Zanim pracodawca podpisze umowę o pracę, musi skierować przyszłego pracownika na badania lekarskie i za nie zapłacić. Taki wymóg nakłada na zatrudniającego art. 229 § 4 kp.
Pokaż więcej

Skierowanie na badania medycyny pracy

Skierowanie na badania medycyny pracy to jeden z podstawowych etapów przed rozpoczęciem lub kontynuacją kariery zawodowej. Pracodawca nie może bowiem dopuścić do pracy osoby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego. Ma ono potwierdzić, że kandydat / kandydatka lub pracownik nie mają przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Jeśli pracownik chce zachować etat, nie może odmówić udziału w badaniach lekarskich.

Skierowanie na badania wstępne, okresowe i kontrolne - czyli jakie są rodzaje badań lekarskich

Wstępne badania lekarskie obejmują tylko tych, którzy dopiero zaczynają pracę. Później zatrudnieni podlegają okresowym i kontrolnym wizytom u lekarza medycy pracy. Aby do niego trafić, potrzebne jest skierowanie na badania lekarskie, które wystawia pracodawca.

Skierowanie na badania okresowe

Te okresowe badania są ważne, w zależności od miejsca pracy, stanowiska czy czynników szkodliwych dla zdrowia od dwóch do czterech lat.

Gdy minie ich okres ważności, firma kieruje pracownika na kolejne badania. To zadanie kadr pracodawcy, pracownik nie musi pilnować tych terminów.

WAŻNE

Zatrudnionym narażonym na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających firma musi zapewnić okresowe badania lekarskie nawet wtedy, gdy już:

  • zaprzestaną pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami,
  • rozwiążą stosunek pracy, jeżeli taka osoba zgłosi wniosek, aby ją objąć takimi badaniami.

Wymogi dla skierowanie na badania okresowe 2021 nie zmieniły się względem roku poprzedniego.

Skierowanie na badania kontrolne

Lekarz skontroluje pracownika, który chorował dłużej niż 30 dni. Chodzi o to, aby ustalić, czy nadal jest zdolny do pracy na dotychczasowym stanowisku. W takiej sytuacji pracodawca wystawia skierowanie na badania kontrolne.

Czy pracownik płaci za badania lekarskie?

Za wszystkie opisane wyżej badania lekarskie zatrudnionego personelu płaci pracodawca. Ponosi także inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad zatrudnionymi, które są niezbędne przy ich warunkach pracy.

Jak wygląda skierowanie na badania lekarskie?

Pracodawca nie może wystawić dowolnego skierowania na badanie lekarskie. Posługuje się wzorem formularza z załącznika 3a do rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 2067 t.j.; dalej: rozporządzenie; patrz dokument w doc.).

Wystawione przez pracodawcę i podpisane przez niego skierowanie na badanie wskazuje:

  • rodzaj badania profilaktycznego (wstępne/okresowe/kontrolne),
  • dane osobowe pracownika (imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania),
  • stanowisko pracy, na którym ta osoba ma być zatrudniona,
  • informacje o tym, czy na stanowisku lub stanowiskach pracy występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe (chodzi o czynniki fizyczne, pyły, czynniki chemiczne, biologiczne, inne, w tym niebezpieczne),
  • liczbę czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia lub innych, które wynikają ze sposobu wykonywania pracy podanych w skierowaniu.

Pracodawca wydaje pracownikowi dwa egzemplarze skierowania na badania lekarskie (§ 4 pkt 1 rozporządzenia). Jeden z nich badany oddaje lekarzowi medycyny pracy.

Zaświadczenie po badaniach medycyny pracy

Gdy lekarz przeprowadzi badania profilaktyczne, wystawia zaświadczenie w dwóch egzemplarzach. Jedno zatrzymuje pracownik, drugi oddaje pracodawcy, który przechowuje je w aktach pracownika związanych z zatrudnieniem (część A teczki).

Zaświadczenie potwierdza, że kandydat nie ma ograniczeń zdrowotnych, aby wykonywać określoną pracę albo podaje te przeciwwskazania. Jeżeli pracownik lub pracodawca, który skierował na badania, nie zgadzają się z opinią lekarza, mogą odwołać się od niej na piśmie.

W ciągu 7 dni od wydania orzeczenia wnioskują (wraz z uzasadnieniem), żeby przeprowadzić ponowne badanie lekarskie. Przeprowadzą je wojewódzkie ośrodki medycyny pracy lub instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy w ciągu 14 dni, od kiedy otrzymały odwołanie. Ich orzeczenie będzie ostateczne.

Kogo pracodawca NIE kieruje na badania lekarskie?

Artykuł 229 § 1 [1] kodeksu pracy zwalnia pracodawcę z obowiązku kierowania niektórych osób na badania lekarskie. Dotyczy to tych, którzy podejmują pracę ponownie u tego pracodawcy na tym samym stanowisku lub o takich samych warunkach w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy.

Badań lekarskich nie przechodzą też osoby, które do pracy przyjmuje inny pracodawca na stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy. Muszą jednak przedstawić temu pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie, które stwierdza, że nie mają przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania. Ponadto pracodawca ma obowiązek potwierdzić, że warunki te odpowiadają tym, jakie występują na konkretnym stanowisku. Nie dotyczy to jednak osób, które angażuje się w firmie do prac szczególnie niebezpiecznych.

Na podobne traktowanie mogą liczyć osoby, które przyjmuje się do pracy, a jednocześnie pozostają w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Skierowanie na badania lekarskie - wzór pdf

Wręczyć skierowanie na badania lekarskie to ustawowy obowiązek pracodawcy. Poniżej - poglądowo - publikujemy wzór takiego skierowania w formatach .pdf i .doc

Pliki do pobrania

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo