Umowa kupna sprzedaży motocykla nie różni się znacząco od umowy kupna sprzedaży samochodu. Dokument powinien być sporządzony na piśmie, określać szczegółowo przedmiot transakcji oraz kwotę do zapłaty. Poniżej zamieszczamy gotowy wzór umowy kupna sprzedaży motocykla, który warto zabrać do sprzedającego.
Pokaż więcej

Umowa kupna sprzedaży motoru – co powinna zawierać?

Przepisy dotyczące kupna i sprzedaży reguluje szczegółowo kodeks cywilny. Dokument kupna sprzedaży motocykla powinien więc zawierać elementy charakterystyczne dla tego typu transakcji. Przede wszystkim umowa powinna zostać sporządzona na piśmie, w dwóch jednakowych egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

Umowa kupna sprzedaży motocykla musi zawierać dane osobowe obu stron transakcji oraz datę zawarcia umowy. Warto w tym miejscu wpisać także godzinę. Może się bowiem zdarzyć, że kupujący od razu po odebraniu motocykla przekroczy prędkość, co zostanie udokumentowane zdjęciem z fotoradaru, lub zaparkuje w niedozwolonym miejscu. To samo dotyczy również sprzedającego, który w dniu przed podpisaniem umowy może zdążyć złamać przepisy o ruchu drogowym. Godzina wpisana na umowie nie będzie pozostawiała wątpliwości co ewentualnej winy jednej ze stron.

Umowa kupna sprzedaży motocykla powinna szczegółowo określać:

  • przedmiot i kwotę transakcji,
  • markę i model motocykla,
  • rok produkcji,
  • numer silnika i numer rejestracyjny, a także
  • przebieg.


W umowie znajduje się także miejsce na wpisanie ewentualnych uwag. Oprócz tego, należy też wpisać, jakie dokumenty przekazał sprzedający kupującemu.

Zaniżanie wartości pojazdu w celu obniżenia podatku nie zawsze przynosi pożądany skutek. Urzędnik sprawdza bowiem we własnych tablicach statystycznych średnią wartość danego modelu i na ich podstawie oblicza należny podatek.

Pozostałe kwestie umowy nie są obligatoryjne, bo kupno i sprzedaż i tak regulują przepisy kodeksu cywilnego. Warto jednak zamieścić np. paragraf, w którym sprzedający oświadcza, że stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich oraz że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. Poniżej zamieszczamy gotowy wzór umowy kupna sprzedaży motocykla, który warto zabrać ze sobą na oględziny pojazdu:

Umowa kupna sprzedaży motocykla - wzór

zawarta w dniu …………. o godz. ..……………….. w …………………….

pomiędzy:

…………………………, zamieszkałym w ……………………, ul………………………………………….., legitymującym się dowodem osobistym nr …………………………………….. wydanym przez ………………………………………………., PESEL…………………………………. zwanym dalej Sprzedającym

a

…………………………, zamieszkałym w ……………………, ul………………………………………….., legitymującym się dowodem osobistym nr …………………………………….. wydanym przez ………………………………………………., PESEL………………………………… zwanym dalej Kupującym.

§1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż/kupno motocykla:

marka/model ..................................................................

rok produkcji ..................................................................

nr silnika ..................................................................

nr ramy ..................................................................

nr rejestracyjny ..................................................................

kolor ..................................................................

przebieg w km ..................................................................

uwagi ..............................................................................................................................

§2

Sprzedający oświadcza, że motocykl będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

§3

Strony ustaliły wartość przedmiotu niniejszej umowy na kwotę: ………………………………………………………..

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

§4

Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność motocykla określonego w §1 umowy za kwotę określoną w §3 umowy. Kupujący kwituje odbiór motocykla.

§5

Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego motocykla i nie ma co do niego żadnych zastrzeżeń.

§6

Kupujący oświadcza, że w dniu podpisania umowy zostały przekazane mu: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

§7

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.

§8

Umowę sporządzono w dwóch takich samych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

………………………………………………                                                         …………………………………………………

Sprzedający                                                                                  Kupujący

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo