Jeśli babcia czy matka chcą podarować wnuczce lub córce pieniądze, powinny zrobić to w formie umowy. Nie trzeba jej sporządzać u notariusza, ale powinna mieć postać pisemną. Nie są to jednak jedyne wymogi, aby przekazane kwoty cieszyły obie strony.
Pokaż więcej

Umowa darowizny w 2020 r.

Zgodnie z art. 888 kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. W ten sposób darczyńca może przekazać obdarowanemu własny księgozbiór, kolekcję znaczków pocztowych, samochód czy nawet dom.

Co prawda z art. 890 k.c. wynika, że oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego, ale umowa darowizny zawarta bez takiej postaci staje się ważna, gdy przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Jednak przy niektórych przedmiotach darowizny trzeba zachować szczególną formę dla oświadczeń obu stron. Tak będzie np. przy darowiźnie nieruchomości, bo przeniesienie własności mieszkania czy domu zawsze musi nastąpić w formie aktu notarialnego. Inaczej nie wywoła skutku prawnego.

Darowiznę można odwołać

Niekiedy stan majątkowy darczyńcy tak się zmieni, pogorszy, że musi odwołać darowiznę. Zgodnie z art. 896 kodeksu cywilnego może to zrobić wobec jeszcze niewykonanej darowizny. Stanie się tak np. wtedy, gdy darczyńca stracił pracę i nie ma dostatecznych środków utrzymania.

Drugi przypadek dotyczy jej odwołania, bo obdarowany jest rażąco niewdzięczny, np. pobił i okradł darczyńcę. I dlatego wolno cofnąć darowiznę nawet już wykonaną (art. 898 k.c.). Obdarowany zwraca przedmiot anulowanego dobra na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Darczyńca odwołuje darowiznę przez pisemne oświadczenie, które składa obdarowanemu i obejmuje to też pieniądze.

Podatek od darowizny w 2020 r.

Wszystkie darowizny są opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn. Reguluje to ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2018 r. poz. 644, t.j.). To oznacza, że darowizny nawet w najbliższej rodzinie nie obejdą się bez taksy na rzecz fiskusa.

Co do zasady przy nabyciu darowizny obowiązek podatkowy powstaje z chwilą, gdy darczyńca złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego. Jeśli umowę darowizny zawarto bez udziału notariusza, stanie się to z chwilą, gdy spełni się przyrzeczone świadczenie.

Na uwadze należy mieć jednocześnie, iż ustalona została wysokość kwot wolnych od podatku od darowizn. Ile dokładnie wynosi? To zależy, do której grupy podatkowej należy podatnik:

  • I grupa podatkowa - 9 637 zł
  • II grupa podatkowa - 7 276 zł
  • III grupa podatkowa - 4 902 zł

Termin płatności podatku od darowizny wynosi 14 dni od daty doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego o wysokości podatku.

Umowa darowizny w rodzinie

W poszczególnych grupach podatkowych ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje pewne zwolnienia i przywileje. W zależności od tego, do której grupy podatkowej należy nabywca, są trzy, limitowane kwoty wolne od tej daniny.

Przykładowo w I grupie podatkowej, do której należą m.in. rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, małżonkowie, tzw. kwota wolna od podatku wynosi 9637 zł. To oznacza, że od darowizny rzeczowej, majątkowej o takiej wartości obdarowani nic nie płacą urzędowi skarbowemu.

Gdyby jednak przekroczyła tę wielkość, to urząd skarbowy upomni się o swoje. Od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej stawka podatku wynosi:

Kwota nadwyżki w PLN

Podatek wynosi

ponad 10 278

3 proc

od 10 278 do 20 556

308 zł 30 gr i 5 proc. nadwyżki ponad 10 278 zł

ponad 20 556

822 zł 20 gr i 7 proc. nadwyżki ponad 20 556 zł

Darowizna od rodziców w 2020 r.

Ze środkami finansowymi jest nawet nieco korzystniej. Nawet jeśli podarowana przez rodziców czy dziadków kwota przekracza ten limit (9 637 zł), syn czy wnuczek też uniknie podatku.

Aby jednak całkowicie uwolnić się od niego przy darowiźnie pieniężnej w najbliższej rodzinie, trzeba spełnić kilka warunków:

  • darowizna powinna nastapić między krewnymi w tej grupie podatkowej,
  • darczyńca musi udokumentować, że przekazał obdarowanemu kwotę, np. przelewem na jego konto bankowe lub przekazem pocztowym adresowanym do niego,
  • obdarowany powinien zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego, że otrzymał darowiznę w ciągu 6 miesięcy od jej nabycia na formularzu SD-Z2 (zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych),
  • do tego formularza obdarowany dołącza dowód otrzymania darowizny, np. wydruk z rachunku bankowego.

Takich powinności nie ma ten, kto w darowiźnie otrzymał majątek, którego łączna wartość od tej samej osoby w 5 latach poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty wolnej od podatku (czyli 9637 zł). Zwolniony z tego jest również ten, kto otrzymał darowiznę na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Darowizna 2020 a brak zgłoszenia

Jeśli obdarowany przekroczy termin zgłoszenia, że otrzymał darowiznę, lub nie udokumentuje jej w wymagany sposób, np. że dostał pieniądze od babci przelewem, urząd skarbowy opodatkuje całą kwotę na zasadach ogólnych. A to może „zjeść” nabytą kwotę.

Wzór umowy darowizny 2020  

zawarta w Otwocku 8 kwietnia 2019 r. między:

Iloną Górecką, córką Izoldy i Tristana, zamieszkałą w Otwocku przy ul. Warszawskiej 7, legitymującą się dowodem osobistym AAA 123456, zwaną dalej darczyńcą,

a

Marianną Górecką, córką Ilony i Tadeusza, zamieszkałą w Międzylesiu przy ul. Wiosennej 1, legitymującą się dowodem osobistym BBB 846484, zwaną dalej obdarowaną.

§ 1

1. Darczyńca oświadcza, że daruje obdarowanej kwotę pieniężną w wysokości 8000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych), a obdarowana oświadcza, że niniejszą darowiznę przyjmuje z wdzięcznością.

2. Darczyńca zobowiązuje obdarowaną, aby przeznaczyła darowiznę na pokrycie kosztów remontu dachu domu w Międzylesiu przy ul. Wiosennej 1.

3. Darczyńca oświadcza, że jest właścicielem tych pieniędzy, a przekaże je do 29 kwietnia 2019 r. ze swojego rachunku bankowego o numerze 51 1234 5678 9999 0000 0000 1111 na rachunek bankowy obdarowanej o numerze 18 1234 5678 9999 0000 5555 4444.

§ 2

Darczyńca oświadcza, że jest matką obdarowanej i jest to pierwsza darowizna, którą czyni na rzecz córki.

§ 3

Obdarowana pokryje wszystkie ewentualne koszty związane z tą darowizną.

§ 4

Darczyńca i obdarowana mogą zmienić umowę pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

§ 5

Darczyńca i obdarowana spisały umowę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

………………………                                                                                   ………………………

Darczyńca                                                                                            Obdarowana

2
/ 5
(liczba głosów: 
1
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo