Na Kapitalni.org wskazujemy, jakie stawki podatku od posiadanego gruntu musisz opłacić w 2024 roku.
Pokaż więcej

Co to jest podatek od gruntu?

Chociaż nieruchomością w pierwszym skojarzeniu bywają przede wszystkim budynki – domy lub mieszkania, będą nią również grunty. Zarówno te stanowiące integralną część budynku, jak też zupełnie oddzielne powierzchnie ziemi. Wszystkie będą objęte podatkiem od nieruchomości, określanym także jako podatek od gruntu. Zagadnienie to reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (dalej w tym tekście: Ustawa). Ten sam dokument opisuje także m. in. opłatę targową czy podatek od psa.

Kto musi płacić podatek gruntowy?

Podatkowe zobowiązanie dotyczy każdej osoby fizycznej oraz prawnej, a także jednostki organizacyjnej oraz spółki nieposiadającej osobowości prawnej, która dzierży właścicielstwo względem nieruchomości albo obiektów budowlanych, jest posiadaczem samoistnym nieruchomości albo obiektów budowlanych, jest użytkownikiem wieczystym gruntów, jest posiadaczem nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, o ile wynika to ze stosownej umowy z KOWR lub zachodzą inne przesłanki opisane w art. 3 Ustawy. Zatem,

podatek gruntowy zapłacisz jeśli jesteś właścicielem albo współwłaścicielem działki albo innego rodzaju nieruchomości.

Ile wynosi podatek od gruntu?

Stawka podatku będzie różna zależnie od przeznaczenia gruntu, ale zawsze jest liczony względem posiadanej powierzchni (m2 lub ha). Ten może być wykorzystany do prowadzenia działalności gospodarczej albo w innych celach, w tym na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez OPP. Inaczej zostanie opodatkowany grunt, który znajduje się pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, inaczej ten, który znajduje się na terenach niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji.

Wysokość podatku od gruntu ustala gmina, w okręgu której znajduje się objęty nim teren. Stawki nie mogą jednak przekroczyć granicy wskazywanej przez Ministerstwo Finansów dla danego roku. Podatek gruntowy 2024 może wynosić więc

 • 1,34 zł za m2 dla gruntu po działalność gospodarczą
 • 0,71 zł za m2 gruntu dla innych celów (w tym OPP)
 • 4,39 zł za m2 dla gruntu na terenach rewitalizowanych
 • 6,66 zł za 1 ha powierzchni dla gruntu pod wodą

Wynika tak z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024.                       

Podatek od działki budowlanej a rolnej

Wskazane powyżej maksymalne stawki podatku gruntowego dotyczą terenów przeznaczonych na cele budowlane, nie zaś na funkcje rolne. Podatek rolny jest uregulowany innym dokumentem – Ustawą o podatku rolnym z 1984 roku i jest w niej wskazane, że Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatek gruntowy - kto jest zwolniony od opłaty?

Wracając do podatku gruntowego warto wskazać, że ustawodawca przewidział zwolnienia od tego zobowiązania. Kwalifikują się do niego właściciele gruntów:

 • które są wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymywania i konserwowania, zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie zabytków,
 • stanowiących nieużytki i użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione (z wyjątkiem przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej),
 • położonych na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, znajdujące się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody, służące wyłącznie celom z zakresu ochrony przyrody,
 • stanowiących działki przyzagrodowe członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej (po spełnieniu warunków określonych w ustawie),
 • położonych na terenie rodzinnego ogrodu działkowego,
 • będących we władaniu muzeów rejestrowanych,
 • przeznaczonych na prowadzenie przez stowarzyszenia działalności w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży (z wyjątkiem wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej),
 • zajętych trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży

Szczegóły w art. 7 Ustawy.

Podatek od gruntu – podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 1991 Nr 9 poz. 31) – link
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (Dz. U. 2023, Poz. 774) – link

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo