Darowizna na cele kultu religijnego jest jedną z form wsparcia instytucji kościelnych. Na Kapitalni.org wyjaśniamy czym różni się ona od darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i jaki wpływ obie formy dotacji mogą mieć na domowy budżet.
Pokaż więcej

Czym jest darowizna na cele kultu religijnego? 

Darowizna na cele kultu religijnego to dobrowolny akt przekazania środków finansowych lub innych dóbr materialnych na rzecz kościołów i innych uprawnionych instytucji związanych z praktykowaniem religii. Potocznie określana jako darowizna na kościół została opisana szczegółowo w ustawie o PIT. Należy odróżnić ją od darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze, które są realizowane także przez kościoły (jest opisana w dalszej części tego artykułu). Obie formy wsparcia instytucji sakralnych są bowiem uregulowane odrębnymi przepisami i inne są warunki ulg podatkowych, jakie mogą zastosować darczyńcy.

Darowizna na cele kultu religijnego przykład

Darowizna na cele kultu religijnego bywa przeznaczana na przedsięwzięcia takie jak budowa, rozbudowa lub innego rodzaju remont świątyń i ich wyposażenia (m.in. ołtarze, obrazy), wsparcie duszpasterstwa, organizacja nabożeństw i ceremonii religijnych oraz inne działania związane z praktykowaniem danej religii. Kolejnym przykładem zastosowania darowizny na cele kultu religijnego może być zakup wyposażenia kościelnego, takie go jak monstrancja, kielichy mszalne czy patena (tacka na hostię).

Darowizna na cele kultu religijnego a ulga podatkowa

Jeśli decydujesz się na przekazanie darowizny na cele kultu religijnego musisz pamiętać, że tego rodzaju czynność pozwala ci na zastosowanie ulgi podatkowej i realne obniżenie kwoty, którą musisz odprowadzić do urzędu skarbowego w rocznym zeznaniu podatkowym. Wysokość tej kwoty możesz obniżyć przez odliczenie od podstawy podatku wartości przekazanej darowizny. Uwaga - obowiązuje tu limit kwotowy! Szukając odpowiedzi na pytanie, ile można odliczyć przekazując darowiznę na kościół pamiętaj, że konkretna kwota, względem której możesz zastosować ulgę to nie więcej niż 6 procent twoich dochodów. Wynika tak z art.26, pkt.1(9) ustawy o PIT.

Licząc wspomniane 6 procent pamiętaj, że darowizna na cele kultu religijnego została umieszczona w jednej grupie z innymi rodzajami darowizn (między innymi na cele krwiodawstwa czy kształcenia zawodowego – zobacz poniżej). Oznacza to, że limit 6 procent dochodu obowiązuje na wartość wszystkich darowizn z tej grupy w danym roku podatkowym. Wyjaśnimy to na przykładzie, poniżej.

Darowizna na cele kultu religijnego a inne darowizny

Tzw. darowizna na kościół jest umieszczona w jednej grupie z darowiznami przeznaczonymi na cele

 • określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,
 • krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników
 • kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy,
 • określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (Dz. U. poz. 1551)

Darowizna na cele kultu religijnego wraz z innymi darowiznami - przykład

Jak obliczyć ulgę za dokonane darowizny? Pan Kapitalny zarobił w ciągu roku podatkowego 50.000 zł. W tym samym roku podatkowym przekazał dwie darowizny: jedną na remont posadzki kościelnej (czyli na cele kultu religijnego), drugą na odbudowę Pałacu Saskiego w Warszawie. Obie po 4.000 zł. Zgodnie z obowiązującym limitem 6 procent wysokości dochodu, ulga jaką może przy tej okazji zastosować jest ograniczona do kwoty 3.000 zł (bo 0.06 x 50.000 zł = 3.000 zł). Oznacza to, że Pan Kapitalny, zgodnie ze swoim wyborem, będzie mógł odliczyć tylko część i tylko jednej z dwóch dokonanych darowizn.

Czy darowizna na cele kultu religijnego musi być w formie pieniężnej?

Zgodnie z przepisami darowizna, rozumiana jako dobrowolny akt wsparcia danej instytucji, nie wymaga zachowania jedynie formy pieniężnej. Darowizna na kościół może przyjąć więc także postać rzeczową - na przykład maszyn, urządzeń czy produktów. Przekazując tego rodzaju “dotację” pamiętaj o odpowiednim udokumentowaniu darowizny. Będzie to potrzebne na wypadek kontroli urzędu skarbowego.

Jak zatytułować przelew darowizny?

Jeśli decydujesz, by darowizna na kościół trafiła we właściwe miejsce w formie pieniężnej pamiętaj o odpowiednim opisaniu przelewu bankowego, zarówno gdy robisz to online, jak też zlecając przelew bezpośrednio przy okienku bankowym. W odpowiedniej rubryce wpisz wówczas: darowizna na cele kultu religijnego + skonkretyzuj krótko ten cel (na przykład: remont wieży kościelnej).

Darowizna na cele kultu religijnego a podatek VAT

Jeżeli przedmiotem twojej darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług (VAT), za kwotę darowizny przyjmujesz wartość towaru wraz z tym podatkiem. Jeśli jesteś podatnikiem podatku VAT, to wartość brutto pomniejszasz o tę część podatku naliczonego, którą masz prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Zwróć uwagę, że wartość darowizny na kościół nie może być wyższa niż wartość rynkowa.

Kiedy nie odliczać darowizny?

Jeśli darowaną rzecz zaliczyłeś do kosztów uzyskania przychodów, odliczyłeś ją od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub odliczyłeś od dochodu na podstawie ustawy PIT, albo jej wartość została ci zwrócone w jakiejkolwiek formie – nie dokonuj odliczenia darowizny na kościół.

Darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła

Jak wspomnieliśmy na początku, darowizna na cele kultu religijnego jest jedną z dwóch dostępnych form bezpłatnego przekazania kościołowi twoich pieniędzy lub dóbr materialnych. Druga to darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła. Jest ona uregulowana ustawą o stosunku państwa do kościoła katolickiego w Polsce – w szczególności w Rozdziale 6 ustawy. Obie darowizny różnią się od siebie limitem kwotowym możliwej do zastosowania ulgi podatkowej.

Za działalność charytatywną, zgodnie z przywołaną ustawą, przyjmuje się zwłaszcza:

 • prowadzenie zakładów dla potrzebujących (m.in. sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo),
 • prowadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek,
 • organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa,
 • organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolności,
 • prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk,
 • udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie,
 • krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających,
 • przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie.

Warto wiedzieć, że środki na tego typu zadania kościół pozyskuje nie tylko z tytułu darowizny. Źródeł pomocy są także ofiary pieniężne czy materialne, spadki, dochody ze zbiórek publicznych czy dochody osiągane przez same instytucje kościelne.

Darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła a tytuł przelewu

Dokonując tego rodzaju darowizny pamiętaj o właściwym opisaniu zlecenia przekazania środków. W odpowiedniej rubryce wpisz: darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła + konkretny cel (na przykład: prowadzenie sierocińca w Gdańsku).

Darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze nie tylko dla kościoła katolickiego

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach rządowych ulgę podatkową z tytułu darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze można zastosować względem dóbr podatowanych do poniższych instytucji:

 • do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,
 • do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Darowizna na kościół a odliczenie od podatku - ile wynosi ulga?

Ulga podatkowa określana jako darowizna na kościół różnie się zależnie od formy tej darowizny

Jeśli przekazujesz darowiznę na cele kultu religijnego - możesz odliczyć od podatku nie więcej niż 6 procent twojego dochodu w roku podatkowym, w którym przekazujesz darowiznę

Jeśli przekazujesz darowiznę na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła - możesz odliczyć od podatku całą kwotę przekazanej darowizny

Jeśli w roku, w którym przekazujesz darowiznę na kościół nie wykazałeś żadnych dochodów - nie możesz zastosować tej ulgi ani teraz, ani w kolejnym roku

Niezbędne formalności do uzyskania ulgi za darowiznę na cele kultu religijnego

Przekazując darowizny na cele kultu religijnego lub cele charytatywno-opiekuńcze kościoła pamiętaj o udokumentowaniu każdego procesu. Jeśli darujesz pieniądze - opisz odpowiednio zlecenie przekazania środków. Jeśli darujesz inne dobra – zadbaj o potwierdzenie, w którym będzie zawarte, co przekazujesz, komu oraz że darczyńca przyjmuje darowane rzeczy. Pamiętaj, że obdarowany – czyli na przykład kościół reprezentowany przez kościelną osobę prawną (może być nią parafia, a jej przedstawicielem proboszcz) w ciągu dwóch lat od odebrania darowizny musi przedstawić ci sprawozdanie o przeznaczeniu jej na wskazaną w niej działalność. Takiego dokumentu może później zażądać urząd skarbowy. Niezwykle ważne jest wskazanie celu darowizny, bo będzie z niego wynikać, czy możesz zastosować ulgę wobec całej kwoty, czy tylko do wysokości 6 procent twoich dochodów.

PIT a darowizna na cele kultu religijnego

Stosując ulgę znaną jako darowizna na kościół uwzględniasz ją przy okazji składania rocznego zeznania podatkowego. Rozliczając do końca kwietnia roku 2024 będziesz uwzględniać darowizny na cele kultu religijnego i darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła złożone w ciągu roku 2023. Informacje o uldze umieścisz w druku PIT/0, który będzie uzupełnienie druku bazowego: PIT-37, PIT-36 albo PIT-28.

PIT-37 stosujesz, gdy uzyskałeś przychody opodatkowane według skali podatkowej, czyli na przykład z umowy o pracę albo z emerytury.

PIT-36 stosujesz, gdy uzyskałeś przychody opodatkowane według skali podatkowej

z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy lub inne przychody bez pośrednictwa płatnika

PIT-28 stosujesz, gdy uzyskałeś przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czyli m.in. z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu lub dzierżawy.

Czy kościół płaci podatek od darowizny?

Zgodnie z art. 55, pkt. 6 ustawy o stosunku państwa do kościoła, kościół jest zwolniony z uiszczania podatku od spadków i darowizn, chyba że ich przedmiotem są rzeczy i prawa nieprzeznaczone do działalności gospodarczej albo sprowadzane z zagranicy maszyny, urządzenia i materiały poligraficzne lub papier.

Zwrot darowizny na kościół

Jeśli dokonana przez ciebie darowizna zostanie tobie zwrócona musisz zgłosić ten faktu do urzędu skarbowego. Jeśli zastosowałeś ulgę w postaci darowizny na kościół, a później otrzymałeś zwrot całości lub części odliczonych kwot, musisz uwzględnić to w zeznaniu podatkowym za rok, gdy otrzymałeś ten zwrot. W praktyce doliczasz do zeznania kwoty, które były uprzednio odliczone.

Darowizna na kościół - podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350) - link
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998 Nr 144 poz. 930) - link
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1989 Nr 29 poz. 154) - link

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo