Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy swoich pracowników. Dokument ten ma na celu umożliwienie obliczenia rzeczywistego czasu pracy, a co za tym idzie – wynagrodzenia. Pomocna przy ustaleniu czasu pracy jest lista obecności pracowników. Poniżej publikujemy gotowy wzór listy obecności pracowników.
Pokaż więcej

Zgodnie z kodeksem pracy, pracodawca w ciągu 7 dni od podjęcia pracy przez pracownika powinien poinformować go o przyjętym sposobie potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Obowiązek ten dotyczy pracodawców, którzy nie muszą ustanawiać regulaminu pracy. W pozostałych przypadkach, informacje o potwierdzaniu obecności znajdują się w regulaminie pracodawcy.

Jak powinna wyglądać lista obecności pracowników?

Przepisy nie precyzują, jak powinna wyglądać lista obecności pracowników. Może to być system elektroniczny, jak równie dobrze zwykła kartka papieru z listą obecności. Przepisy nie zobowiązują ponadto pracodawcy do prowadzenia listy obecności pracowników. Ze względów organizacyjnych jest to jednak wskazane, bo ułatwia obliczenie rzeczywistego czasu pracy i wypłacenie należnego wynagrodzenia. Na liście obecności pracownik nie ma obowiązku wpisywania powodu swojej nieobecności w danym dniu (np. choroby). Taka informacja powinna się natomiast znaleźć w ewidencji czasu pracy.

Co powinna zawierać lista obecności pracowników?

Przygotowana na kartce papieru lista obecności pracowników powinna zawierać nazwę zakładu pracy, okres, którego dotyczy lista obecności, imiona i nazwiska pracowników, pola na podpisy pracowników i podpis kierownika jednostki.

Lista obecności a ewidencja czasu pracy

Pracodawca ma obowiązek ewidencjonowania czasu pracy pracownika. Ewidencja czasu pracy nie jest jednak tożsama z listą obecności pracownika. Lista obecności nie jest bowiem dokumentacją pracowniczą w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Dokumentacja pracownicza to:

  • karta ewidencji czasu pracy,
  • imienna karta wypłacanego wynagrodzenia i innych świadczeń,
  • karta ewidencyjna przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
  • akta osobowe.

Do tego katalogu nie należy lista obecności. Oznacza to, że listy obecności nie obejmują przepisy dotyczące ochrony dokumentacji pracowniczej. Nie ma więc ustalonego terminu, w jakim pracodawca ma obowiązek przechowywać listę obecności pracowników. Z reguły przyjmuje się natomiast, że jest to okres 3 lat – po takim okresie roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu.

Kto nie musi podpisywać listy obecności?

Czasu pracy nie ewidencjonuje się w stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej.

Lista obecności pracowników - wzór

Lista obecności pracowników zakładu ………………………………….

Kierownik …………………………………………………………………………….

Nazwiska pracowników

…………………

…………………

…………….

…………….

…………….

Podpis kierownika

Za okres od ………………….. do…………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo