Poręczenie kredytu to umowa pomiędzy poręczycielem, a instytucją udzielającą kredytu. Jest rodzajem zabezpieczenia spłaty kredytu przez poręczyciela, czyli osobę, która zobowiązuje się spłacić kredyt w przypadku, gdyby nie mogła tego zrobić osoba, która go zaciągnęła.
Pokaż więcej

Umowa poręczenia kredytu

Umowę poręczenia regulują art. 876-887 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Poręczenie jest dla instytucji udzielającej kredytu dodatkowym zabezpieczeniem spłaty, w przypadku gdy zdolność kredytowa kredytobiorcy nie jest wystarczająca lub istnieją inne powody, by sądzić, że spłata takiego kredytu może być w danym przypadku utrudniona. W takiej sytuacji zarówno wierzyciel, czyli firma udzielająca kredytu, jak i poręczyciel podpisują odrębną umowę – umowę poręczenia, w której określa się rodzaj i zakres zobowiązania poręczenia.

Poręczenie kredytu, a zdolność kredytowa

Jeżeli zdecydujesz się zostać poręczycielem kredytu, to musisz wiedzieć, że może mieć to wpływ na Twoją zdolność kredytową. Wprawdzie fakt, że kredyt jest rzetelnie spłacany ma zawsze największe znaczenie, jednak niezależnie od tego informacja o tym, że jesteś poręczycielem kredytu trafia do Biura Informacji Kredytowej, co w zależności od decyzji firmy udzielającej kredytu może pomniejszać Twoją zdolność kredytową. Warto o tym pamiętać, szczególnie jeżeli w okresie, w którym decydujesz się zostać poręczycielem, masz w planach wzięcie kredytu, bądź pożyczki na własne cele.

Co musi wiedzieć poręczyciel?

Oprócz kwestii dotyczącej zdolności kredytowej warto pamiętać również o kilku podstawowych zadaniach poręczyciela.

Jako poręczyciel jesteś stroną umowy i zgadzasz się na żądanie spłaty kredytu lub pożyczki ze strony wierzyciela w przypadku gdy dłużnik, nie będzie mógł spłacać rat swojego zobowiązania. Zresztą zanim wierzyciel zgodzi się na Twoje poręczenie, sprawdzi Twoje możliwości finansowe, co do ewentualnej spłaty rat za dłużnika. Dlatego tak ważne jest, by decyzję o poręczeniu kredytu podejmować bardzo świadomie i z rozwagą. Jeżeli dłużnik spóźni się ze spłatą rat, wierzyciel natychmiast Cię o tym powiadomi. Kodeks cywilny w art. 881 definiuje tą sytuację następująco: „W braku odmiennego zastrzeżenia poręczyciel jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny”. Oznacza to, że wierzyciel może zwrócić się o zapłatę zarówno do dłużnika, jak i poręczyciela, lub do obojga jednocześnie. Warto pamiętać, że nie zawsze musisz poręczać całą kwotę kredytu, czasami możesz poręczać ją tylko do chwili wysokości osiągnięcia przez dłużnika zdolności kredytowej. Warto też zastrzec, jeżeli istnieje taka możliwość, by nasze poręczenie odnosiło się tylko do głównej kwoty kredytu, bez dodatkowych kosztów, czy odsetek karnych. Jeżeli jest taka możliwość można także dodać postanowienie, aby wierzyciel domagał się w pierwszej kolejności spłaty od dłużnika, a dopiero w momencie, kiedy to się nie uda, zwrócił się do poręczyciela.

Czy żyrant może się wycofać?

Zapamiętaj!
Anulowanie zawartej umowy poręczenia nie jest łatwe. Wymaga to zgody obu stron umowy. W przypadku, gdy nie ma innych opcji zabezpieczenia spłaty kredytu, takich jak np. hipoteka czy inny poręczyciel, może się to okazać niemożliwe.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo