej ostatecznej.

Do czego służy umowa przedwstępna?

Umowę przedwstępną strony zawierają po to, aby określić warunki, jakie trzeba spełnić, aby doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej. Strony mają więc złożyć odpowiednie oświadczenia woli, które skutkują zawarciem kontraktu przyrzeczonego w określonym terminie. Umowa przedwstępna ma za przedmiot zobowiązanie do złożenia oświadczeń woli o określonej treści i nie obejmuje swoją treścią innych zobowiązań stron (wyrok Sądu Najwyższego z 25 lipca 2013 r., II CSK 575/12).

Jeśli w umowie przedwstępnej nie ma istotnych elementów umowy przyrzeczonej, to nie są spełnione warunki, jakie decydują o ważności umowy przedwstępnej. Umowa przedwstępna będzie więc nieważna. Tak orzekł m.in. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 19 listopada 2019 r. (I AGa 76/19).

Nawet gdyby jednak strony nie wskazały precyzyjnie istotnych postanowień umowy przyrzeczonej, ale podały podstawy pozwalające na ich ustalenie najpóźniej w chwili, w której zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej stało się wymagalne, taka umowa obowiązuje. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 6 lutego 2018 r. (IV CSK 72/17).

Forma umowy przedwstępnej

Nie ma przepisu, który nakazywałby, aby umowę przedwstępną przyjąć w określonej formie. Strony mogą więc wybrać zwykłą postać pisemną lub akt notarialny. Obie formy będą ważne, choć zdecydowanie ten drugi sposób jest bezpieczniejszy dla stron, szczególnie przy umowach dotyczących nieruchomości. Na jej podstawie i kupujący, i sprzedający mogą dochodzić zawarcia umowy sprzedaży przed sądem. Podkreśla to art. 390 § 2 k.c. Gdyby umowa przedwstępna czyniła zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, co w szczególności dotyczy formy, to strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy docelowej.

Akt notarialny to jednak znacznie droższa opcja umowy przedwstępnej, bo za jego sporządzenie trzeba zapłacić taksę, która zależy od wartości nieruchomości. Jeżeli waha się ona od ponad 60 tys. zł do 1 mln zł, to za przygotowanie takiej umowy notariuszowi należy się połowa kwoty z 1010 zł plus 0,4 proc. od nadwyżki wartości nieruchomości powyżej 60 tys. zł. Przykładowo dla 40-metrowego mieszkania w Warszawie o wartości 340 tys. zł będzie to 505 zł + 560 zł, czyli 1065 zł + 244,95 zł (23 proc. VAT). Łącznie sporządzenie umowy przedwstępnej przez notariusza pochłonie zatem 1309,95 zł.

Nawet jeśli umowy przedwstępnej związanej z przyrzeczeniem sprzedaży mieszkania czy działki strony nie podpisały u notariusza, to umowę docelową muszą już zawrzeć z jego udziałem. Przeniesienie prawa własności odbywa się w formie aktu notarialnego (art. 158 k.c.).

Treść umowy przedwstępnej

Co do zasady mają w niej być wszystkie te punkty, które znajdą się w umowie ostatecznej. Dlatego przy np. sprzedaży mieszkania czy domu w umowie przedwstępnej należy podać dokładnie wszystkie te elementy, które będzie zawierać ostateczna umowa zbycia nieruchomości.

Strony określają więc przede wszystkim:

  • Kto jest kupującym, kto sprzedającym i podają ich dane identyfikacyjne (imiona, nazwiska, daty urodzenia, adres zamieszkania, numery dowodów osobistych, PESEL).
  • Określają, co jest przedmiotem umowy, czyli np. sprzedaż konkretnego mieszkania lub domu, oraz jego cenę.

Tu mogą wskazać, czy zapłata nastąpi w formie gotówkowej czy bezgotówkowej (przelewem). Mogą też ustalić, czy będą stosować zadatek.

  • Jednym z ostatnich punktów umowy będzie też wskazanie terminu, kiedy strony zawrą umowę przyrzeczoną.

Pod tak sformułowanymi punktami tego kontraktu podpisują się obie strony.

Natomiast w umowie przedwstępnej dotyczącej np. etatowego zatrudnienia znajdą się podstawowe elementy każdej docelowej umowy o pracę, które wskazuje art. 29 kodeksu pracy. Poza stronami umowy chodzi więc o:

  • rodzaj pracy,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
  • wymiar czasu pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy.

Mogą tam też być inne postanowienia, którymi przyszły szef chce zachęcić kandydata do pracy, np. o samochodzie służbowym czy dodatkowych dniach urlopu wypoczynkowego.

Termin podpisania umowy przyrzeczonej

Strony nie muszą w umowie przedwstępnej określać, kiedy przyjmą umowę ostateczną. Artykuł 389 § 2 k.c. wskazuje jednak, że jeżeli takiej daty nie oznaczą, umowę przyrzeczoną powinny zawrzeć w odpowiednim terminie. Wyznacza go strona uprawniona do tego, aby żądać zawarcia takiej umowy.

Ta data ma uwzględniać czas niezbędny na przeprowadzenie czynności, które poprzedzają zawarcie umowy przyrzeczonej. Przykładowo przy sprzedaży lokalu będzie to np. okres na uzyskanie przez kupującego kredytu bankowego czy ustalenie terminu podpisania aktu notarialnego u notariusza.

W umowie przedwstępnej strony mogą zdefiniować, co rozumieją jako „odpowiedni termin” na zawarcie umowy przyrzeczonej. Nie musi to być konkretna dzienna data, ale określone wydarzenie, np. zakończenie sezonu grzewczego. W umowie oznaczą więc dzień, do którego lub w którym mają zawrzeć umowę przyrzeczoną lub koniec terminu, w jakim to przypadnie. Aby jednak uniknąć wątpliwości, lepiej precyzyjnie wskazać dzień.

Jeżeli obie strony mają prawo wyznaczyć datę zawarcia umowy końcowej i każda z nich wskazała inną, strony wiąże termin podany przez tego, kto wcześniej go określił.

Jeżeli natomiast w ciągu roku od umowy przedwstępnej nie wyznaczono terminu na podpisanie umowy przyrzeczonej, nie można żądać, aby ją zawrzeć (art. 389 § 2 k.c.).

Odszkodowanie za odstąpienie od umowy przedwstępnej

Za zgodą zawierających kontrakt przedwstępny jego postanowienia wolno rozszerzyć, np. o odszkodowanie. Wypłacać go będzie ta ze stron, która uchyli się od zawarcia umowy przyrzeczonej. Umieszczenie takiego punktu w umowie dopuszcza art. 390 § 1 k.c. Zgodnie z nim jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. To oznacza, że poszkodowany odstąpieniem ma prawo domagać się zwrotu wszystkich kosztów i wydatków poniesionych w związku z zawarciem umowy przedwstępnej i niezbędnych wydatków do zawarcia umowy przyrzeczonej. Podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej będzie art. 471 kodeksu cywilnego.

Strony mają jednak prawo w umowie przedwstępnej inaczej określić zakres odszkodowania.

Roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym miała być zawarta umowa przyrzeczona. Jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne (art. 390 § 3 k.c.).

Zadatek czy zaliczka?

Strony mogą chronić się przed tym, że nie dotrzymają umowy przedwstępnej i nie dojdzie do zawarcia umowy docelowej. Służy temu instytucja zadatku (art. 394 § 1 k.c.). Nie należy go jednak mylić z zaliczką, do której stosuje się inne przepisy (art. 487-497 k.c.) i która nie ma funkcji ochronnej, a stanowi jedynie część kwoty zapłaconej na poczet przyszłej ceny.

Dzięki postanowieniu o zadatku, gdy jedna ze stron nie wykona umowy, druga może bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od tego kontraktu i zachować otrzymaną kwotę. Jeżeli zaś sama ją dała, ma prawo żądać sumy dwukrotnie wyższej.

Gdyby umowa została zrealizowana, zadatek zalicza się na poczet świadczenia strony, która go dała. Jeśli nie można tego zaliczyć, zadatek trzeba zwrócić.

Z kolei przy rozwiązaniu umowy zadatek też się zwraca i nie ma obowiązku zapłaty sumy dwukrotnie wyższej. To samo dotyczy sytuacji, gdy umowy nie wykonano wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie odpowiada albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony (art. 394 § 1 i 2 k.c.). Będzie tak wtedy, gdy np. bank odmówił klientowi udzielenia kredytu na zakup nieruchomości, choć wcześniej wstępnie się na to zgodził.

W jaki sposób przekazać zadatek?

Wysokość zadatku oraz sposób jego przekazania też najlepiej określić w umowie przedwstępnej. Można to zrobić w gotówce, ale gdy kwota jest znacząca, bo np. dotyczy dużej nieruchomości, to bezpieczniej będzie przelać zadatek na konto bankowe sprzedawcy. Jego numer powinna określać umowa przedwstępna.

Strony muszą się też porozumieć na temat tego, kiedy należy przekazać zadatek. Powinny także ustalić, jak mają postąpić, gdyby ta kwota wpłynęła na konto sprzedawcy z opóźnieniem lub w ogóle się na nim nie pojawiła.

Przedawnienie roszczeń z umowy przedwstępnej

Artykuł 390 § 3 kodeksu cywilnego wskazuje, że roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne.

W umowie można także zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Wykonuje się je przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Dopuszcza to art. 395 § 1 k.c.

Gdyby któraś ze stron wykonała prawo odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą. W takiej sytuacji to, co strony już świadczyły, zwracają w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy drugiej stronie należy się odpowiednie wynagrodzenie.

Z przywilejem odstąpienia może się też wiązać zapłata oznaczonej sumy, czyli tzw. odstępnego, o którym mówi art. 396 k.c. Jednak oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy strona złożyła je jednocześnie z zapłatą tej kwoty.

Umowa przedwstępna bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Co do zasady wszystkie umowy cywilne są opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 815; t.j.; dalej: ustawa). Jej art. 1 wskazuje, które konkretnie czynności podlegają tej taksie. Na tej liście nie ma jednak umowy przedwstępnej. Zgodnie zaś z art. 3 ust. 2 ustawy jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, obowiązek podatkowy powstaje dopiero z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność.


Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Repertorium A nr .....

AKT NOTARIALNY


Dnia ............... przed Teresą Nowak, notariuszem w Warszawie, w kancelarii notarialnej w budynku numer 1 przy ulicy Wiedeńskiej w Warszawie, stawili się:

1) Roman Ros, syn Stefana i Reginy (PESEL 54050678911),

zamieszkały 05-001 Warszawa, ul. Nacji 11 m. 11,

2) Jacek Kłos, syn Wiesława i Marii (PESEL 56072345670),

zamieszkały 03-024 Warszawa, ul. Pusta 13 m. 79,

3) Elżbieta Leszcz, córka Bronisława i Feliksy (PESEL 55060787654),

zamieszkała 01-435 Warszawa, ul. Mokra 19 m. 49.

Tożsamość stawających notariusz ustaliła na podstawie dowodów osobistych:

ad 1) AWL 226332 ważnego do dnia ...............,

ad 2) AWL 758442 ważnego do dnia ...............,

ad 3) ADB 924833 ważnego do dnia ................

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI


§ 1

Roman Ros i Jacek Kłos oświadczają, że:

– w udziałach wynoszących po 1/2 (jednej drugiej) są współwłaścicielami części niezabudowanej nieruchomości położonej w województwie mazowieckim, powiecie pruszkowskim, gminie Raszyn, w miejscowości Raszyn, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 3641 (trzy tysiące sześćset czterdzieści jeden), z obrębu 0001, o obszarze 991 m2 (dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Kw WA1P/00099999/0,

– opisaną wyżej nieruchomość nabyli od osób fizycznych na podstawie umowy darowizny sporządzonej przez Magdalenę Janikowską, notariusza w Pruszkowie, (data) ............... aktem notarialnym za repertorium A nr 1516/2006, pozostając w związkach małżeńskich, w których obowiązywał i nadal obowiązuje ustrój wspólności ustawowej podlegającej prawu polskiemu,

– w działach I-Sp, III i IV powołanej wyżej księgi wieczystej brak jest wpisów, ponadto w księdze tej brak jest wzmianek,

– treść powołanej wyżej księgi wieczystej nie uległa zmianie ani nie zostały złożone do niej żadne wnioski,

– opisana wyżej nieruchomość stanowi w całości tereny mieszkaniowe oznaczone w Ewidencji Gruntów i Budynków symbolem użytku „B”,

– opisana wyżej nieruchomość ma zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej i jej granice nie są sporne,

– opisana wyżej nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, co potwierdza okazane zaświadczenie wydane 11 lutego 2017 r. przez Starostę Powiatu Pruszkowskiego, znak 99/17,

– opisana wyżej nieruchomość nie stanowi gospodarstwa rolnego ani nie wchodzi w jego skład,

– opisana wyżej nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na terenie specjalnej strefy rewitalizacji, co potwierdza okazane zaświadczenie wydane 11 lutego 2017 r. przez wójta gminy Raszyn, znak 99/17,

– na opisanej wyżej nieruchomości nie znajdują się wody płynące ani śródlądowe wody stojące,

– opisana wyżej nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ponadto nie została wydana w stosunku do niej decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, co potwierdza okazane zaświadczenie wydane 11 lutego 2017 r. przez wójta gminy Raszyn, znak 99/17,

– opisana wyżej nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami ani roszczeniami osób trzecich, nie występują jakiekolwiek prawne lub faktyczne okoliczności mogące spowodować obciążenie tej nieruchomości, ograniczenia w rozporządzaniu nią lub w korzystaniu z niej; zobowiązania podatkowe i inne zobowiązania publicznoprawne związane z tą nieruchomością zostały uregulowane,

– nie została wydana żadna decyzja administracyjna ani orzeczenie sądu ani nie toczy się żadne postępowanie przed jakimkolwiek organem lub sądem, w tym postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, restrukturyzacyjne lub inne, mogące mieć wpływ na skuteczność umowy objętej tym aktem albo umowy przyrzeczonej w jej wykonaniu,

– w zakresie sprzedaży w wykonaniu umowy objętej tym aktem nie są podatnikami podatku VAT w rozumieniu art. 15 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).

Przy akcie okazano:

– odpis zwykły księgi wieczystej WA1P/00099999/0, wydany w dniu dzisiejszym przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości, identyfikator wydruku apodioijasd-Hytsd-6763dfds-4,

– wypis z rejestru gruntów wydany według stanu na 2 stycznia 2017 r. przez Starostę Powiatowego w Pruszkowie, nr G7410-202/14, z adnotacją, że przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

§ 2

Roman Ros i Jacek Kłos oraz Elżbieta Leszcz zobowiązują się zawrzeć umowę sprzedaży, mocą której Roman Ros i Jacek Kłos sprzedadzą Elżbiecie Leszcz opisaną w § 1 nieruchomość za cenę 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych), a Elżbieta Leszcz tę nieruchomość za określoną wyżej cenę kupi.

Elżbieta Leszcz oświadcza, że jest wdową.

§ 3

Roman Ros i Jacek Kłos oraz Elżbieta Leszcz zobowiązują się zawrzeć umowę przyrzeczoną w terminie do 15 lipca 2017 r.

§ 4

Roman Ros i Jacek Kłos oraz Elżbieta Leszcz oświadczają, że tytułem zadatku w dniu dzisiejszym została zapłacona przez kupującą na poczet określonej w § 2 ceny łączna kwota 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych), której odbiór sprzedający kwitują proporcjonalnie do zbywanych udziałów.

§ 5

Roman Ros i Jacek Kłos oraz Elżbieta Leszcz postanawiają, że:

– w razie niewykonania umowy przez kupującą sprzedający mogą bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować,

– w razie niewykonania umowy przez sprzedających kupująca może żądać od nich sumy zadatku dwukrotnie wyższej,

– w razie wykonania umowy przyrzeczonej zadatek ulega zaliczeniu na poczet ceny.

§ 6

Roman Ros i Jacek Kłos oraz Elżbieta Leszcz postanawiają, że:

– pozostała do zapłaty część określonej w § 2 ceny zostanie zapłacona przez kupującą w drodze polecenia przelewu na wskazane przez sprzedających w umowie przyrzeczonej rachunki bankowe prowadzone na ich rzecz w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej,

– wydanie przedmiotu umowy kupującej w posiadanie nastąpi w dniu następującym po zapłacie pozostałej części określonej w § 2 ceny.

§ 7

Roman Ros i Jacek Kłos zobowiązują się do okazania przy umowie przyrzeczonej następujących dokumentów:

– aktualnego odpisu zwykłego księgi wieczystej prowadzonej dla opisanej w § 1 nieruchomości, z którego treści wynikać będzie między innymi, że stan prawny przedmiotu umowy jest zgodny z oświadczeniami sprzedających i zgodny ze stanem prawnym określonym w § 2 tej umowy, a ponadto, że w dziale II tej księgi wpisani są jako właściciele sprzedający w udziale wynoszącym łącznie 1 (jeden), zaś w działach III i IV brak jest wpisów innych niż ewentualne wpisy na rzecz kupującej, ponadto, że w księdze tej brak jest wzmianek innych niż ewentualne wzmianki o wniosku złożonym przez kupującą,

– aktualnego wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotu umowy oraz aktualnego zaświadczenia stwierdzającego, czy przedmiot umowy położony jest w specjalnej strefie rewitalizacji albo na obszarze rewitalizacji,

– aktualnego zaświadczenia stwierdzającego, czy przedmiot umowy objęty jest uproszczonym planem urządzenia lasu albo decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,

– aktualnego wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej obejmującego przedmiot umowy.

§ 8

Notariusz poinformowała strony o treści art. 64, art. 389, art. 390 i art. 394 kodeksu cywilnego i treści art. 1047 k.p.c., ponadto poinformowała o treści art. 16 i art. 17 ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz o opodatkowaniu umowy przyrzeczonej podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

§ 9

Roman Ros i Jacek Kłos oraz Elżbieta Leszcz postanawiają, że koszty sporządzenia tego aktu oraz koszty zawarcia umowy przyrzeczonej, w tym opłatę sądową, ponosi Elżbieta Leszcz.

§ 10

Pobrano:

– taksę notarialną na podstawie § 5 w zw. z § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 237 ze zm.) w kwocie 1570 zł (jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt złotych),

– 23% VAT-u na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) w kwocie 361,10 zł (trzysta sześćdziesiąt jeden złotych dziesięć groszy).

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

                                                                                      

Roman Ros                                                                              Teresa Nowak – notariusz

Jacek Kłos

Elżbieta Leszcz

źródło: https://sip.lex.pl/#/template/318912700?pit=2020-08-12&cm=URELATIONS Wzór przedwstępnej umowy sprzedaży 

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

zawarta w dniu 20 maja ............ r. w Krakowie pomiędzy:

STOKROTKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Samorządowej 723, kod pocztowy 83-827, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000000001, kapitał zakładowy 5000 zł, NIP 111-111-11-11, REGON 222222, reprezentowaną przez wiceprezesa zarządu Andrzeja Wilimowskiego, zwaną dalej sprzedającym,

a

HIACYNT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wąskotorowej 432, kod pocztowy 82-837, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000000002, kapitał zakładowy 5000 zł, NIP 222-222-22-22, REGON 33333, reprezentowaną przez wiceprezesa zarządu Jana Kowalskiego, zwaną dalej kupującym,

o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest .................... .

§ 2

Strony postanawiają, że przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta do dnia .................... za cenę .................... zł (słownie: .................... złotych).

§ 3

1. Sprzedawca oświadcza, że na poczet należności z tytułu ceny otrzymał w dniu dzisiejszym od kupującego gotówką kwotę .................... zł tytułem zadatku.

2. W przypadku niewykonania umowy przez sprzedawcę zwróci on kupującemu zadatek w podwójnej wysokości.

3. W razie niewykonania umowy przez kupującego zadatek przepada na rzecz sprzedawcy.

§ 4

1. Sprzedawca oświadcza, że zbywane prawo wolne jest od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń na rzecz osób trzecich i nie toczy się również przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne.

2. Gdyby po zawarciu niniejszej umowy ujawniło się istnienie jakiegokolwiek obciążenia zbywanego prawa, sprzedawca zobowiązuje się je uregulować.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 6

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

.........................................                                                    ........................................

       (Sprzedawca)                                                                                    (Kupujący)

źródło: https://sip.lex.pl/#/template/318954323?cm=URELATIONS

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo