Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności a KRUS

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą - gabinet kosmetyczny na Krus-ie. Opłacam kartę podatkową. Czy mogę starać się o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności albo pożyczkę w PUP (jeśli będzie dla samozatrudnionych). Czy to dofinansowanie dla osób na Krus-ie dotyczy tylko działalności związanych z rolnictwem? W PUP do którego podlegam nikt konkretnie nie potrafił odpowiedzieć na moje pytanie.

Pytanie od: Mariola


Nasz ekspert odpowiada

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, a zatem niezatrudniająca pracowników, może wnioskować o pożyczkę z Funduszu Pracy, o ile spełnione zostaną poniższe warunki.

O pożyczkę może wystąpić mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 roku, a jego roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nie przekroczył równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia naboru przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Złożenie wniosku może nastąpić w formie papierowej lub elektronicznej poprzez stronę internetową praca.gov.pl. Niezbędnym do złożenia wniosku w formie elektronicznej jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego (założenie profilu możliwe jest za pośrednictwem bankowości elektronicznej bez konieczności wychodzenia z domu).

Pożyczka udzielana jest w oparciu o umowę ze Starostą, do wysokości 5 000 złotych. Okres spłaty pożyczki zostanie określony w umowie, jednak nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Ustawodawca przewidział również 3 miesięczny okres karencji, co oznacza, że przez 3 miesiące licząc od dnia udzielenia pożyczki przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu.

Pożyczka wraz z odsetkami może zostać umorzona na wniosek przedsiębiorcy. Warunkiem umorzenia jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Wniosek wraz z oświadczeniem o spełnieniu powyższego warunku należy złożyć we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy w terminie 14 dni licząc od dnia spełnienia tego warunku (tj. licząc od dnia, w którym upłynęły 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki). W razie niespełnienia warunków dotyczących umorzenia pożyczki, przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu pożyczki według zasad opisanych powyżej.

Niezależnie od ubiegania się o pożyczkę, może Pani ubiegać się o dofinansowanie kosztów prowadzonej działalności, o którym mowa w art. 15 zzc[1] ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa).

Zgodnie z przywołanym przepisem, Starosta może przyznać przedsiębiorcy niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Dofinansowanie udzielane jest w następującej wysokości – w przypadku spadku obrotów o:

  • co najmniej 30% - 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 50% - 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 80% - 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Dofinansowanie udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące (okres ten może ulec przedłużeniu na mocy rozporządzenia Rady Ministrów). W razie skorzystania z dofinansowania, jest Pani zobowiązana prowadzić działalność gospodarczą przez okres dofinansowania, a razie przerwania prowadzenia działalności dofinansowanie podlegać będzie zwrotowi (proporcjonalnie do okresu, w jakim działalność została przerwana).

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla uzyskania zarówno pożyczki jak i dofinansowania, o których mowa powyżej, nie ma znaczenia, że działalność jest prowadzona z kontynuacją ubezpieczenia w KRUS.

Natomiast świadczenia, które tarcza antykryzysowa przewiduje dla rolników, tj. zasiłek dla objętych kwarantanną oraz zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (art. 31 zy i art. 31 zz ustawy), są dedykowane dla rolników w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie z art. 6 ust. 1 tejże ustawy – rolnikiem jest osoba prowadząca osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w posiadanym gospodarstwie rolnym. Z kolei działalność rolniczą rozumie się jako działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej.

W związku z powyższym, mimo podlegania ubezpieczeniu w KRUS-ie, prowadzona działalność nie jest działalnością rolniczą, a co za tym idzie nie jest możliwym skorzystanie ze świadczeń, jakie przewiduje tarcza dla rolników.

[1] Dodany na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Jeżeli chcesz zadać pytanie o poradę w sekcji „Porady eksperta”, a nie jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która opisuje w jaki sposób Wonga.pl sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną zostały określone w Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WONGA.PL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Żaryna 2b, bud D, 02-593 Warszawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsłużenia Pani/Pana zapytania o poradę eksperta, w tym w zakresie informowania Pani/Pana o statusie zapytania o poradę eksperta oraz o przygotowanej gotowej odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie o poradę eksperta, jak i publikacji na stronie kapitalni.org Pani/Pana zapytania o poradę, odpowiedzi eksperta oraz imienia lub nicku. Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszym akapicie.

Wonga może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach ochrony przed potencjalnymi roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oraz w zakresie zapewnienia rozliczalności. W powyższych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej, firmom świadczącym usługi prawne, inne usługi doradcze na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania i usług technologicznych, organom ścigania oraz innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Administrator poza ogólną treścią zapytania o poradę nie przekaże żadnych Pani/Pana danych osobowych do żadnego z ekspertów, który podejmuje czynności w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA DANYCH)

W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić Administratorowi obsłużenie Pani/Pana zapytania o poradę eksperta. Niepodanie Administratorowi danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia wskazanego wyżej celu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo