Jeśli urodzi ci się dziecko, możesz otrzymać od państwa jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł, czyli tzw. becikowe. Wypłata becikowego uzależniona jest od dwóch warunków – kryterium dochodowego oraz faktu, czy matka pozostawała pod opieką lekarską w czasie ciąży. Z naszego poradnika dowiesz się, gdzie złożyć wniosek o becikowe oraz jak wypełnić wniosek o becikowe.
Pokaż więcej

Jeśli urodzi ci się dziecko, możesz otrzymać od państwa jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł, czyli tzw. becikowe. Wypłata becikowego uzależniona jest od dwóch warunków – kryterium dochodowego oraz faktu, czy matka pozostawała pod opieką lekarską w czasie ciąży. Z naszego poradnika dowiesz się, gdzie złożyć wniosek o becikowe oraz jak wypełnić wniosek o becikowe.

Becikowe, czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, jest formą pomocy od państwa dla rodziców, którym urodziło się dziecko. Zasiłek wynosi 1000 zł netto i jest wypłacany jednorazowo. Początkowo zasiłek był wypłacany niezależnie od dochodów rodziców. W 2013 roku wprowadzono kryterium dochodowe - jednorazowa zapomoga przysługuje rodzicom lub opiekunom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Kto może otrzymać becikowe

Jeśli zostanie spełniony powyższy warunek, na becikowe mogą liczyć:

  • rodzice nowo narodzonego dziecka,
  • opiekunowie prawni dziecka, czyli osoby którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • opiekunowie faktyczni dziecka, czyli osoby które przejęły opiekę nad dzieckiem i jednocześnie złożyły do sądu wniosek o adopcję dziecka.

Becikowe przysługuje obywatelom Polski mieszkającym w Polsce oraz cudzoziemcom mieszkającym w Polsce, pod warunkiem, że cudzoziemiec:

  • jest obywatelem innego państwa Unii Europejskiej,
  • jest obywatelem państwa spoza UE, ale jego państwo podpisało z Polską umowę o zabezpieczeniu społecznym, w której przewidziano prawo do becikowego w Polsce.
  • ma zezwolenie na pobyt stały lub czasowy
  • ma statusu uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
  • ma kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Nie dotyczy to osób, które są obywatelami państwa spoza UE, ale mają zezwolenie na pracę w państwie UE na okres do 6 miesięcy albo jest przyjęta w celu podjęcia studiów albo ma prawo do pracy na podstawie wizy.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych stawia jeszcze jeden warunek, który musi spełnić matka nowo narodzonego dziecka – by otrzymać becikowe, kobieta musiała pozostawać pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Tego warunku nie stosuje się oczywiście w przypadku do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

Gdzie złożyć wniosek o becikowe

Aby otrzymać becikowe, należy złożyć odpowiedni wniosek. Dokument ten składamy w instytucji, która w naszym mieście zajmuje się wypłacaniem świadczeń rodzinnych. Może to być urząd miasta lub gminy lub ośrodek pomocy społecznej. Informację o tym, gdzie powinniśmy złożyć dokumenty, uzyskamy w urzędzie miasta lub gminy. Wniosek można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub złożyć elektronicznie - za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie albo od położnej, które potwierdza, że matka dziecka była podczas ciąży pod opieką lekarską i opieka zaczęła się nie później niż od 10 tygodnia ciąży oraz oświadczenia albo zaświadczenia o dochodach osób z rodziny.

Wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Z kolei opiekunowie prawni i faktyczni oraz rodzice adopcyjni powinni złożyć wniosek w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym objęli opiekę nad dzieckiem albo przysposobili dziecko. Wniosek o becikowe zostanie rozpatrzony w ciągu miesiąca, natomiast w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Pieniądze zostaną wypłacone na konto (we wniosku należy wówczas podać numer rachunku) lub w gotówce – w kasie urzędu lub przekazem pocztowym.

Jak wypełnić wniosek o becikowe

Wniosek o wypłatę becikowego (SR-2) znajdziemy na stronie gov.pl (https://www.gov.pl/web/rodzina/11iv-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe). Jest on stosunkowo prosty do wypełnienia. Na początku należy wypełnić nazwę i dane adresowe instytucji, do której kierujemy pismo.

W części pierwszej wniosku uzupełniamy swoje dane osobowe wraz z adresem zamieszkania. Następnie uzupełniamy dane dziecka lub dzieci, na które składamy wniosek o becikowe. W formularzu musimy ponadto podać dane osób wchodzących w skład rodziny. Następnie podajemy organ, do którego są opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne (np. ZUS lub KRUS) i uzupełniamy podstawowe informacje o dochodach.

Część druga wniosku zawiera pouczenia i dodatkowe informacje. To tu wpisujemy numer rachunku, na który mają wpłynąć pieniądze z becikowego. Tu wpisujemy także, jakie załączniki chcemy dołączyć do wniosku (np. informację od lekarza lub położnej, zaświadczenie o dochodach).

Odwołanie od decyzji

Może się zdarzyć, że instytucja odmówi wypłaty becikowego. Wówczas przysługuje nam prawo odwołania się od tej decyzji. Należy to zrobić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie do 14 dni od otrzymania decyzji negatywnej. Odwołanie należy złożyć w instytucji, która wydała decyzję odmowną. Można to zrobić bezpośrednio w siedzibie instytucji albo przesłać pocztą. Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo