Gdy otrzymujesz spadek, darowiznę albo gdy dokonujesz innej czynności cywilnoprawnej spoczywa na tobie obowiązek podatkowy. Warto wiedzieć, czy grupa podatkowa, w której się znajdujesz to szansa na zwolnienie z podatku.
Pokaż więcej

Jednym z warunków działania współczesnego społeczeństwa jest regulowanie należności podatkowych. Obywatele mają obowiązek rozliczenia swoich dochodów i transakcji z odpowiednimi organami podatkowymi. W ramach tego obowiązku znaczenie mają m.in. podatek od czynności cywilnoprawnych lub podatek od spadków i darowizn. Jednak istnieją sytuacje, w których podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Dlatego warto sprawdzić jakie są grupy podatkowe i czy znajdujesz się w grupie, która przewiduje tego rodzaju ulgi.

Grupa podatkowa to kategoria prawna dla osób fizycznych, które są powiązane ze sobą na zasadach określonych przez stosowne przepisy. W przypadku podatków, takich jak podatek od czynności cywilnoprawnych czy podatek od spadków i darowizn, przynależność do grupy podatkowej wynika z ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Grupy podatkowe przy PCC i SD

Zaliczenie płatnika do konkretnej grupy wynika z osobistego stosunku nabywcy (czy obdarowanego) do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Ustawodawca przewidział podział na trzy grupy podatkowe.

I grupa podatkowa

W pierwszej grupie podatkowej umieszczono członków rodziny: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Zgodnie z prawem za rodziców uważa się również przysposabiających, a za zstępnych uważa się także przysposobionych i ich zstępnych. Jako zstępnych definiuje się również osoby, które przebywają albo przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, których rodzaje podano w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z kolei za wstępnych uważa się także odpowiednio osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

II grupa podatkowa

Druga grupa podatkowa obejmuje dalszą rodzinę, czyli zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

III grupa podatkowa

Do trzeciej grupy podatkowej przyporządkowano wszystkich nabywców niewymienionych w dwóch grupach poprzednich.

Grupy podatkowe – podsumowanie

Zapamiętaj, grupy podatkowe mają znaczenie, gdy stajesz się posiadaczem spadku lub darowizny, albo gdy dokonujesz innej czynności cywilnoprawnej – na przykład zaciągasz pożyczkę od osoby prywatnej. Wysokość podatku i potencjalne zwolnienie z niego zależy od tego, w której grupie podatkowej się znajdujesz.

Grupy podatkowe – podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 1983 Nr 45 poz. 207)

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo