Gdy kandydat ubiega się o etat, przyszłemu pracodawcy musi okazać różne dokumenty. Jednym z nich może być zaświadczenie, że aplikujący o posadę nie był prawomocnie skazany za żadne przestępstwo, w tym skarbowe (chodzi o tych pracowników, co do których z ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej). Musi więc mieć potwierdzenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) prowadzonego przez ministra sprawiedliwości.
Pokaż więcej
Porady prawne online nawet w 24h

Kto jeszcze może domagać się zaświadczenia?

Zgodnie z art. 7 tej ustawy każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe są zebrane w rejestrze KRK. Na wniosek osoby zainteresowanej, której dane są zgromadzone w KRK, przekazuje się treść wszystkich dotyczących jej zapisów.

O takie zaświadczenia występują też organy administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz inne organy wykonujące zadania publiczne, kiedy jest to uzasadnione do wykonania nałożonych na nie zadań. Takie prawo mają też sądy w związku z prowadzonym postępowaniem czy np. marszałkowie Sejmu i Senatu wobec posłów i senatorów.

Zasady funkcjonowania wykazu KRK reguluje ustawa z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1218).

Jakie informacje znajdują się w Krajowym Rejestrze Karnym?

Poza informacją o skazanych za przestępstwa KRK gromadzi dane o osobach:

 • przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
 • które są obywatelami polskimi i zostały prawomocnie skazane przez sądy innych państw,
 • wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 969),
 • które zostały prawomocnie skazane za wykroczenia na karę aresztu,
 • które są poszukiwane listem gończym,
 • które są tymczasowo aresztowane,
 • które wykonują karę dożywotniego pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, pozbawienia wolności, aresztu wojskowego, aresztu i zastępczą karę pozbawienia wolności,
 • nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

W rejestrze przechowuje się też dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości na podstawie ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018 r., poz. 703).

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

Wniosek do KRK można złożyć na trzy sposoby:

Wyczerpujące informacje o zaświadczeniu i sposobie jego uzyskania podaje strona https://obywatel.gov.pl/zaswiadczenia-i-odpisy/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego.

Zaświadczenie o niekaralności online

Występując o zaświadczenie do KRK przez internet, należy mieć kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem ePUAP.

Najpierw trzeba założyć konto na stronie https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web za pomocą swoich danych personalnych. Po potwierdzeniu zgody na ich przetwarzanie przejść do formularza rejestracji i dopiero po uzyskaniu linka aktywacyjnego z KRK rozpocząć dalsze działania, czyli wypełnić wniosek o udzielenie informacji i opłacić go.

Zaświadczenie zostanie udostępnione na uprzednio założonym koncie w formie elektronicznej, tj. w pliku PDF, w którym zostaną zawarte wszystkie dane na temat karalności wnioskodawcy. Zaświadczenie to można obejrzeć i wydrukować przy wykorzystaniu systemu e-KRK, lecz taki wydruk nie jest dokumentem, którym zainteresowany posłuży się wobec urzędów czy pracodawcy. Aby zaświadczenie uzyskane z systemu e-KRK było w pełni skuteczne, należy zapisać udostępniony plik PDF oraz pozostałe pliki na nośnik danych (np. pamięć USB, płytę CD) i w takiej formie przedstawić w urzędzie lub pracodawcy.

W sądzie lub przez pocztę

Starając się o takie zaświadczenie osobiście lub listownie, należy najpierw pobrać i wypełnić formularz o udzielenie informacji o osobie dostępny na stronie https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/krk/formularz_krk_osoba.pdf.

Wypełnia się go najważniejszymi danymi personalnymi i określa rodzaj kartoteki, z których mają być pobrane informacje.

Po opłaceniu i złożeniu wniosku w punkcie informacyjnym KRK działającym przy sądzie rejonowym lub okręgowym zainteresowany otrzyma zaświadczenie o niekaralności od ręki. W wyjątkowych sytuacjach poczeka na nie maksymalnie 7 dni.

Ile kosztuje wydanie zaświadczenia o niekaralności?

Za zaświadczenie o niekaralności wydane przez system e-KRK opłata wynosi 20 zł i reguluje się ją wyłącznie za pomocą systemu płatności udostępnionych na stronie internetowej e-KRK.

Przy wnioskach składanych w sposób tradycyjny opłata wynosi 30 zł i można ją uiścić:

 • gotówką w kasie dowolnego sądu,
 • znakami opłaty sądowej w formie elektronicznej poprzez system e-Płatności (informacje na stronie: https://oplaty.ms.gov.pl) lub
 • przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości.

Opłaty za wydanie zaświadczenia o niekaralności nie wnosi tylko ten, kto jako wolontariusz będzie wychowawcą lub kierownikiem obozu czy kolonii dla dzieci i młodzieży. Do wniosku dołącza wtedy pismo organizatora potwierdzające, że wnioskujący jest kandydatem na kierownika lub wychowawcę wypoczynku.

2.4
/ 5
(liczba głosów: 
5
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo