Zobacz jak powinien wyglądać wniosek o wszczęcie egzekucji.
Pokaż więcej

Wzór wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej

Wrocław, dnia [data]

KOMORNIK SĄDOWY
PRZY SĄDZIE REJONOWYM w
[miasto przy którym działa Komornik
[imię i nazwisko Komornika]
KANCELARIA KOMORNICZA
[adres]

 

Wierzyciel: [imię i nazwisko/nazwa wierzyciela], [adres], NIP [numer NIP], REGON [numer REGON], KRS [numer KRS], PESEL [numer PESEL], reprezentowany przez [dane pełnomocnika wierzyciela: imię i nazwisko, adres]

Dłużnik: [imię i nazwisko/nazwa dłużnika], [adres], NIP [numer NIP], REGON [numer REGON], KRS [numer KRS], PESEL [numer PESEL]

WNIOSEK EGZEKUCYJNY

Działając w imieniu Wierzyciela, w oparciu o załączone pełnomocnictwo, przedkładam tytuł wykonawczy obejmujący: [opisane orzeczenie Sądu na podstawie, którego wierzyciel kieruje wniosek egzekucyjny, np. nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny w postępowaniu upominawczym pod sygnaturą akt VI Nc-e 123456789/16 oraz postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności z dnia 24 maja 2016 roku] i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko w/w dłużnikowi w celu wyegzekwowania:

 1. [kwota zadłużenia]zł tytułem należności głównej
 2. [kwota zasądzonych wydanym orzeczeniem przez Sąd kosztów postępowania] tytułem zwrotu kosztów postępowania, zasądzonych ww. tytułem wykonawczym
 3. [kwota zasądzonych wydanym orzeczeniem przez Sąd kosztów postępowania] tytułem kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym, zsądzonych ww. tytułem wykonawczym
 4. odsetki, zgodnie z tytułem wykonawczym
 5. kosztów postępowania egzekucyjnego, które zostaną ustalone w toku egzekucji

Jednocześnie wnoszę o ustalenie i wyegzekwowanie kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisamii wydanie postanowienia w tym zakresie.   

Wierzyciel wnosi o:

 1. przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego z:zwrócenie się do CEPiK z wnioskiem o udzielenie informacji czy dłużnik jest właścicielem pojazdów mechanicznych
 2. ruchomości i gotówki znajdujących się w siedzibie Dłużnika,
 3. rachunków bankowych Dłużnika, o ustalenie których wnoszę (m.in. wnoszę o ustalenie rachunków w Urzędzie Skarbowym)
 4. wierzytelności przysługujących Dłużnikowi od Urzędu Skarbowego
 5. ustalenie czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości
 6. zwrócenie się do ZUS celem ustalenia aktualnych źródeł utrzymania Dłużnika
 7. przekazywanie pisemnych informacji o podjętych czynnościach

Wyegzekwowane należności proszę przelać na rachunek bankowy Wierzyciela numer: [numer rachunku bankowego].

Wyegzekwowane koszty tytułem zastępstwa prawnego proszę przelać na rachunek: [wskazać dane pełnomocnika- imię i nazwisko/nazwa, adres] numer [numer rachunku pełnomocnika].

Wierzyciel oświadcza, że:

 1. dokonuje wyboru komornika sądowego do prowadzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji;
 2. na podstawie przepisu art. 7971 kpc wnoszę o poszukiwanie majątku dłużnika o ile zajęcia i zapytania wg. wskazań powyższych okażą się bezskuteczne.

radca prawny
[imię i nazwisko pełnomocnika wierzyciela]

 

Załączniki:

1. pełnomocnictwo
2. tytuł wykonawczy
3. wydruk z KRS dotyczący Wierzyciela
4. wydruk z KRS dotyczący Dłużnika

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo