Na pierwszy rzut oka BIK i BIG to dwie gałęzie tego samego drzewa. Ale gdy przyjrzysz się bliżej, okazuje się, że różnica między nimi jest taka jak między dębem a sosną!

drwong_wstep

Zapamiętasz drogę w pożyczkowym lesie dzięki podsumowaniu.

drwong_video2
drwong_tipy

Zakasaj rękawy – czas na pytania!

drwong_tipy_podsumowanie

Wziąłeś się ostro do pracy – to się u nas chwali!

drwong_txt

Ptaszki ćwierkają, że ten test to łatwizna.

Tak czy inaczej, dobrze pracować na swoją pozytywną historię! Ja pracuję: tnę drewno piłą i terminowo spłacam za nią raty.

Kontynuuj naukę

Coś uleciało Ci z głowy – sprawdźmy, co to było…

drwong_test

Biuro Informacji Kredytowej

Przechowuje dane na temat terminowości spłat rat kredytów, pożyczek, zakupów ratalnych. Dostęp do danych mają banki, SKOK-i i inne instytucje finansowe.

Biuro Informacji Gospodarczej

Tu gromadzone są dane dotyczące Twoich płatności spłat kredytów jak również za rachunki: m.in. za czynsz, telefon, internet czy telewizję kablową.

Negatywna historia

Negatywna wzmianka na Twój temat pojawi się w BIK lub BIG jeśli przekroczysz termin płatności zobowiązania o 60 dni.

Pozytywna historia

Jeśli wzorowo regulujesz płatności, również zostanie to odnotowane. Pozytywna historia może być bardzo pomocna podczas ubiegania się o kredyt lub przy negocjowaniu warunków umowy abonamentowej.

Pochodzenie informacji

Bazę BIK uzupełniają wszystkie banki i SKOK-i oraz firmy pożyczkowe, natomiast do BIG-u wpisy mogą dodawać przedsiębiorcy z różnych branż i sektorów gospodarki, a także konsumenci.

Dane pod kontrolą

Działalność takich instytucji jak BIK i BIG kontrolowana jest przez Ministerstwo Rozwoju i przyczynia się do lepszej współpracy między podmiotami gospodarczymi.

0/0

Kto może dopisywać informacje do BIK (Biura Informacji Kredytowej)?

Jakie dane gromadzi BIK?

Jakie informacje gromadzi i udostępnia BIG (Biuro Informacji Gospodarczej)?

Kto może dopisywać informacje gospodarcze do BIG?

Jaka jest minimalna kwota zadłużenia konsumenta, pozwalająca – po spełnieniu innych wymagalnych warunków – na dopisanie go do BIG?

Jaka jest minimalna kwota zadłużenia przedsiębiorcy, pozwalająca – po spełnieniu innych wymagalnych warunków – na dopisanie go do BIG?

Jeśli posiadasz nieopłacone kary biblioteczne w wysokości co najmniej 200 zł, do której z podanych poniżej instytucji możesz zostać dopisany?

Jakie ministerstwo sprawuje obecnie nadzór nad BIG-ami?

Które instytucje od 1 lipca 2015 r. mają obowiązek dopisywać informacje gospodarcze określone w znowelizowanej Ustawie Kodeks Karny do wszystkich BIG-ów?

Zaznacz odpowiedź, aby przejść dalej.

Czym właściwie różni się Biuro Informacji Kredytowej (BIK) od Biura Informacji Gospodarczej (BIG)?

BIK działa od 1997 r. i jest największym w kraju zbiorem danych o historii kredytowej. Funkcjonuje na podstawie restrykcyjnych przepisów – Ustawy Prawo bankowe oraz Ustawy o ochronie danych osobowych. BIK przechowuje dane na temat zobowiązań finansowych klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców wszystkich banków i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych oraz firm pożyczkowych. Mogą to być m.in. informacje o terminowości spłat rat kredytów, zobowiązaniach na kartach kredytowych, debetach w koncie, zakupach na raty oraz poręczonych kredytach. Przy czym dane te są gromadzone bez względu na wysokość zaciągniętego zobowiązania. Co równie ważne, dostęp do bazy BIK mają banki, SKOK-i oraz inne instytucje upoważnione do udzielania kredytów i pożyczek. Dane pochodzące z Biura Informacji Kredytowej mogą mieć wpływ na ocenę Twojej rzetelności płatniczej lub np. firmy, którą prowadzisz. W BIK zgromadzone są informacje o 125 mln. rachunków należących do 22 mln. klientów indywidualnych czyli 100% rynku kredytowego w Polsce. 90% tych informacji to dane pozytywne, czyli o kredytach i pożyczkach spłacanych terminowo.

BIG gromadzi i udostępnia informacje pochodzące z różnych branż oraz różnych instytucji w tym także od banków, czy firm pożyczkowych. Co to oznacza? W rejestrach prowadzonych przez biura informacji gospodarczej znajdziemy m.in. dane dotyczące nieuregulowanych w odpowiednim czasie rat kredytu  czy pożyczki , ale także nieopłaconych rachunków za czynsz, telefon, Internet czy telewizję kablową. W BIG znajdują się również informacje o długach alimentacyjnych, zaległych opłatach z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej, czy nawet dotyczące kar bibliotecznych.

BIG-i gromadzą informacje na temat osób i firm, które zalegają z płatnościami przynajmniej 60 dni, a ich dług wynosi minimum 200 złotych – w przypadku konsumentów lub 500 zł – w  przypadku przedsiębiorców. Warto zauważyć, że BIG-i (w tym np. ten prowadzony przez Rejestr Dłużników ERIF BIG) posiadają również bazę informacji pozytywnej. Mogą znaleźć się w niej osoby prywatne i przedsiębiorcy, którzy wzorowo wywiązują się ze wszelkich płatności. Figurowanie na takiej liście może okazać się bardzo pomocne podczas ubiegania się o kredyt lub w czasie negocjowania warunków umowy abonamentowej.

Kolejną istotną różnicą między BIK-iem a BIG-iem jest pochodzenie informacji. Bazę BIK uzupełniają  wszystkie banki i SKOK-i oraz firmy pożyczkowe, natomiast do BIG-u wpisy mogą dodawać przedsiębiorcy z różnych branż i sektorów gospodarki, a także konsumenci. Warto jednak pamiętać, że osoby prywatne mogą przekazywać do BIG informacje gospodarcze o zaległych zobowiązaniach pieniężnych pod warunkiem, że posiadają tytuł wykonawczy (np. prawomocny wyrok sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności) dotyczący długu.

Kto ma obowiązek dodawania informacji do bazy BIG?

W Polsce jest  pięć  biur informacji gospodarczej (ERIF BIG S.A., BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej oraz Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG).

Są to prywatne instytucje, których działalność reguluje Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Nad wszystkimi BIG-ami nadzór sprawuje Ministerstwo Rozwoju. Od 1 lipca 2015 roku wszystkie jednostki samorządu terytorialnego oraz sądy mają obowiązek dopisywać do wszystkich BIG-ów informacje dotyczące m.in.: długów alimentacyjnych, nieuregulowanych, zasądzonych grzywien, kosztów sądowych, pieniężnych kar porządkowych, czy nawiązek na rzecz Skarbu Państwa. Dzięki temu wzrosła wartość i użyteczność baz danych BIG. Oznacza to bowiem, że firmy, instytucje i konsumenci korzystający z usług BIG mają dostęp do większej liczby informacji o zadłużeniach i terminowo regulowanych płatnościach osób i firm. To w rezultacie umożliwia dokładniejszą ocenę ryzyka współpracy z danym podmiotem oraz poznanie jego kultury płatniczej.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo