Jeśli chcesz sprzedać swój dotychczasowy samochód, z jego nabywcą najlepiej zawrzeć pisemną umowę. Dopiero po jej podpisaniu przez obie strony prawo własności przechodzi na kupującego. Dzięki takiej formie przerejestrowanie auta na nowego właściciela nie nastręczy kłopotu, bo nabywca bez problemu udowodni, że jest nowym właścicielem pojazdu.
Pokaż więcej

Jak skonstruować umowę kupna sprzedaży auta?

Umowę kupna sprzedaży auta można skonstruować dowolnie, ale muszą się w niej znaleźć podstawowe elementy, czyli informacje o stronach i samym aucie, czyli przedmiocie umowy, oraz kwocie, za jaką nabywca go kupuje. Gdy kontrahenci zgodnie ustalili i przyjęli wszystkie punkty, potwierdzają to własnoręcznymi podpisami.

Umowa i data sprzedaży

Przy transakcji związanej z zakupem samochodu należy postępować zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego dotyczącym umowy sprzedaży (tytuł XI, dział I k.c.). W niej sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Gdy dwie strony zdecydują się na przeprowadzenie takiej operacji, szczegóły wpisują do umowy. Zacząć muszą od określenia, czego ona dotyczy i kiedy ją zawierają. Dokładna data, nawet ze sprecyzowaną godziną podpisania umowy eliminuje niebezpieczeństwo obarczenia sprzedającego odpowiedzialnością za mandaty, wykroczenia i wypadki, które popełniłby nabywca już w dniu zakupu. Nie warto godzić się na jakiekolwiek odstępstwa od rzeczywistego terminu podpisania umowy, np. antydatowania, bo nie wiadomo, czy auto przez to nie posłużyło do przestępstwa.

Dane osobowe kontrahentów lepiej sprawdzić dokładnie

Niezwykle istotne są też pełne dane osobowe kontrahentów. Gdy wcześniej się nie znają, muszą dokładnie, wzajemnie sprawdzić swoje dokumenty – dowód osobisty, którego numer i seria znajdą się na papierze i porównać z innym dokumentem, np. prawem jazdy, a także dowodem rejestracyjnym auta. Chodzi też o to, aby nie ryzykować, że sprzedawcą samochodu nie jest jego właściciel. Może się zdarzyć, że nielojalny wnuczek rozporządzi majątkiem babci czy dziadka i bez ich zgody oraz specjalnego umocowania (pełnomocnictwa) zechce sprzedać cenny pojazd.

W umowie sprzedaży pojazdu podaje się wszystkie elementy identyfikujące obie strony transakcji - sprzedającego i kupującego – ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL, numery dowodów osobistych. Gdy współwłaścicieli auta jest dwóch, np. małżeństwo lub więcej osób, np. kilku kolegów, wszystkie muszą figurować w umowie i tym samym zgodzić się na sprzedaż. Brak podpisu np. współmałżonka, gdy auto zostało nabyte w formalnym związku, czyni transakcję nieważną.

Informacje o aucie

W kolejnym punkcie umowy podaje się dane samochodu. Sprzedający oświadcza, że jest jego właścicielem i ujawnia wszystkie informacje techniczne, opisując czy jest to auto osobowe, ciężarowe, półciężarowe. Wpisuje też markę, model, typ, pojemność silnika, rok produkcji, numery silnika, nadwozia (VIN – to unikatowy numer identyfikujący auto), rejestracyjne i karty pojazdu. Tu warto też wskazać widoczne uszkodzenia, usterki, otarcia, pęknięcia na zderzakach czy np. brak pokrętła do otworzenia tylnej szyby pasażera.

Ważna jest też informacja o przebiegu samochodu. Trzeba go spisać z licznika i nie warto podawać tej danej w przybliżeniu. Może to mieć istotne znaczenie, gdy okaże się, że po pewnym czasie od transakcji wyjdą na jaw ukryte wady pojazdu i nabywca będzie chciał go reklamować u sprzedającego. Ilość przejechanych kilometrów świadczy także o jego zużyciu.

Sprzedawca deklaruje także, że samochód nie jest obciążony, np. kredytem czy zastawem i nie ma wobec niego roszczeń osób trzecich. Dane o np. kredycie powinny znaleźć się w dowodzie rejestracyjnym, ale banki nie zawsze je wpisują.

Jeśli sprzedający nie jest pierwszym właścicielem auta, dla kolejnego nabywcy ważne będzie także to, od kogo je kupił – prywatnej osoby, firmy czy komisu samochodowego. Trzeba też ujawnić te dokumenty. Dlatego informacja o nazwisku/nazwie sprzedawcy, dacie zawarcia poprzedniej umowy także znajdzie się przy obecnie przeprowadzanej transakcji.

Ważne elementy techniczne

Nie należy lekceważyć części umowy poświęconej dokładnemu opisowi stanu samochodu, jego zużycia ani ukrywać usterek. To paradoksalnie poprawia sytuację zbywcy, gdyby na jaw wyszły wady już po transakcji. Jeśli sprzedający ma książkę przeglądów auta, jego ostatnie badania, ocenę pojazdu dokonaną przez warsztat samochodowy tuż przed sprzedażą, warto to przekazać kupującemu i te informacje oraz uwagi także umieścić w umowie. Niewykluczone, że nabywca zażąda niezależnej oceny samochodu przez swój serwis i przeglądu przedzakupowego. Nie warto się przed tym bronić i lepiej wszystkie zastrzeżenia mechanika drugiej strony też wpisać do umowy, jeśli kontrahent nadal jest zdecydowany na zakup. Znając dokładnie stan techniczny nabywanego pojazdu, kupujący podpisuje oświadczenie, że dokładnie się z nim zapoznał. W szczególności zna też przekazane mu przez sprzedawcę wiadomości o np. niedawnej wymianie chłodnicy czy naprawie bloku silnika. Co prawda te informacje nie chronią sprzedającego przed roszczeniami nabywcy, ale znacznie je ograniczają, szczególnie wtedy, gdy auto jest „wiekowe” i ma spory przebieg. Gdy więc sprzedaje się taki samochód, lepiej uczciwie to podać i w umowie ograniczyć prawa kupującego z tytułu rękojmi.

Nie należy też ukrywać wypadkowej historii samochodu i tego, czy jego licznik nie był „przekręcony”. Coraz częściej w umowach pojawiają się oświadczenia o takiej treści. Gdy właściciel nie zna wypadkowej przeszłości auta czy nie jest w stanie potwierdzić autentyczności licznika, lepiej tego nie deklarować na piśmie, a podać zgodnie z prawdą, że nie ma wiedzy na ten temat.

Na ogół przed transakcją strony decydują się też na jazdę próbną. Gdy sprzedający na to nie przystaje, informację o takiej odmowie należy umieścić w umowie.

Ostatnim technicznym elementem transakcji – po zapłaceniu ceny - jest wydanie kupującemu kluczyków do samochodu (na ogół dwóch par), karty do klucza, jeżeli taka jest, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, polisy OC i innych dokumentów, np. faktur za naprawy, wymiany części.

Cena i podatek od zakupu samochodu

Gdy wszystkie szczegóły techniczne i stan pojazdu są już stronom znane, pozostaje wpisanie ostatniego istotnego elementu do umowy, czyli ceny. Nie należy zaniżać wartości auta. Od jego zakupu nabywca płaci 2-proc. podatek od czynności cywilnoprawnych. Urząd skarbowy może go ustalić według wartości rynkowej samochodu, posługując się swoimi taryfikatorami i kwestionując niższą kwotę podaną w umowie. Przy samochodzie o wartości rynkowej 30 tys. zł, będzie to więc 600 zł, które zapłaci kupujący, wypełniając także formularz PCC-3.

Wzór umowy kupna sprzedaży samochodu

Umowa sprzedaży samochodu


Zawarta w dniu  . . . . . . . . . . r. w . . . . . . . . . . (data, miejscowość)

pomiędzy:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, seria i numer dowodu osobistego)
zwanym dalej sprzedawcą,

a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, seria i numer dowodu osobistego)
zwanym dalej kupującym.

§ 1


1. Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem samochodu . . . . . . . . . . (typ: osobowy, ciężarowy; marka i model), rok produkcji . . . . . . . . . ., nr nadwozia . . . . . . . . . ., (wskazać rok) (nr VIN)
nr silnika . . . . . . . . . . o numerze rejestracyjnym . . . . . . . . . . i numerze karty pojazdu . . . . . . . .

2. Sprzedawca oświadcza, że rzecz opisana w § 1 ust. 1 jest wolna od obciążeń i roszczeń na rzecz osób trzecich.
3. Sprzedawca oświadcza, że rzecz opisaną w § 1 ust. 1 nabył w dniu. . . . . . . . . .r. (data) od . . . . . . . . . . zgodnie z okazaną umową. (imię, nazwisko / nazwa poprzedniego właściciela)

§ 2

1. Sprzedawca przenosi na kupującego własność rzeczy opisanej w § 1 ust. 1, zaś kupujący tytułem ceny zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy kwotę . . . . . . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . złotych).
2. Strony niniejszym stwierdzają, że rzecz opisana w § 1 została kupującemu wydana, a cena uiszczona w gotówce w całości na rzecz sprzedawcy.

§ 3

Kupujący oświadcza, że w dniu podpisania umowy wraz z rzeczą opisaną w § 1 ust. 1 zostały mu wydane:

  • komplet/ty kluczyków (ilość),
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu,
  • polisa OC,
  • inne dokumenty, np. faktury za naprawę, wymianę części.

§ 4

Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego samochodu, a w szczególności, że został poinformowany przez sprzedawcę o:  . . . . . . . . . (wpisać ewentualne uszkodzenia czy wady samochodu lub skreślić jeśli nie dotyczy)

§ 5

1. Wszystkie koszty wynikające z zawarcia niniejszej umowy ponosi kupujący.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 
. . . . . . . . .                                                                                                      . . . . . . . . .

Sprzedawca                                                                                                         Kupujący

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo