Powrót do pracy po skończonym L4 a koronawirus

Pracuję w prywatnym przedszkolu jako woźna (dodam, że przedszkole jest zamknięte). Panie nauczycielki nauczają zdalnie, a ja w chwili obecnej jestem na zwolnieniu lekarskim do 10.04.2020 r. Co robić po skończonym zwolnieniu lekarskim? Kto mi będzie płacił? Co dalej mam robić?

Pytanie od: Monika


Nasz ekspert odpowiada

Podczas epidemii COVID-19, sytuacja osób zatrudnionych w placówkach nie działających z powodu zagrożenia wirusem, zależy od rodzaju umowy, na podstawie której osoby te są zatrudnione. Bez względu jednak na rodzaj zatrudnienia, zatrudnionemu w oparciu o umowę stanowiącą tytuł do ubezpieczenia społecznego, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, przysługuje świadczenie chorobowe przez cały okres trwania zwolnienia. Następnego dnia po zakończeniu zwolnienia, zatrudniony powinien przystąpić do kontynuowania swoich zadań. Obecnie, w stanie epidemii, zatrudniony w ostatnim dniu zwolnienia lekarskiego lub pierwszego dnia po jego zakończeniu, powinien skontaktować się z zatrudniającym i poinformować go, że okres zwolnienia dobiega końca. Wówczas, zatrudniający powinien poinformować zwrotnie czy zatrudniony ma pozostać w domu czy może przyjść do pracy, na przykład celem wykonywania innych niż dotychczas obowiązków.

Umowa o pracę

Osobom pracującym na podstawie umowy o pracę, w której wskazano stały składnik wynagrodzenia (wynagrodzenie miesięczne lub stawkę godzinową), w czasie gdy placówka nie może działać z powodu epidemii, a pracownik pozostaje w gotowości do pracy, na podstawie art. 81 Kodeksu pracy, przysługuje pełne wynagrodzenie. Zamknięcie placówki z powodu epidemii stanowi sytuację, do której mają zastosowanie przepisy prawa pracy o tak zwanym przestoju. Jest to stan, w którym po stronie pracownika występuje stan niemożliwości świadczenia pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 12 marca 2020 r., „konieczność zamknięcia zakładu pracy w celu przeciwdziałania COVID-19 będzie przyczyną dotyczącą pracodawcy - mimo, że będzie to przyczyna niezawiniona przez pracodawcę (podobnie jak odcięcie prądu w mieście w tym również w zakładzie pracy co uniemożliwia pracę, powódź która zalała zakład pracy itp.)”. Gotowość do pracy przejawia się tym, że pracownik ma zamiar wykonywania pracy, a nie przebywania na wypoczynku, a ponadto ma faktyczną i psychiczną zdolność do pracy (np. nie jest chory), uzewnętrznia swoją gotowość do pracy (kontaktuje się z pracodawcą, w miarę możliwości sygnalizuje chęć do pracy) oraz pozostaje w dyspozycji pracodawcy (niezwłocznie stawia się na jego wezwanie).

Pracownik powinien mieć świadomość, że w obecnej sytuacji pracodawca może skierować go do pracy zdalnej, a gdy rodzaj konkretnego stanowiska pracy nie pozwala na pracę zdalną, pracodawca może skierować pracownika na przymusowy zaległy urlop wypoczynkowy, czy powierzyć mu wykonywanie innych zadań odpowiadających jego kwalifikacjom. Pracownikowi, który ma pełnić inne niż do tej pory obowiązki, a także pracownikowi skierowanemu do odbycia urlopu zaległego przysługuje pełne wynagrodzenie. Prawo do pełnego wynagrodzenia nie jest uzależnione od składania jakichkolwiek wniosków czy oświadczeń.

Umowa zlecenie lub umowa o dzieło

Jeśli zatrudnienie opiera się o umowę cywilnoprawną, na przykład umowę zlecenia, czy umowę o świadczenie usług, zatrudnionemu nie przysługują uprawnienia takie, jak pracownikowi podczas przestoju. Zgodnie z treścią art. 746 Kodeksu cywilnego, dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Przepis ten jednak nie ma charakteru imperatywnego, co oznacza, że strony stosunku zlecenia mogą inaczej określić przesłanki oraz termin wypowiedzenia. Jeżeli więc umowa zlecenia precyzuje sposób wypowiedzenia umowy, a zleceniodawca wypowiadając umowę zachowa te warunki, umowa ulegnie rozwiązaniu, a zleceniobiorcy przestanie przysługiwać wynagrodzenie. Wynagrodzenie nie przysługuje także wówczas, gdy zleceniobiorca, choćby nie z własnej woli, nie wykonuje zlecenia. To samo dotyczy zatrudnionych na podstawie umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu.

Zatrudniony nie pozostaje jednak zupełnie bez wyjścia i bez pieniędzy. Przepisy „tarczy antykryzysowej”, która weszła w życie 31 marca 2020 r., umożliwia zleceniobiorcom złożenie wniosku o przyznanie tak zwanego „postojowego”. Jest to świadczenie w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace obowiązującego w 2020 r. i przysługuje zatrudnionym na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług albo umowy o dzieło, którzy nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. z tytułu umowy o pracę z innym podmiotem. Postojowe dotyczy umów zawartych przed dniem 1 lutego 2020 r. i jeżeli przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Wniosek składa się do ZUS za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego. ZUS wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania. Wypłata świadczenia postojowego następuje w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Jeżeli chcesz zadać pytanie o poradę w sekcji „Porady eksperta”, a nie jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która opisuje w jaki sposób Wonga.pl sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną zostały określone w Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WONGA.PL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Żaryna 2b, bud D, 02-593 Warszawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsłużenia Pani/Pana zapytania o poradę eksperta, w tym w zakresie informowania Pani/Pana o statusie zapytania o poradę eksperta oraz o przygotowanej gotowej odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie o poradę eksperta, jak i publikacji na stronie kapitalni.org Pani/Pana zapytania o poradę, odpowiedzi eksperta oraz imienia lub nicku. Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszym akapicie.

Wonga może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach ochrony przed potencjalnymi roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oraz w zakresie zapewnienia rozliczalności. W powyższych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej, firmom świadczącym usługi prawne, inne usługi doradcze na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania i usług technologicznych, organom ścigania oraz innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Administrator poza ogólną treścią zapytania o poradę nie przekaże żadnych Pani/Pana danych osobowych do żadnego z ekspertów, który podejmuje czynności w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA DANYCH)

W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić Administratorowi obsłużenie Pani/Pana zapytania o poradę eksperta. Niepodanie Administratorowi danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia wskazanego wyżej celu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo